SEAPTender Document

Anunt de participare simplificat: [SCN1080922] - „Achizitie material antiderapant sort 0-8 mm concasat, cu transport inclus pentru DRDP Brasov - SDN Brasov, SDN Sibiu, SDN Tg. Mures”– DRDP Brașov

  • Sectoriale: Nu
  • Legea nr. 98/23.05.2016
  • Modalitatea de atribuire: ONLINE
  • Data transmitere: 11.01.2021 12:03
  • Data publicare: 11.01.2021 12:03
  • Autoritate contractanta: COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.

Documentatie de atribuire:

DF1103271 / 24.12.2020 13:32

I.1) Denumire si adrese

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. prin DRDP Brasov
Adresa:Bdul. Mihail Kogalniceanu nr. 13 bl. C2 sc. 1 Cod fiscal:16054368 Cod postal:500090 Cod NUTS:RO122 Braşov Localitate:Brasov Tara:Romania E-mail:licitatii.bv@andnet.ro Telefon:+40 268547688 Fax:+40 268547695 Adresa Internet (URL):http://brasov.cnadnr.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

I.2) Achizitie comuna

Contractul implica o achizitie comuna:Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie:Nu
Adresele celorlalte autoritati contractante
select

Se afiseaza select randuri dintr-un total de: 0

I.4) Tipul autoritatii contractante

Organism de drept public

I.5) Activitate principala

Constructii si amenajari teritoriale

II.1) Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu:

„Achizitie material antiderapant sort 0-8 mm concasat, cu transport inclus pentru DRDP Brasov - SDN Brasov, SDN Sibiu, SDN Tg. Mures”– DRDP Brașov Numar de referinta:DRDPBV/BPDM61/819/22.12.2020

II.1.2) Cod CPV principal:

14210000-6 Pietris, nisip, piatra concasata si agregate (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului:

Furnizare / Cumparare

II.1.4) Descriere succinta:

Achizitie material antiderapant sort 0-8 mm concasat, cu transport inclus pentru DRDP Brasov - SDN Brasov, SDN Sibiu, SDN Tg. Mures, SDN Sf. Gheorghe Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor / candidaturilor: 4 A. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de maxim 4 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. B. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarficare/informatiilor suplimentare in a 2 a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Orice solicitare de clarificare transmisa dupa data mentionata la punctul A., va pune AC in imposibilitatea de a oferi un raspuns in termenul mentionat la punctul B. si drept urmare orice solicitare de clarificare in termenele mentionate se va considera TARDIVA.

II.1.5) Valoarea totala estimata:

Valoarea totala estimata:382900.7 Moneda: RON

II.1.6) Informatii privind loturile:

Contractul este impartit in loturi:Da
Pot fi depuse oferte pentru:Un Singur Lot
Numarul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant:3
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a atribui contracte prin combinarea urmatoarelor loturi sau grupuri de loturi:Lot 1 SDN Brasov = 36.066,00 lei fara TVA Lot 2 SDN Sibiu = 192.352,00 lei fara TVA Lot 3 SDN Tg. Mures = 154.482,70 lei fara TVA

II.2) Descriere

Filtre
Sortare:
Cod CPV:
14210000-6 - Pietris, nisip, piatra concasata si agregate (Rev.2)
Valoarea estimata fara TVA:
36.066,00  RON
Cod CPV:
14210000-6 - Pietris, nisip, piatra concasata si agregate (Rev.2)
Valoarea estimata fara TVA:
192.352,00  RON
Cod CPV:
14210000-6 - Pietris, nisip, piatra concasata si agregate (Rev.2)
Valoarea estimata fara TVA:
154.482,70  RON

III.1) Conditii de participare

III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele profesionale sau comerciale:

I. Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 164 din Legea nr. 98/ 2016, pentru fiecare lot in parte. In acest sens, Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator va completa DUAE - "Motive de excludere" - Sectiunea A "Motive referitoare la condamnarile penale". Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului cadru, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 164 de mai sus, atat pentru ofertantul unic/Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/Tertul sustinator declarati in oferta : - cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv ; - alte documente edificatoare, dupa caz . II. Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 165 din Legea nr. 98/ 2016, pentru fiecare lot in parte. In acest sens, Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator va completa DUAE - "Motive de excludere" - Sectiunea B "Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale". Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului cadru, vor prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 de mai sus, atat pentru ofertantul unic/Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/Tertul sustinator declarati in oferta : A. Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte documente justificative, care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE : - Certificate de atestare fiscala privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local, valabile la momentul prezentarii. - Certificate de atestare fiscala privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat (Agentia Nationala de Administrare Fiscala – Directia Generala a Finantelor Publice), valabile la momentul prezentarii. B. Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc.) prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat, in conformitate cu legislatia nationala a tarii de rezidenta a ofertantului unic/ ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator sau a tarii in care ofertantul unic/ ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator este stabilit. Din documentele edificatoare prezentate trebuie sa reiasa lipsa datoriilor restante la momentul prezentarii acestora. III. Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator trebuie sa demonstreze ca nu se incadreaza in prevederile art. 167 din Legea nr. 98/ 2016, pentru fiecare lot in parte. In acest sens, Ofertantul unic/ Ofertantul asociat/ Subcontractantul/ Tertul sustinator va completa DUAE -"Motive de excludere" - Sectiunea C "Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale". Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, anterior atribuirii contractului, va prezenta, la solicitarea Autoritatii Contractante, urmatoarele documente edificatoare care probeaza/ confirma neincadrarea in situatiile prevazute la art. 167 de mai sus, atat pentru ofertantul unic/ Ofertantul asociat cat si pentru Subcontractantul/Tertul sustinator declarati in oferta, : - certificate, caziere, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166 alin (2), art.167 alin. (2) si art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; - alte documente edificatoare, dupa caz. Nota: Autoritatea contractanta va exclude un operator economic în orice moment al procedurii de atribuire în care ia la cunostinta ca operatorul economic se afla, având în vedere actiunile sau in actiunile savârsite înainte sau în cursul procedurii, în una dintre situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, de natura sa atraga excluderea din procedura de atribuire. IV.Ofertantul unic/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator vor depune odata cu DUAE declaratia privind neincadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interese asa cum sunt definite la art. 60 din Legea nr. 98/ 2016 privind achizitiile publice. Persoanele cu functii de decizie din cadrul Autoritatii Contractante, precum si persoanele din cadrul Autoritatii Contractante ce pot influenta continutul documentatiei de atribuire si/ sau desfasurarea procedurii de atribuire. care sunt : Director General Regional – Liliana Horga; Director Economic - Ec. Radu Claudia - Niculina ; Director Adjunct Exploatare – Ing Daniel Anton; Sef Departament Mentananta cu preluare de atributii – ing. Anca Ionut Adrian – Sef Serviciu; Sef Departament Juridic – Cons Jur Maria Veres; Compartiment analiza si avizare - cons.jur. Maria-Liliana Birla, cons.jur. Lacramioara-Brigitte Firta; Sef Departament Achizitii - Ing. Mihaela Vaduva, Compartiment Contracte - ec Badescu Victor Emanuel - sef compartiment, cons.jur Adrian Persenea; Serviciul Achizitii Ing. Mihalcea Ariadna Laura - sef serviciu, Biroul Pregatire Documentatii, Monitorizare Cons Jur Claudiu Stefan Mirea- sef birou, Sef Serviciu Mentenanta si Plan - Ing. Marcela Bozesan, Compartiment CFP - ec. Laura Cristina Hriscu, ec. Georgeta Tifrea. Nota: In vederea demonstrarii faptului ca nu se incadreaza in una dintre situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire va prezenta anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, orice document edificator in tara de origine sau in tara in care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva conform art. 168 alin (1) din Legea 98/2016, atat pentru oferantul unic/ofertantul asociat, cat si pentru tertii sustinatori si subcontractantii declarati in oferta. Inscrierea in registrul comertului Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului (Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN principal sau secundar din Certificatul Constatator). Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: In vederea demonstrarii indeplinirii criteriului de capacitate de exercitare a activitatii profesionale, Ofertantul unic/Ofertantul asociat Tertul sustinator/Subcontractantul va completa DUAE - sectiunea "Criteriile de selectie" - pct A "Capacitatea de a corespunde cerintelor", pentru fiecare lot in parte. Ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial in integralitate, din care sa rezulte ca activitatea principala/ secundara pe care o desfasoara conform codificarii CAEN corespunde obiectului contractului . De asemenea, in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial trebuie sa se regaseasca si urmatoarele informatii: datele de identificare ale operatorului economic, actionarii/ asociatii, organele de conducere, Administratorii, membrii Consiliului de Administratie, membrii Consiliului de Supraveghere, cotele de participare. Nota 1: Pentru persoanele juridice straine, se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, din care sa reiasa informatiile solicitate de catre Autoritatea Contractanta. Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. Pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate al fiecarui membru sa fie in concordanta cu partea din pe care o va realiza. Nota 3: In situatia in care ofertantul beneficiaza de sustinere din partea unor terti sau in situatia in care subcontracteaza parti din contract, acesta va prezenta Certificatul Constatator si pentru tertii sustinatori/subcontractantii declarati in DUAE.

III.1.2) Situatia economica si financiara:

-

III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala:

1.) Loturile: 1 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Ofertantul trebuie să demonstreze că a livrat în ultimii 3 ani produse de natură și complexitate similară/comparabilă cu furnizarea de produse care fac obiectul contractului, pentru fiecare lot in parte, în valoare cumulată de cel puțin: Lot 1 SDN Brasov = 36.066,00 lei fara TVA. Prin produse similare se intelege: pietris, nisip, piatra concasata si agregate. Numărul de contracte nu este limitat. Ultimii 3 ani se raportează la termenul limită de depunere a ofertelor cu aplicarea corespunzătoare a Instrucțiunii ANAP nr. 2/2017. - In vederea indeplinirii cerintei ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE, care se va depune in format electronic, semnat cu semnatura electronica si numai până la data şi ora-limită de depunere a ofertelor prevăzute în anunţul de participare. Se va completa DUAE, sectiunea - Criterii de selectie - pct C – ,,Capacitate tehnica si profesionala’’ de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, beneficiarul acestuia si datele sale de contact, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, impreuna cu valoarea acestora, fara TVA. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de care ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE la momentul prezentarii sunt: certificate/documente (facturi, recomandari, certificate constatatoare, contracte sau parti relevante ale contractelor, procese verbale de receptie sau alte documente relevante) emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar, aferente contractului/lor mentionat/e in DUAE, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica, respectiv produsele livrate, perioada de livrare si valoarea acestora (exprimata in lei, fara TVA) si dupa caz, orice alte elemente care demonstreaza indeplinirea cerintei. Autoritatea contractanta are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al produselor care fac obiectul contractului prezentat drept experienta similara, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant. In vederea indeplinirii cerintei ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE, care se va depune in format electronic, semnat cu semnatura electronica si numai până la data şi ora-limită de depunere a ofertelor prevăzute în anunţul de participare. 2.) Loturile: 1 Proportia de subcontractare Informatii privind subcontractantii - Informatii privind subcontractantii - In cazul in care Ofertantul va subcontracta o parte din contract, Ofertantul are obligatia de a completa, DUAE- sectiunea "Criteriile de selectie" - pct. C "Capacitatea tehnica si profesionala", cu indicarea explicita a procentului la care se ridica partea/ partile subcontractate pentru fiecare subcontractant declarat. Subcontractanţii pe ale căror capacităţi ofertantul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm. De asemenea, fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate in Sectiunile "Motive de excludere"; "Criteriile de selectie" – pct. A „Capacitatea de a corespunde cerintelor” si C „Capacitatea tehnica si profesionala” (numai in situatia in care resursele sale sunt utilizate pentru indeplinirea criteriului referitor la capacitatea tehnica). In cazul in care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor art. 170 alin. (2) din Legea 98/2016, Autoritatea Contractanta solicita ofertantului o singura data sa inlocuiasca un subcontractant in legatura cu care a rezultat, in urma verificarii, ca se afla in aceasta situatie. In conformitate cu prevederile art. 174 alin. (1) din Legea 98/2016, Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa transmita informatii si documente relevante referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi, cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv. In cazul in care din informatiile si documentele prezentate potrivit solicitarii de mai sus nu rezulta ca subcontractantul propus are capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv, in conformitate cu art. 174 alin. (2) din Legea nr. 98/ 2016, autoritatea contractanta respinge subcontractantul propus si solicita ofertantului o singura data inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant care sa aiba capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv. Ofertantii vor prezenta in SEAP, impreuna cu oferta, acordul/ acordurile de subcontractare incheiate intre ofertant si subcontractantul/ subcontractantii nominalizat / nominalizati in oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia/ acestora, precum si procentul aferent prestatiilor, sa poata fi cuprinse in contractul de subcontractare ce va fi prezentat la incheierea contractului. Acordul/ acordurile de subcontractare va/ vor fi semnat/e cu semnatura electronica extinsa, in conditiile legii. Acestea trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente: numele, datele de contact, reprezentantii legali ai subcontractantului; activitatile ce urmeaza a fi subcontractate; procentul de subcontractare; optiunea privind realizarea platilor direct catre subcontractant. In conformitate cu prevederile art. 218 alin. (4) din Legea 98/2016, Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, la încheierea contractului, prezentarea contractului/ contractelor încheiate între contractant si subcontractantul/ subcontractantii nominalizat/ nominalizati in oferta. Contractul/ Contractele de subcontractare prezentate la incheierea contractului de achizitie publica : - vor contine cel putin informatiile din acordul/ acordurile de subcontractare prezentate in cadrul ofertelor, - vor contine valoarea la care se ridica partea/partile subcontractate, iar aceasta valoare va fi in concordanta cu procentul de subcontractare inclus in Acordul de Subcontractare si declarat in DUAE, - vor fi in concordanta cu Oferta si - se vor constitui in anexa la contractul de achizitie publica. 3.) Loturile: 2 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Ofertantul trebuie să demonstreze că a livrat în ultimii 3 ani produse de natură și complexitate similară/comparabilă cu furnizarea de produse care fac obiectul contractului, pentru fiecare lot in parte, în valoare cumulată de cel puțin: Lot 2 SDN Sibiu = 96.000,00 lei fara TVA. Prin produse similare se intelege: pietris, nisip, piatra concasata si agregate. Numărul de contracte nu este limitat. Ultimii 3 ani se raportează la termenul limită de depunere a ofertelor cu aplicarea corespunzătoare a Instrucțiunii ANAP nr. 2/2017. Documentele solicitate pentru demonstrarea cerintei sunt: certificari/ documente/ contracte sau parti relevante ale contractelor/ procese verbale, alte documente. - In vederea indeplinirii cerintei ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE, care se va depune in format electronic, semnat cu semnatura electronica si numai până la data şi ora-limită de depunere a ofertelor prevăzute în anunţul de participare. Se va completa DUAE, sectiunea - Criterii de selectie - pct C – ,,Capacitate tehnica si profesionala’’ de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, beneficiarul acestuia si datele sale de contact, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, impreuna cu valoarea acestora, fara TVA. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de care ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE la momentul prezentarii sunt: certificate/documente (facturi, recomandari, certificate constatatoare, contracte sau parti relevante ale contractelor, procese verbale de receptie sau alte documente relevante) emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar, aferente contractului/lor mentionat/e in DUAE, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica, respectiv produsele livrate, perioada de livrare si valoarea acestora (exprimata in lei, fara TVA) si dupa caz, orice alte elemente care demonstreaza indeplinirea cerintei. Autoritatea contractanta are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al produselor care fac obiectul contractului prezentat drept experienta similara, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant. In vederea indeplinirii cerintei ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE, care se va depune in format electronic, semnat cu semnatura electronica si numai până la data şi ora-limită de depunere a ofertelor prevăzute în anunţul de participare. 4.) Loturile: 2 Proportia de subcontractare Informatii privind subcontractantii - Informatii privind subcontractantii - In cazul in care Ofertantul va subcontracta o parte din contract, Ofertantul are obligatia de a completa, DUAE- sectiunea "Criteriile de selectie" - pct. C "Capacitatea tehnica si profesionala", cu indicarea explicita a procentului la care se ridica partea/ partile subcontractate pentru fiecare subcontractant declarat. Subcontractanţii pe ale căror capacităţi ofertantul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm. De asemenea, fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate in Sectiunile "Motive de excludere"; "Criteriile de selectie" – pct. A „Capacitatea de a corespunde cerintelor” si C „Capacitatea tehnica si profesionala” (numai in situatia in care resursele sale sunt utilizate pentru indeplinirea criteriului referitor la capacitatea tehnica). In cazul in care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor art. 170 alin. (2) din Legea 98/2016, Autoritatea Contractanta solicita ofertantului o singura data sa inlocuiasca un subcontractant in legatura cu care a rezultat, in urma verificarii, ca se afla in aceasta situatie. In conformitate cu prevederile art. 174 alin. (1) din Legea 98/2016, Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa transmita informatii si documente relevante referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi, cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv. In cazul in care din informatiile si documentele prezentate potrivit solicitarii de mai sus nu rezulta ca subcontractantul propus are capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv, in conformitate cu art. 174 alin. (2) din Legea nr. 98/ 2016, autoritatea contractanta respinge subcontractantul propus si solicita ofertantului o singura data inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant care sa aiba capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv. Ofertantii vor prezenta in SEAP, impreuna cu oferta, acordul/ acordurile de subcontractare incheiate intre ofertant si subcontractantul/ subcontractantii nominalizat / nominalizati in oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia/ acestora, precum si procentul aferent prestatiilor, sa poata fi cuprinse in contractul de subcontractare ce va fi prezentat la incheierea contractului. Acordul/ acordurile de subcontractare va/ vor fi semnat/e cu semnatura electronica extinsa, in conditiile legii. Acestea trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente: numele, datele de contact, reprezentantii legali ai subcontractantului; activitatile ce urmeaza a fi subcontractate; procentul de subcontractare; optiunea privind realizarea platilor direct catre subcontractant. In conformitate cu prevederile art. 218 alin. (4) din Legea 98/2016, Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, la încheierea contractului, prezentarea contractului/ contractelor încheiate între contractant si subcontractantul/ subcontractantii nominalizat/ nominalizati in oferta. Contractul/ Contractele de subcontractare prezentate la incheierea contractului de achizitie publica : - vor contine cel putin informatiile din acordul/ acordurile de subcontractare prezentate in cadrul ofertelor, - vor contine valoarea la care se ridica partea/partile subcontractate, iar aceasta valoare va fi in concordanta cu procentul de subcontractare inclus in Acordul de Subcontractare si declarat in DUAE, - vor fi in concordanta cu Oferta si - se vor constitui in anexa la contractul de achizitie publica. 5.) Loturile: 3 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Ofertantul trebuie să demonstreze că a livrat în ultimii 3 ani produse de natură și complexitate similară/comparabilă cu furnizarea de produse care fac obiectul contractului, pentru fiecare lot in parte, în valoare cumulată de cel puțin: Lot 3 SDN Tg. Mures = 77.000,00 lei fara TVA. Prin produse similare se intelege: pietris, nisip, piatra concasata si agregate. Numărul de contracte nu este limitat. Ultimii 3 ani se raportează la termenul limită de depunere a ofertelor cu aplicarea corespunzătoare a Instrucțiunii ANAP nr. 2/2017. Documentele solicitate pentru demonstrarea cerintei sunt: certificari/ documente/ contracte sau parti relevante ale contractelor/ procese verbale, alte documente. - In vederea indeplinirii cerintei ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE, care se va depune in format electronic, semnat cu semnatura electronica si numai până la data şi ora-limită de depunere a ofertelor prevăzute în anunţul de participare. Se va completa DUAE, sectiunea - Criterii de selectie - pct C – ,,Capacitate tehnica si profesionala’’ de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, beneficiarul acestuia si datele sale de contact, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, impreuna cu valoarea acestora, fara TVA. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de care ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE la momentul prezentarii sunt: certificate/documente (facturi, recomandari, certificate constatatoare, contracte sau parti relevante ale contractelor, procese verbale de receptie sau alte documente relevante) emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar, aferente contractului/lor mentionat/e in DUAE, din care sa reiasa toate elementele necesare pentru confirmarea indeplinirii cerintei de capacitate tehnica, respectiv produsele livrate, perioada de livrare si valoarea acestora (exprimata in lei, fara TVA) si dupa caz, orice alte elemente care demonstreaza indeplinirea cerintei. Autoritatea contractanta are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al produselor care fac obiectul contractului prezentat drept experienta similara, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant. In vederea indeplinirii cerintei ofertantul/ofertantul asociat/tertul sustinator va completa DUAE, care se va depune in format electronic, semnat cu semnatura electronica si numai până la data şi ora-limită de depunere a ofertelor prevăzute în anunţul de participare. 6.) Loturile: 3 Proportia de subcontractare Informatii privind subcontractantii - Informatii privind subcontractantii - In cazul in care Ofertantul va subcontracta o parte din contract, Ofertantul are obligatia de a completa, DUAE- sectiunea "Criteriile de selectie" - pct. C "Capacitatea tehnica si profesionala", cu indicarea explicita a procentului la care se ridica partea/ partile subcontractate pentru fiecare subcontractant declarat. Subcontractanţii pe ale căror capacităţi ofertantul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm. De asemenea, fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate in Sectiunile "Motive de excludere"; "Criteriile de selectie" – pct. A „Capacitatea de a corespunde cerintelor” si C „Capacitatea tehnica si profesionala” (numai in situatia in care resursele sale sunt utilizate pentru indeplinirea criteriului referitor la capacitatea tehnica). In cazul in care este identificata o situatie de excludere, cu aplicarea in mod corespunzator a dispozitiilor art. 170 alin. (2) din Legea 98/2016, Autoritatea Contractanta solicita ofertantului o singura data sa inlocuiasca un subcontractant in legatura cu care a rezultat, in urma verificarii, ca se afla in aceasta situatie. In conformitate cu prevederile art. 174 alin. (1) din Legea 98/2016, Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa transmita informatii si documente relevante referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi, cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv. In cazul in care din informatiile si documentele prezentate potrivit solicitarii de mai sus nu rezulta ca subcontractantul propus are capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv, in conformitate cu art. 174 alin. (2) din Legea nr. 98/ 2016, autoritatea contractanta respinge subcontractantul propus si solicita ofertantului o singura data inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt subcontractant care sa aiba capacitatea tehnica si profesionala necesara pentru partea/partile din contract pe care acesta urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv. Ofertantii vor prezenta in SEAP, impreuna cu oferta, acordul/ acordurile de subcontractare incheiate intre ofertant si subcontractantul/ subcontractantii nominalizat / nominalizati in oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia/ acestora, precum si procentul aferent prestatiilor, sa poata fi cuprinse in contractul de subcontractare ce va fi prezentat la incheierea contractului. Acordul/ acordurile de subcontractare va/ vor fi semnat/e cu semnatura electronica extinsa, in conditiile legii. Acestea trebuie sa contina cel putin urmatoarele elemente: numele, datele de contact, reprezentantii legali ai subcontractantului; activitatile ce urmeaza a fi subcontractate; procentul de subcontractare; optiunea privind realizarea platilor direct catre subcontractant. In conformitate cu prevederile art. 218 alin. (4) din Legea 98/2016, Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, la încheierea contractului, prezentarea contractului/ contractelor încheiate între contractant si subcontractantul/ subcontractantii nominalizat/ nominalizati in oferta. Contractul/ Contractele de subcontractare prezentate la incheierea contractului de achizitie publica : - vor contine cel putin informatiile din acordul/ acordurile de subcontractare prezentate in cadrul ofertelor, - vor contine valoarea la care se ridica partea/partile subcontractate, iar aceasta valoare va fi in concordanta cu procentul de subcontractare inclus in Acordul de Subcontractare si declarat in DUAE, - vor fi in concordanta cu Oferta si - se vor constitui in anexa la contractul de achizitie publica.

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii:

Procedura simplificata

IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:

Achizitia implica incheierea unui acord-cadru:Nu
Achizitia implica instituirea unui sistem dinamic de achizitii:Nu

IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica:

Se va organiza o licitatie electronica:Nu

IV.2) Informatii administrative

IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

Data si ora locala:20.01.2021 15:00

IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:

Romana

IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta:

Oferta trebuie sa fie valabila pana la:20.05.2021

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor:

Data de deschidere a ofertelor:20.01.2021 15:00
Locul de deschidere a ofertelor:In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor:-

VI.1) Informatii privind periodicitatea

Aceasta achizitie este periodica:Nu

VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice

Se va utiliza sistemul de comenzi electronice:Nu
Se va accepta facturarea electronica:Nu
Se vor utiliza platile electronice:Nu

VI.3) Informatii suplimentare

ALTE INFORMATII Durata contractului este de 2 luni de la semnarea acestuia. Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire, se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la Sectiunea Întrebari din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la Sectiunea Documentatie si clarificari si decizii din cadrul anuntului/ invitatiei de participare, AC urmând sa nu dea curs solicitarilor adresate prin alta modalitate de comunicare. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operatori economici si ca participanti la procedura de atribuire. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare în legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile în SEAP (Sectiunea “Întrebari”). Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea “Întrebari”), în format electronic, semnate cu semnatura electronica, cf - Legii 455/2001.

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor:

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa:Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Cod fiscal:- Cod postal:030084 Cod NUTS:RO321 Bucuresti Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:office@cnsc.ro Telefon:+40 213104641 Fax:+40 213104642 / +40 218900745 Adresa Internet (URL):http://www.cnsc.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere:

-

VI.4.3) Procedura de contestare:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:-

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare:

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A. prin DRDP Brasov
Adresa:Bdul. Mihail Kogalniceanu nr. 13 bl. C2 sc. 1 Cod fiscal:- Cod postal:500090 Cod NUTS:RO122 Braşov Localitate:Brabeti (Arges) Tara:Romania E-mail:juridic.bv@andnet.ro Telefon:+40 268547688 Fax:+40 268547695 Adresa Internet (URL):http://brasov.cnadnr.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

11.01.2021 12:03

Nu a fost solicitat nici un document din dosarul companiei.

select
select

  • Data transmitere
Data transmitere
Denumire document
Validare ex-ante
Se afiseaza select rezultate pe pagina dintr-un total de: 0
0 rezultate
  • Data publicare
Lista erate
Nu exista date.

Click Here For Main Source If You Have Any Problem In Above attachments/Documents