SEAPTender Document

Anunt de participare simplificat: [SCN1080934] - Achiziția de echipamente informatice, licențe software necesare echipei de proiect implicată în implementarea proiectului ,,Sprijin financiar pentru IMM-urile afectate de pandemia de Covid-19 prin intermediul sistemului informatic integrat – IMMRECOVER”, finanțat în cadrul Programului Operațional Competitivitate, Cod proiect 141523

  • Sectoriale: Nu
  • Legea nr. 98/23.05.2016
  • Modalitatea de atribuire: ONLINE
  • Data transmitere: 11.01.2021 16:08
  • Data publicare: 11.01.2021 16:08
  • Autoritate contractanta: Agentia pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Atragere de Investitii si Promovare a Exportului Craiova

Documentatie de atribuire:

DF1104078 / 11.01.2021 15:38

I.1) Denumire si adrese

Agentia pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Atragere de Investitii si Promovare a Exportului Craiova
Adresa:Strada: Ştefan cel Mare, nr. 93 Cod fiscal:37988098 Cod postal:200129 Cod NUTS:RO411 Dolj Localitate:Craiova Tara:Romania E-mail:craiova@imm.gov.ro Telefon:+40 251510785 Fax:+40 251510785 Adresa Internet (URL):www.aimmaipe.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

I.2) Achizitie comuna

Contractul implica o achizitie comuna:Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie:Nu
Adresele celorlalte autoritati contractante
select

Se afiseaza select randuri dintr-un total de: 0

I.4) Tipul autoritatii contractante

Agentie/birou national sau federal

I.5) Activitate principala

Servicii generale ale administratiilor publice

II.1) Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu:

Achiziția de echipamente informatice, licențe software necesare echipei de proiect implicată în implementarea proiectului ,,Sprijin financiar pentru IMM-urile afectate de pandemia de Covid-19 prin intermediul sistemului informatic integrat – IMMRECOVER”, finanțat în cadrul Programului Operațional Competitivitate, Cod proiect 141523 Numar de referinta:1,2 141523/POC

II.1.2) Cod CPV principal:

30213300-8 Computer de birou (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului:

Furnizare / Cumparare

II.1.4) Descriere succinta:

Achiziționarea de echipamente informatice, licențe software, necesare echipei de proiect pentru desfășurarea activităților în cadrul proiectului aprobat de AM POC “Sprijin financiar pentru IMM-urile afectate de COVID-19 prin intermediul sistemului informatic integrat-IMMRECOVER”, cod 1414523, beneficiar Agentia pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Atragere de Investitii si Promovarea Exportului Craiova, ce are ca obiectiv general al proiectului îl reprezintă susținerea IMM-urilor afectate de COVID-19 și vizează continuarea activității lor în următoarea perioadă luând în considerare riscurile de recesiune economică. Scopul proiectului este în linie cu Obiectivul Specific OS 3.1. (consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19 și cu Acțiunea 3.1.1. (sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia COVID – 19), conform caietului de sarcini. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 2 zile (inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor). Entitatea contractantă va raspunde in mod clar si complet tuturor clarificarilor/informatiilor suplimentare care au fost adresate de operatorii economici interesati in termenul prevazut mai sus, cu o zi inainte fata de termenul limita de depunere a ofertelor.

II.1.5) Valoarea totala estimata:

Valoarea totala estimata:74250 Moneda: RON

II.1.6) Informatii privind loturile:

Contractul este impartit in loturi:Nu

II.2) Descriere

II.2.2) Coduri CPV secundare:

48219300-9 Pachete software de administrare (Rev.2)

II.2.3) Locul de executare:

Codul NUTS:RO411 Dolj
Locul de executare:Craiova

II.2.4) Descrierea achizitiei publice:

Achiziționarea de echipamente informatice, licențe software, necesare echipei de proiect pentru desfășurarea activităților în cadrul proiectului aprobat de AM POC “Sprijin financiar pentru IMM-urile afectate de COVID-19 prin intermediul sistemului informatic integrat-IMMRECOVER”, cod 1414523, beneficiar Agentia pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Atragere de Investitii si Promovarea Exportului Craiova, ce are ca obiectiv general al proiectului îl reprezintă susținerea IMM-urilor afectate de COVID-19 și vizează continuarea activității lor în următoarea perioadă luând în considerare riscurile de recesiune economică. Scopul proiectului este în linie cu Obiectivul Specific OS 3.1. (consolidarea poziției pe piață a IMM-urilor afectate de pandemia COVID-19 și cu Acțiunea 3.1.1. (sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia COVID – 19), conform caietului de sarcini.

II.2.5) Criterii de atribuire:

Pretul cel mai scazut

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene:

Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene:Da
Identificarea proiectului:Programul Operational Competitivitate - POC
Tip finantare :Program / Proiect

III.1) Conditii de participare

III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele profesionale sau comerciale:

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței: SE VA COMPLETA DUAE în SEAP în cadrul procedurii, la secțiunea DUAE, de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Aceste documente pot fi: a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.), la momentul prezentării; b) cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; c) dupa caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice; d) alte documente edificatoare, după caz. În sensul prevederilor art. 59-60 din Legea nr. 98/2016, se va depune de către toți participanții (ofertant, subcontractant, terț susținător). Declarația de neîncadrare în prevederile art. 59-60 din Legea nr.98/2016. Declarația se va prezenta odată cu DUAE. Persoanele juridice străine vor prezenta documente edificatoare pentru dovada eligibilității. Pentru ofertantii nerezidenți se vor aplica prev. art. 165 din Legea 98/2016. Documentele vor fi prezentate în original, copie legalizată sau copie lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul”, însotite de traducerea autorizată a acestora în limba română. În măsura în care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitată, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art. 168 din Legea nr.98/2016. Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator) va completa cerința corespunzătoare în formularul DUAE din documentația de atribuire. În sensul prevederilor art. 63 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, persoanele cu funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt: Daniel-Cristian Anuța - Director Executiv; Liliana-camelia Otovescu ; Leontin Radu Brașoveanu - Șef Serviciu, Popescu Tamara, Bădoiu Ileana-Geanina, Vasile Florin-Valentin, Budugă Emilia-Cristina, Popa Georgiana-Elena, Ghinea Radu Mihai, Ionescu Liviu-Mihai. Se vor depune, odată cu DUAE, următoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia (dacă este cazul), a acordului de subcontractare și/sau a acordului de asociere, după caz. Nedepunerea acestora odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât și ale subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire. NOTA: In conformitate cu disp art. 196 al. 2 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, sa prezinte documente justificative prin care se demonstreaza indeplinirea criteriilor de calificare si selectie cuprinse in DUAE. In cazul in care documentele solicitate nu sunt emise in limba romana, se va prezenta si traducerea in limba romana. Ofertanții și, dacă este cazul, terții susținători și subcontractanții trebuie să dovedească forma de înregistrare în conditiile legii, în țara de rezidență, din care să rezulte că sunt legal constituiți, că sunt în funcțiune și ca au capacitatea de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. În conformitate cu prevederile art. 173 din Legea nr. 98/2016, se solicită documente relevante care sa dovedească forma de înregistrare si,dupa caz, de atestare ori apartenența din punct de vedere profesional, în conformitate cu cerințele legale din țara în care este stabilit operatorul economic. Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă ca operatorul economic este legal constituit, că nu se afla în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. Obiectul contractului trebuie sa aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator. Modalitate prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerinței: SE VA COMPLETA DUAE în SEAP în cadrul procedurii, la secțiunea DUAE, de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de catre ofertantul câștigător în clasamentul întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

III.1.2) Situatia economica si financiara:

-

III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala:

-

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii:

Procedura simplificata

IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:

Achizitia implica incheierea unui acord-cadru:Nu
Achizitia implica instituirea unui sistem dinamic de achizitii:Nu

IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica:

Se va organiza o licitatie electronica:Nu

IV.2) Informatii administrative

IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

Data si ora locala:18.01.2021 15:00

IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:

Romana

IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta:

Oferta trebuie sa fie valabila pana la:18.02.2021

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor:

Data de deschidere a ofertelor:18.01.2021 15:00
Locul de deschidere a ofertelor:In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor:Anuta Daniel-Cristian; Brasoveanu Leontin-Radu

VI.1) Informatii privind periodicitatea

Aceasta achizitie este periodica:Nu

VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice

Se va utiliza sistemul de comenzi electronice:Nu
Se va accepta facturarea electronica:Nu
Se vor utiliza platile electronice:Nu

VI.3) Informatii suplimentare

-

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor:

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa:Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Cod fiscal:- Cod postal:030084 Cod NUTS:RO321 Bucuresti Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:office@cnsc.ro Telefon:+40 213104641 Fax:+40 213104642 / +40 218900745 Adresa Internet (URL):http://www.cnsc.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere:

-

VI.4.3) Procedura de contestare:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:-

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare:

-

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

11.01.2021 16:08

Nu a fost solicitat nici un document din dosarul companiei.

select
select

  • Data transmitere
Data transmitere
Denumire document
Validare ex-ante
Se afiseaza select rezultate pe pagina dintr-un total de: 0
0 rezultate
  • Data publicare
Lista erate
Nu exista date.

Click Here For Main Source If You Have Any Problem In Above attachments/Documents