SEAPTender Document

Anunt de participare simplificat: [SCN1082125] - Furnizarea unui microbuz școlar.

  • Sectoriale: Nu
  • Legea nr. 98/23.05.2016
  • Modalitatea de atribuire: ONLINE
  • Data transmitere: 17.02.2021 09:24
  • Data publicare: 17.02.2021 09:24
  • Autoritate contractanta: COMUNA BORCA (PRIMARIA BORCA)

Documentatie de atribuire:

DF1106235 / 16.02.2021 16:11

I.1) Denumire si adrese

COMUNA BORCA (PRIMARIA BORCA)
Adresa:sat Borca, comuna Borca Cod fiscal:2614139 Cod postal:617075 Cod NUTS:RO214 Neamt Localitate:Borca Tara:Romania E-mail:primariaborca@yahoo.com Telefon:+40 233268001 Fax:+40 233268000 Adresa Internet (URL):www.primariaborca.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

I.2) Achizitie comuna

Contractul implica o achizitie comuna:Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie:Nu
Adresele celorlalte autoritati contractante
select

Se afiseaza select randuri dintr-un total de: 0

I.4) Tipul autoritatii contractante

Autoritate regionala sau locala

I.5) Activitate principala

Servicii generale ale administratiilor publice

II.1) Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu:

Furnizarea unui microbuz școlar. Numar de referinta:2614139/2021/1

II.1.2) Cod CPV principal:

34114400-3 Microbuze (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului:

Furnizare / Cumparare

II.1.4) Descriere succinta:

Contractul cuprinde furnizarea unui microbuz școlar. Cantitatea și tipul bunului se regăsește în cadrul caietului de sarcini, parte componentă a documentației de atribuire. Valoarea estimată a microbuzului școlar este de 218.487 lei fără TVA. Numărul zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor este de 6 zile. Răspunsul autorității contractante la aceste solicitări de clarificări va fi transmis cu 3 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.5) Valoarea totala estimata:

Valoarea totala estimata:218487 Moneda: RON

II.1.6) Informatii privind loturile:

Contractul este impartit in loturi:Nu

II.2) Descriere

II.2.2) Coduri CPV secundare:

II.2.3) Locul de executare:

Codul NUTS:RO214 Neamţ
Locul de executare:sediul primăriei comunei Borca

II.2.4) Descrierea achizitiei publice:

Contractul cuprinde furnizarea unui microbuz școlar. Microbuz școlar: 1 buc. După caz, valoarea estimată fără TVA: 218.487 lei fără TVA. Moneda: ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬RON

II.2.5) Criterii de atribuire:

Pretul cel mai scazut

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene:

Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene:Nu
Tip finantare :Fonduri bugetare

III.1) Conditii de participare

III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele profesionale sau comerciale:

Cerința nr. 1: Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 modificată și completată. Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 modificată și completată. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor sunt: - certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării; - cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONR/actul constitutiv; - după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice modificată și completată; - alte documente edificatoare, după caz. În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens. Cerința nr. 2: Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante cu privire la organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire sunt: Ruscanu Petrica – primar, Baciu Cezar – viceprimar, Consilieri locali: Tanasa Petrica, Dahon Iosif, Dahon Mihai, Pastinaru Razvan Gheorghe, Stefana Mihai, Ruscanu Daniel, Parfeni Gigi, Ciubota Ion, Petrescu Gheorghe, Calu Daniel, Budai Aurel, Constantin Radu Emil, Arsinte Valentin. Numele persoanelor implicate în procedură din partea furnizorului de servicii de consultanta in achiziții publice privind organizarea si derularea prezentei proceduri, IRIMIA I. NICOLETA PFA –Nicoleta Irimia - Expert achiziții publice. Modalitatea de îndeplinire: Autoritatea contractantă are obligația completării formularului de integritate conform art. 5 din Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică. Cerința nr. 1: Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct. Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică cu informațiile solicitate de către autoritatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale. Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea Autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

III.1.2) Situatia economica si financiara:

-

III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala:

1.) Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Ofertanții trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor) au furnizat produse similare în valoare cumulată de cel puțin 218.487,00 lei, fără TVA, valoare care se poate demonstra prin insumarea valorilor de produse furnizate la nivelul a maximum 3 contracte. Numărul de ani aferenți experienței similare se calculează prin raportare la data-limita de depunere a ofertelor stabilita de autoritatea contractanta prin anunțul de participare simplificat. Pentru contractele a căror valoare este exprimata in alta valuta decât in lei, data la care se va calcula echivalenta leu/alta valuta: - conform cursului B.N.R. din data publicării anunțului de participare. Potrivit prevederilor art. 193 din Legea 98/2016 modificată și completată, autoritatea contractanta accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achiziție European), in locul documentelor solicitate in vederea demonstrării cerințelor de calificare, inclusiv a capacității de exercitare, ca dovada preliminară. - Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor autorității contractante. Asociatul/asociații nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde informațiile solicitate. La nivelul DUAE trebuie precizate informații cum ar fi: numărul și data contractului/contractelor invocat/invocate drept experiență similară, tipul/categoriile de produse livrate, valoarea contractului, fără TVA, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție, calitatea avută în cadrul contractului (asociat/contractant unic, etc.), ponderea și/sau activitățile pentru care a fost responsabil. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: - procesul-verbal de recepție sau alte documente din care să reiasă următoarele informații: beneficiarul, categoriile de produse livrate, cantitatea/valoarea, perioada și locul livrării; - recomandări; - alte documente echivalente. În DUAE completat de ofertant se vor include și informațiile solicitate cu privire la asociați. În cazul in care ofertantul utilizează capacitățile asociatului/asociaților pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va completa câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii asociați, completat în mod corespunzător de către fiecare dintre aceștia. Odată cu oferta, se va depune scanat în SICAP, semnat cu semnătură electronică extinsă, și acordul de asociere (Formular nr. 7). Dacă operatorul economic invocă susținerea unui/unor terț/terți, o data cu oferta se va prezenta și angajamentul de susținere privind experiența similară (Formularul nr. 8 sau Formularul nr. 9). Astfel terțul/terții susținători vor completa DUAE cu informații privind nivelul lor de experiența, prin raportare la contractele executate in trecut, corespunzător susținerii acordate. Prin angajamentul ferm, terțul/terții confirma faptul ca va/vor sprijini ofertantul in vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului in care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat susținerea, fie prin indicarea resurselor tehnice si profesionale pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret in care va realiza acest lucru). Terțul/terții care asigura susținerea in ceea ce privește îndeplinirea criteriilor privind capacitatea tehnica si/sau profesionala nu trebuie se încadrează in motivele de excludere prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 modificată și completată. 2.) Proportia de subcontractare Se va/vor preciza părții/părților din contract pe care operatorul economic intenționează să o/le subcontracteze, dacă este cazul. - O data cu DUAE se va depune și acordul de subcontractare. Se va completa DUAE. În DUAE completat de ofertant se vor include și informațiile solicitate cu privire la subcontractanți. În cazul în care ofertantul utilizează capacitățile subcontractantului/subcontractanților pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta câte un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanți, completat și semnat în mod corespunzător de către fiecare dintre aceștia, împreună cu Acordul de subcontractare (formular nr. 4).

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii:

Procedura simplificata

IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:

Achizitia implica incheierea unui acord-cadru:Nu
Achizitia implica instituirea unui sistem dinamic de achizitii:Nu

IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica:

Se va organiza o licitatie electronica:Nu

IV.2) Informatii administrative

IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

Data si ora locala:01.03.2021 15:00

IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:

Romana

IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta:

Oferta trebuie sa fie valabila pana la:01.07.2021

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor:

Data de deschidere a ofertelor:01.03.2021 15:00
Locul de deschidere a ofertelor:In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor:-

VI.1) Informatii privind periodicitatea

Aceasta achizitie este periodica:Nu

VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice

Se va utiliza sistemul de comenzi electronice:Nu
Se va accepta facturarea electronica:Nu
Se vor utiliza platile electronice:Nu

VI.3) Informatii suplimentare

Pentru vizualizarea documentației de atribuire încărcate în SICAP, operatorii economici trebuie sa aibă un program necesar vizualizării fișierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnătura electronică). Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SICAP la Secțiunea ”Întrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SICAP la Sectiunea ”Documentatie, clarificari si decizii” din cadrul anuntului de participare simplificat. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare în legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile în SICAP (Secțiunea “Întrebari”). Pentru îndeplinirea obligației de la art. 20 alin. (5) din H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea contractantă va configura DUAE direct în secțiunea dedicată din formularul electronic de definire a documentației de atribuire. DUAE, astfel configurat, va fi atașat automat de către sistem la respectiva documentație, ca fișier în format .xml. Pentru îndeplinirea obligației referitoare la modul de transmitere a DUAE de către operatorii economici participanți la procedurile de atribuire, prevăzută la art. 60 alin. (1) și (4), art. 69 alin. (1) și (3), art. 123 alin. (2) și (3) din H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, aceștia vor completa direct în SICAP, în secțiunea dedicată a procedurii de interes, DUAE-ul deja configurat de autoritatea contractantă. DUAE, astfel completat, va putea fi vizualizat și analizat de către autoritatea contractantă în secțiunea dedicată acestuia. Astfel, DUAE va fi configurat de către autoritatea contractantă direct în SICAP la definirea documentației de atribuire. SICAP va genera automat fișierul în format .xml aferent și îl va atașa fără ca utilizatorii să aibă posibilitatea să-l modifice direct sau să-l șteargă. Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SICAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant. Pentru cazurile în care ofertantul este o asociere de operatori economici sau pentru cazurile în care ofertantul are subcontractanți sau terți susținători, fiecare operator economic se va autentifica în sistem și va accesa procedura de atribuire de interes în vederea completării DUAE în calitatea în care a fost inclus în respectiva procedură (asociat, subcontractant, terț susținător). Este necesar ca toți cei care trebuie să răspundă la DUAE să fie înregistrați ca utilizatori ai sistemului. La fel ca în prezent, la procedura de atribuire se înscrie și depune ofertă unul dintre membrii asocierii sau operatorul economic care participă cu ofertă individuală iar ceilalți participanți completează direct în sistem doar DUAE și nu pot modifica oferta. Comisia de evaluare va analiza DUAE în corelație cu cerințele stabilite prin fișa de date a achiziției. Comisia de evaluare va analiza și verifica fiecare ofertă din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implică. Operatorii economici vor transmite răspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SICAP (Sectiunea “Întrebari”), în format electronic, semnate cu semnatura electronica, conform Legii 455/2001. Operatorii economici vor respecta modelul de contract de furnizare – Formular – Model de contract. Notă: Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu prețuri egale: • Departajarea se va face exclusiv în funcție de preț și nu prin cuantificarea altor elemente de natură tehnică sau alte avantaje care rezultă din modul de îndeplinire a contractului de către operatorii economici; • In vederea departajării ofertelor autoritatea contractantă va solicita depunerea în SICAP a unor noi oferte financiare (procedura fiind desfășurată integral prin mijloace electronice).

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor:

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa:Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Cod fiscal:- Cod postal:030084 Cod NUTS:RO321 Bucuresti Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:office@cnsc.ro Telefon:+40 213104641 Fax:+40 213104642 / +40 218900745 Adresa Internet (URL):http://www.cnsc.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere:

-

VI.4.3) Procedura de contestare:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:Eventualele contestatii se pot depune la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor si vor fi solutionate potrivit Legii 101/2016. Termenul de depunere al contestatiei : in conformitate cu Legea 101/2016.

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare:

COMPARTIMENTUL JURIDIC COMUNA BORCA
Adresa:Sat Borca, comuna Borca, județul Neamț Cod fiscal:- Cod postal:617075 Cod NUTS:RO214 Neamţ Localitate:Borca Tara:Romania E-mail:primariabroca@yahoo.com Telefon:+40 233268001 Fax:+40 233268000 Adresa Internet (URL):www.primariaborca.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

17.02.2021 09:24

Nu a fost solicitat nici un document din dosarul companiei.

select
select

  • Data transmitere
Data transmitere
Denumire document
Validare ex-ante
Se afiseaza select rezultate pe pagina dintr-un total de: 0
0 rezultate
  • Data publicare
Lista erate
Nu exista date.

Click Here For Main Source If You Have Any Problem In Above attachments/Documents