SEAPTender Document

Anunt de participare simplificat: [SCN1082112] - Servicii de pază și întreținere a Centrului de informare și vizitare

  • Sectoriale: Nu
  • Legea nr. 98/23.05.2016
  • Modalitatea de atribuire: ONLINE
  • Data transmitere: 17.02.2021 08:11
  • Data publicare: 17.02.2021 08:11
  • Autoritate contractanta: Administratia Parcului Natural Balta Mica a Brailei R.A.

Documentatie de atribuire:

DF1106231 / 16.02.2021 16:11

I.1) Denumire si adrese

Administratia Parcului Natural Balta Mica a Brailei R.A.
Adresa:Strada: Goleşti, nr. 29 Cod fiscal:RO25646725 Cod postal:810024 Cod NUTS:RO221 Braila Localitate:Braila Tara:Romania E-mail:albu_bogdan_paul@yahoo.com Telefon:+40 239611837 Fax:+40 239611837 Adresa Internet (URL):www.bmb.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

I.2) Achizitie comuna

Contractul implica o achizitie comuna:Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie:Nu
Adresele celorlalte autoritati contractante
select

Se afiseaza select randuri dintr-un total de: 0

I.4) Tipul autoritatii contractante

Administratie parc

I.5) Activitate principala

Mediu

II.1) Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu:

Servicii de pază și întreținere a Centrului de informare și vizitare Numar de referinta:25646725_PAAP_201950

II.1.2) Cod CPV principal:

63726600-0 Servicii de exploatare a navelor (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului:

Servicii / Servicii diverse

II.1.4) Descriere succinta:

Asigurarea permanentei (24 h) pentru mentinerea in stare de functionare si flotabilitate a centrului de vizitare (construcție plutitoare), servicii care vor asigura intretinerea și paza centrului de vizitare, a bunurilor cu care este echipată, a instalatiilor și echipamentelor principale de pe centrul de vizitare precum si paza ambarcatiunilor ce sunt legate de centrul de vizitare.

II.1.5) Valoarea totala estimata:

Valoarea totala estimata:202800 Moneda: RON

II.1.6) Informatii privind loturile:

Contractul este impartit in loturi:Nu

II.2) Descriere

II.2.2) Coduri CPV secundare:

II.2.3) Locul de executare:

Codul NUTS:RO221 Brăila
Locul de executare:Municipiul Braila, Faleza Dunarii, Dana 10

II.2.4) Descrierea achizitiei publice:

1 contract de servicii cu o durata de 12 luni ce implica servicii de întreținere și pază a obiectivului - Centru de informare si vizitare (constructie plutitoare 30 x 14 m) ce vor fi realizate de un agent economic care va avea în schemă personal specializat ( 2 marinari si 1 mecanic), în conformitate cu OMT nr. 434/2009. Prestatorul serviciilor se obligă să asigure echipajul minim de siguranță format din persoane calificate pentru funcțiile stabilite în conformitate cu prevederile legale. Se solicita asigurarea permanentei (24 h) pentru mentinerea in stare de functionare si flotabilitate a centrului de vizitare (construcție plutitoare), servicii care vor asigura intretinerea și paza centrului de vizitare, a bunurilor cu care este echipată, a instalatiilor și echipamentelor principale de pe centrul de vizitare precum precum si paza ambarcatiunilor ce sunt legate de centrul de vizitare.

II.2.5) Criterii de atribuire:

Pretul cel mai scazut

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene:

Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene:Nu
Tip finantare :Fonduri bugetare

III.1) Conditii de participare

III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele profesionale sau comerciale:

1. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, art.165, art.167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care se demonstreaza îndeplinirea cerintei: Se vor completa Formularele nr.2 si 4 (Neincadrarea art. 164,165 si 167 ) Se va completa si prezenta initial DUAE, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. (inclusiv asociati/subcontractanti/ terti sustinatori) ca dovada a neincadrarii in situatiile prevazute la art.164, art.165, art.167 din Legea 98/2016. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantiul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, conform prevederilor art.196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016.Aceste documente pot fi : a) Certificat privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.), la data prezentarii documentului; b) Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv. c) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016; d) Alte documente, dupa caz. Informatiile prezentate trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii acestora. Odata cu depunerea DUAE, ofertantii vor prezenta, daca este cazul, angajamentul tertului/tertilor sustinator(i), acordul de asociere si acordul de subcontractare, urmând ca documentele justificative pentru acestea sa fie prezentate la solicitarea comisiei de evaluare numai de catre ofertantul clasat pe primul loc. NOTA 1: Pentru persoane juridice straine, operatorul economic va prezenta documente edificatoare (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata restante cu privire la plata impozitelor, taxelor si contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.) la momentul depunerii acestora. Documentele vor fi prezentate prin traducere autorizata în limba romana. NOTA 2: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens. NOTA 3: Persoanele fizice sau juridice straine si romane care desfasoara activitati in strainatate trebuie sa prezinte documentele edificatoare pentru dovedirea eligibilitatii si a obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta. Se vor accepta: certificate – sau echivalent, cazier juridic – sau echivalent, declaratii pe propria raspundere date în fata unui notar, autoritati administrative sau judiciare sau asociatii profesionale. Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare eliberate de autoritatile din tara de origine (certificate, caziere judiciare, alte documente edificatoare) pentru a demonstra apartenenta/înregistrarea la organele din tara respectiva si pentru a dovedi indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul statului respectiv. Referitor la termenul legal de exigibilitate a datoriilor catre bugetul statului respectiv, ofertantii straini vor dovedi indeplinirea obligatiilor de plata in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. Documentele vor fi prezentate in copie legalizata sau copie lizibila semnata de reprezentantul legal si stampilata avand mentiunea conform cu originalul, la care se va anexa traducerea autorizata a acestora in limba romana. 2. Ofertantul (inclusiv asociatii), tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.59 si 60 din Legea achizitiilor publice nr.98/2016. Se va completa si prezenta initial DUAE de catre fiecare ofertant (inclusive asociati/subcontractanti/terti sustinatori). Odata cu DUAE se va prezenta “Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.59 si 60 din Legea privind achizitiile publice nr.98/2016”- Formular nr.3 In scopul evitarii conflictului de interese (in sensul art.59 din Legea 98/2016), persoanele ce detin functii de decizie în cadrul autoritatii în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele: Ionel MANOLACHE – Director Daniela BREZUICA - Contabil sef /Membru rezerva comisie evaluare Mariana IVANESCU – Consilier juridic/Membru comisie evaluare Bogdan ALBU – Responsabil achizitii / Membru comisie evaluare Anca ANDREI – Biolog / Membru comisie evaluare Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului . Modalitate prin care se demonstreaza îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura deatribuire cu informatiile aferente situatiei lor, inclusiv de catre asociati, subcontractanti. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantiul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor., conform prevederilor art.196 alin (2) din Legea nr. 98/2016. Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: Pentru persoanele juridice române Documente de confirmare: -Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe raza caruia este situat sediul ofertantului.Din certificatul constatator /extrasul de registru prezentat, trebuie sa rezulte obiectul de activitate al ofertantului - obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codurile CAEN din certificatul constatator emis de ONRC; - starea ofertantului;- persoanele care reprezinta ofertantul in relatia cu tertii. Pentru persoanele juridice straine Documente de confirmare: - prezentarea de documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic (se va verifica prin accesarea http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do) - prezentarea Certificatului de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie valabila pentru anul calendaristic in curs.

III.1.2) Situatia economica si financiara:

-

III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala:

1.) Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Ofertantul va demonstra ca a prestat, in ultimii 3 ani, prin minim un contract, servicii similare celor care fac obiectul achizitiei , cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati. Prin servicii similare se inteleg servicii de pază si intretinere a unui ponton (constructie plutitoare) precum si a utilajelor , echipamentelor si instalatiilor din componenta acestuia. Ultimii trei ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se vor calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor. In cazul unei oferte depuse in asociere,cerinta privind experienta similara poate fi indeplinita prin cumul de catre asociati. - Se va completa DUAE, conform art 193 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, de catre toti operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii asociati, terti) cu informatiile aferente situatiei lor. La nivelul DUAE trebuie precizate urmatoarele informatii (in spatiul ,,Descriere” pentru informatiile care nu au spatiul destinat): - numărul si data contractului invocat drept experienta similară, - valoarea fara TVA , - beneficiarul, - data si numărul documentului de receptie, - ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, - descrierea activitatilor principale executate in cadrul contractului cu precizarea daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit. Contractele de prestari servicii prezentate pot avea ca beneficiari autoritati contractante sau clienti privati. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, conform prevederilor art.196 alin (2) din Legea nr. 98/2016. Documentele justificative, care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE pot fi: Procese verbale de predare – primire/receptie Si/sau certificate constatatoare/contracte sau parti relevante din contract, sau alte documente din care sa reiasa minim urmatoarele informatii: beneficiarul (achizitorul), obiectul contractului, perioada (inclusiv data încheierii contractului) si locul furnizarii produselor, valoarea produselor furnizate si receptionate, procent

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii:

Procedura simplificata

IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:

Achizitia implica incheierea unui acord-cadru:Nu
Achizitia implica instituirea unui sistem dinamic de achizitii:Nu

IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica:

Se va organiza o licitatie electronica:Nu

IV.2) Informatii administrative

IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

Data si ora locala:01.03.2021 15:00

IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:

Romana

IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta:

Oferta trebuie sa fie valabila pana la:01.04.2021

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor:

Data de deschidere a ofertelor:01.03.2021 15:00
Locul de deschidere a ofertelor:In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor:-

VI.1) Informatii privind periodicitatea

Aceasta achizitie este periodica:Nu

VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice

Se va utiliza sistemul de comenzi electronice:Nu
Se va accepta facturarea electronica:Nu
Se vor utiliza platile electronice:Nu

VI.3) Informatii suplimentare

MODUL DE DEPARTAJARE A OFERTELOR CU PRETURI EGALE. În cazul în care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SICAP în vederea încarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi. Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate.

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor:

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa:Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Cod fiscal:- Cod postal:030084 Cod NUTS:RO321 Bucuresti Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:office@cnsc.ro Telefon:+40 213104641 Fax:+40 213104642 / +40 218900745 Adresa Internet (URL):http://www.cnsc.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere:

-

VI.4.3) Procedura de contestare:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:Cele prevazute conform Legii nr 101/2016

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare:

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa:Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Cod fiscal:- Cod postal:030084 Cod NUTS:RO321 Bucureşti Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:office@cnsc.ro Telefon:+40 213104641 Fax:+40 213104642 / +40 218900745 Adresa Internet (URL):http://www.cnsc.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

17.02.2021 08:11
Declaratie privind eligibilitatea Certificat de cazier judiciar pentru companie Certificat/e de cazier judiciar pentru administrator Certificat de atestare fiscala Certificat fiscal cu privire la impozitele si taxele locale Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului
select
select

  • Data transmitere
Data transmitere
Denumire document
Validare ex-ante
Se afiseaza select rezultate pe pagina dintr-un total de: 0
0 rezultate
  • Data publicare
Lista erate
Nu exista date.

Click Here For Main Source If You Have Any Problem In Above attachments/Documents