SEAPTender Document

Anunt de participare simplificat: [SCN1080924] - Contractul de achiziție publică de Furnizare 1 TRACTOR SI 1 CISTERNA SPECIALA CU KIT PENTRU STINS INCENDII in cadrul proiectului: “ DOTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA AL COMUNEI ROSIORI, CU TRACTOR SI CISTERNA SPECIALA”

  • Sectoriale: Nu
  • Legea nr. 98/23.05.2016
  • Modalitatea de atribuire: ONLINE
  • Data transmitere: 11.01.2021 12:41
  • Data publicare: 11.01.2021 12:41
  • Autoritate contractanta: COMUNA ROSIORI (PRIMARIA COMUNEI ROSIORI)

Documentatie de atribuire:

DF1104031 / 08.01.2021 13:54

I.1) Denumire si adrese

COMUNA ROSIORI (PRIMARIA COMUNEI ROSIORI)
Adresa:Strada: Trandafirului, nr. 32 Cod fiscal:4342774 Cod postal:817120 Cod NUTS:RO221 Braila Localitate:Rosiori Tara:Romania E-mail:primaria_rosioribraila@yahoo.com Telefon:+40 239699493 Fax:+40 239699493 Adresa Internet (URL):www.e-licitatie.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

I.2) Achizitie comuna

Contractul implica o achizitie comuna:Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie:Nu
Adresele celorlalte autoritati contractante
select

Se afiseaza select randuri dintr-un total de: 0

I.4) Tipul autoritatii contractante

Agentie/birou regional sau local

I.5) Activitate principala

Servicii generale ale administratiilor publice

II.1) Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu:

Contractul de achiziție publică de Furnizare 1 TRACTOR SI 1 CISTERNA SPECIALA CU KIT PENTRU STINS INCENDII in cadrul proiectului: “ DOTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA AL COMUNEI ROSIORI, CU TRACTOR SI CISTERNA SPECIALA” Numar de referinta:4342774/2020/4401

II.1.2) Cod CPV principal:

16700000-2 Tractoare (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului:

Furnizare / Cumparare

II.1.4) Descriere succinta:

Contract de achiziție publică de Furnizare 1 TRACTOR SI 1 CISTERNA SPECIALA CU KIT PENTRU STINS INCENDII in cadrul proiectului: “ DOTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA AL COMUNEI ROSIORI, CU TRACTOR SI CISTERNA SPECIALA” consta in: * achizitia 1 bucata TRACTOR cu valoare estimata de 112.400,50 lei fara TVA; * achizitie 1 bucata CISTERNA speciala cu kit pentru stingerea incendiilor cu valoare estimata de 45.438,50 lei fara TVA. Numărul zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 6 zile. Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări transmise în termen cu 3 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

II.1.5) Valoarea totala estimata:

Valoarea totala estimata:157839 Moneda: RON

II.1.6) Informatii privind loturile:

Contractul este impartit in loturi:Nu

II.2) Descriere

II.2.2) Coduri CPV secundare:

44611500-1 Cisterne de apa (Rev.2)

II.2.3) Locul de executare:

Codul NUTS:RO221 Brăila
Locul de executare:COMUNA ROSIORI

II.2.4) Descrierea achizitiei publice:

Contractul de achiziție publică de Furnizare 1 TRACTOR SI 1 CISTERNA SPECIALA CU KIT PENTRU STINS INCENDII in cadrul proiectului: “ DOTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA AL COMUNEI ROSIORI, CU TRACTOR SI CISTERNA SPECIALA” are Valoarea estimată este de 157.839,00 lei fara TVA astfel: 4.4.2 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport – TRACTOR - 112.400,50 lei fara TVA 4.4.2 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport - CISTERNA speciala cu kit pentru stingerea incendiilor - 45.438,50 lei fara TVA.

II.2.5) Criterii de atribuire:

Pretul cel mai scazut

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene:

Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene:Da
Identificarea proiectului:Programul National de Dezvoltare Rurala - PNDR
Tip finantare :Program / Proiect

III.1) Conditii de participare

III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele profesionale sau comerciale:

1. Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: • Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193, alin. 1 din Legea 98/2016. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul 1 în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Aceste documente sunt: -certificate fiscale privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) la momentul prezentării; -cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; -după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166, alin. (2), art. 167, alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, alte documente edificatoare, după caz. În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul/susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarația pe proprie răspundere sau dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe proprie răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens. 2. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii trebuie sa respecte Regulile de evitare a conflictului de interese prevazute la art. 60, alin.1, din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Se va prezenta Declaratia pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016 – Formular nr. 4. Declaratia se va prezenta odata cu DUAE, de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant și tert susținător). In cazul în care ofertantul se încadrează în oricare din situațiile prevăzute la art. 60, alin.1 din Legea nr. 98/2016, oferta acestuia va fi respinsă ca inacceptabilă. In acest sens, ofertantul, ofertantul asociat, tertul susținător și subcontractantul nu trebuie să se afle în conflict de interese cu următoarele persoane cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante, în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire: Soceanu Neculai - primar; Musat Iulian – viceprimar; Dragomir Adriana - secretar; Bordei Georgeta – referent agricol; Bran Costache – referent cadastru; Bran Rada – referent ITL; Comanescu Anisoara- referent asistent social; Moldoveanu Cornel – consilier superior; Punchianu Gigi- casier; Dragomir Vasilica – Inspector ISU; Copilau Tudorel – Asistent comunitar; Gheorghe Victoria – furnizor Servicii de contabilitate si consultanta fiscala; Furnizor de servicii auxiliare de achizitie : Buzea Gianina Adina. Consilieri locali: Lungu Mircea; Bordei Radu; Motoi Aurel; Prodan Marian ; Picleanu Cristian; Comanescu Anisoara; Crivat Vasile; Mangiurea Constantin; Sutu Dumitru Danut; Croitoru Georgel. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, cu informatiile aferente situatiei lor, Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 59 si 60 din Legea 98/2016, care se depune odata cu DUAE de fiecare ofertant/asociat/subcontractant/tert sustinator. Note: •Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tertsustinator/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. • Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia, acordul de subcontractare și/sau acordul de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului, cat si ale subcontractantului/ tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta,sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele ce se vor solicita ofertantului clasat pe primul loc, pentru sustinerea informatiilor declarate in DUAE, sunt: certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte ca are capacitatea profesională / domeniul de activitate de a realiza activitățile care fac obiectul contractului, cel putin informatiile legate de datele de identificare si de inregistrare, structura actionarilor, reprezentantilor legali, obiectul de activitate, sau, in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise de autoritățile competente la nivelul statului de origine/in tara de rezidenta. In cazul ofertantilor de alta nationalitate decat cea romana, documentele vor fi depuse in limba in care au fost emise, insotite de o traducere autorizata a acestora in limba romana.

III.1.2) Situatia economica si financiara:

-

III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala:

1.) Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Ofertantul trebuie sa fi furnizat in ultimii 3 ani* produse similare in valoare cumulata de cel putin 157.839 lei fara TVA, valoare care se poate demonstra prin insumarea valorilor produselor furnizate la nivelul a maximum 3 contracte. *) ultimii 3 ani se raporteaza la data limita de depunere a ofertelor, iar modul de calcul nu va fi influențat de eventualele decalări ale termenului limită prevăzut în anunțul de participare simplificat. Informatii privind Terțul/terții susținători: Capacitatea tehnică și/sau profesională a operatorului economic poate fi susținută în conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016. - Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzator cerințelor autorității contractante. La nivelul DUAE trebuie precizate următoarele informații: numarul, data si obiectul / descrierea contractului/contractelor, valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent ca acestia din urma sunt autoritati contractante sau beneficiari privati iar, la solicitarea autoritatii contractante, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta, pentru experienta similara declarata in DUAE, certificari / documente / contracte / procese-verbale de receptie / recomandare/documente constatatoare etc., din care sa reiasa obiectul, beneficiarii, valoarea, perioada livrarii precum si daca produsele livrate corespund normelor legale în domeniu. Asociatul/asociații nominalizați vă/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate. Informatii privind Terțul/terții susținători: Terțul/terții susținători vor completa DUAE cu informații privind nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susținerii acordate. Odată cu depunerea DUAE se prezintă angajamentul terțului susținător (model orientativ Formularul nr.5) împreună cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de către terț/terții susținători, din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora. In sensul art. 182 alin (4) din Legea 98/2016, documentele transmise ofertantului de catre terțul/terții susținător/susținători din care rezultă modul efectiv prin care terțul/terții susținător/susținători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere vor fi prezentate împreună cu Angajamentul ferm (se va completa model orientativ Formularul nr. 5), cu oferta și cu DUAE, și se vor constitui în anexe la angajamentul ferm. Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirmă, faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat susținerea, fie prin identificarea resurselor tehnice și profesionale pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Totodată, prin angajamentul ferm, terțul/terții se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publică. Răspunderea solidară a terțului/terților susținător/susținători se va angaja sub condiția neîndeplinirii de către acesta/aceștia a obligațiilor de susținere asumate prin angajament. 2.) Proportia de subcontractare Ofertantul are obligatia de a preciza in oferta partea/partile din contract pe care urmeaza sa o/le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi, daca acestia din urma sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei. Raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului de achizitie publica nu este diminuata in cazul in care o parte/parti din contract sunt indeplinite de subcontractanti. In cazul in care ofertantul are intentia sa subcontracteze parte/parti din contract, ofertantul are obligatia de a cuprinde in oferta sa denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi indeplinite de catre acestia, valoarea la care se ridica partea/partile respective, precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte. Subcontractantul/subcontractantii nu trebuie sa se afle in situatiile care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 60, 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Subcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm. - În cazul în care ofertantul intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contract, DUAE include şi informaţii privind partea din contract care urmează a fi eventual subcontractată şi va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanţii pe a căror capacităţi se bazează ofertantul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informaţiile menţionate la art. 193 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, precum şi cele de la art. 193 alin. (1) lit. b) care prezintă relevanţă din perspectiva capacităţilor subcontractanţilor pe care se bazează ofertantul în cadrul procedurii de atribuire. În cazul subcontractanţilor pe a căror capacităţi ofertantul nu se bazează, DUAE va conţine numai informaţiile menţionate la art. 193 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016.

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii:

Procedura simplificata

IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:

Achizitia implica incheierea unui acord-cadru:Nu
Achizitia implica instituirea unui sistem dinamic de achizitii:Nu

IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica:

Se va organiza o licitatie electronica:Nu

IV.2) Informatii administrative

IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

Data si ora locala:22.01.2021 15:00

IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:

Romana

IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta:

Oferta trebuie sa fie valabila pana la:22.05.2021

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor:

Data de deschidere a ofertelor:22.01.2021 15:00
Locul de deschidere a ofertelor:In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor:-

VI.1) Informatii privind periodicitatea

Aceasta achizitie este periodica:Nu

VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice

Se va utiliza sistemul de comenzi electronice:Nu
Se va accepta facturarea electronica:Nu
Se vor utiliza platile electronice:Nu

VI.3) Informatii suplimentare

În cazul în care ofertantul îşi demonstrează capacitatea tehnică invocând şi susţinere aacordată de către unul sau mai mulţi terţi,atunci ofertantul are obligaţia de a dovedi autorităţii contractante că a luat toate măsurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea terţului/terţilor. Autoritatea contractantă solicita ofertantului ca prin actul încheiat cu terţul/terţiisusţinător(i) să garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament ferm. În cazul în care ofertantul îşi demonstrează capacitatea tehnică invocând suportul unui/unor terţ/terţi, în condiţiile Legii nr. 98/2016, atunci acesta are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care se confirmă faptul că acesta va pune la dispoziţia ofertantului resursele invocate. DUAE, impreuna cu angajamentul de sustinere, trebuie sa fie completat separat si de catre tertul/tertiisustinator(i) pe a caror capacitate se bazeazaofertantul. DUAE prezentat de tertul/tertiisustinator(i) va include toate informatiile mentionate la art. 193 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, precum si informatiile de la art. 193 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 98/2016 care prezinta relevanta pentru sustinerea acordata in cadrul procedurii de atribuire. Odata cu DUAE, se va depune angajamentul ferm al persoanei care asigura sustinerea impreuna cu anexele la angajament din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora. Informatii privind asocierea (daca este cazul): Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul de achizitie publica va fi asociere conform prevederilor art. 53 din Legea nr. 98/2016. În cazul în care mai mulţi operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnică se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului, iar autoritatea contractantă solicită ca aceştia să răspundă în mod solidar pentru executarea contractului de achiziţie publică. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor (fiecare asociat). Se va prezenta odata cu DUAE, Acordul de asociere, semnat de catre fiecare asociat in parte. Acesta trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se va constitui in anexa la contractul de furnizare. Furnizarea produselor aferente contractului va începe la data emiterii ordinului de livrare, și va dura maxim 4 luni de la data emiterii ordinului de livrare.

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor:

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa:Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Cod fiscal:- Cod postal:030084 Cod NUTS:RO321 Bucuresti Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:office@cnsc.ro Telefon:+40 213104641 Fax:+40 213104642 / +40 218900745 Adresa Internet (URL):http://www.cnsc.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere:

-

VI.4.3) Procedura de contestare:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:Eventualele contestații se pot depune la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor/instanța competentă și vor fi soluționate potrivit Legii nr. 101/2016. Termenul de depunere al contestației : în conformitate cu Legea nr. 101/2016.

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare:

-

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

11.01.2021 12:41

Nu a fost solicitat nici un document din dosarul companiei.

select
select

  • Data transmitere
Data transmitere
Denumire document
Validare ex-ante
Se afiseaza select rezultate pe pagina dintr-un total de: 0
0 rezultate
  • Data publicare
Lista erate
Nu exista date.

Click Here For Main Source If You Have Any Problem In Above attachments/Documents