SEAPTender Document

Anunt de participare simplificat: [SCN1082212] - Acord cadru de prestări "Servicii postale si de curierat’’

  • Sectoriale: Nu
  • Legea nr. 98/23.05.2016
  • Modalitatea de atribuire: ONLINE
  • Data transmitere: 18.02.2021 16:11
  • Data publicare: 18.02.2021 16:11
  • Autoritate contractanta: MUNICIPIUL BUCURESTI

Documentatie de atribuire:

DF1106429 / 18.02.2021 15:07

I.1) Denumire si adrese

MUNICIPIUL BUCURESTI
Adresa:Strada: Regina Elisabeta, nr. 47 Cod fiscal:4267117 Cod postal:050013 Cod NUTS:RO321 Bucuresti Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:directiaproceduri@pmb.ro Telefon:+40 0213055530 Fax:+40 0213055587 Adresa Internet (URL):www.pmb.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

I.2) Achizitie comuna

Contractul implica o achizitie comuna:Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie:Nu
Adresele celorlalte autoritati contractante
select

Se afiseaza select randuri dintr-un total de: 0

I.4) Tipul autoritatii contractante

Agentie/birou regional sau local

I.5) Activitate principala

Servicii generale ale administratiilor publice

II.1) Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu:

Acord cadru de prestări "Servicii postale si de curierat’’ Numar de referinta:85/2021

II.1.2) Cod CPV principal:

64100000-7 Servicii postale si de curierat (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului:

Servicii / Servicii postale

II.1.4) Descriere succinta:

Municipiul Bucuresti achizitioneaza ”Servicii poștale și de curierat”, în conformitate cu cerințele și specificațiile tehnice din caietul de sarcini. Serviciile poștale și de curierat vor fi prestate pentru o perioadă de 24 de luni. Servicii poștale și de curierat constau în livrarea plicurilor/coletelor la nivel local, național și internațional. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este 10 zile, iar autoritatea contractanta raspunde tuturor solicitarilor inainte cu 5 zile fata de data limita de depunere a ofertelor. Orice solicitare e carificari trebuie transmisa in SICAP.

II.1.5) Valoarea totala estimata:

Valoarea totala estimata:480000 Moneda: RON

II.1.6) Informatii privind loturile:

Contractul este impartit in loturi:Nu

II.2) Descriere

II.2.2) Coduri CPV secundare:

II.2.3) Locul de executare:

Codul NUTS:RO32 Bucureşti - Ilfov
Locul de executare:Municipiul Bucuresti

II.2.4) Descrierea achizitiei publice:

Obiectivele urmărite a fi realizate sunt: trimiterea eficientă și la timp a corespondenței și a coletelor în condiții de siguranță și confidențialitate cu un procentaj al retururilor (plicuri nelivrate către destinatar) cât mai scăzut. Operatorul economic declarat câștigător se obligă să efectueze pentru Municipiul București următoarele servicii: a) Primirea, prelucrarea și livrarea trimiterilor de corespondență internă și internațională simplă și a trimiterilor de corespondență internă și internațională cu serviciul ”Recomandat”; b) Primirea, prelucrarea și livrarea trimiterilor de corespondență internă și internațională cu serviciul ”Confirmare de primire”; c) Primirea, prelucrarea și livrarea trimiterilor coletelor la nivel local, național și internațional. Se va incheia cate un contract subsecvent pe an. Pe parcursul derularii acordului cadru se vor incheia maxim 2 contracte subsecvente. Acordul cadru se va incheia cu un singur operator economic, fara reluarea competitiei. Valoarea totala estimata a acordului cadru de servicii este de 480.000 lei fara TVA. Cantitatea minimă de servicii ce urmeaza a fi achizitionata in baza acordului cadru este de 74.000; Cantitatea maxima de servicii ce urmeaza a fi achizitionata in baza acordului cadru este de 111.100 Valoarea minima estimata a contractului subsecvent este de 170.000 lei fara TVA; Valoarea maxima estimata a contractului subsecvent este de 240.000 lei fara TVA;

II.2.5) Criterii de atribuire:

Pretul cel mai scazut

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene:

Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene:Nu
Tip finantare :Fonduri bugetare

III.1) Conditii de participare

III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele profesionale sau comerciale:

Orice operator economic care a depus oferta in mod individual sau in asociere, subcontractant sau tert, nu trebuie sa se afle in niciuna dintre situatiile prevazute de art. 59 si 60 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Nicușor DAN - PRIMAR GENERAL al Municipiului București; Emanuela JUGUREANU - Director General - Direcția Generală Economică; Ion Florea - Director Executiv - Directia Financiar, Contabilitate; Eugen DAVIDOIU - Director General - Directia Generala Achizitii Publice; Stefan VĂSÎI– Director General – Directia Generala Logistică; Daniel CALOTĂ- Director - Directia Administrativă; Adrian Iordache -Director Executiv - Directia Juridic; Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regasesaca in situatiile prevazute la art. 164,165,167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modiifcarile si completarile ulterioare. In acest sens se va complete DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire ofertelor declarate admisibile. Documentele justificative, care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt: 1. Declarație privind neîncadrarea în prevederile art.59 si 60 din Legea nr.98/2016 (Formular nr.3 din Secțiunea Formulare) 2. Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; 3. Certificat de atestare fiscala emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) pentru indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidate, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania. Certificatul va fi prezentat in original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea “ conform cu originalul”. 4. Certificat fiscal emis de Directia de impozite si taxe locale, pentru indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul local. Certificatul va fi prezentat in original/ copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul”. Certificatele fiscal vor trebui sa ateste ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii. Pentru persoanele juridice straine se solicita prezentarea documentului echivalent eliberat de organismul competent din tara de origine, in oricare din formele original/copie legalizata/copie certificata pe proprie raspundere, de reprezentantul legal al ofertantului, pentru conformitatea cu originalul - in varianta tradusa de un traducator autorizat, in limba romana. In cazul in care oferta clasata pe primul loc este depusa de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta documentele mentionate mai sus. NOTA : - Autoritatea accepta la momentul depunerii ofertelor DUAE ca dovada preliminara a indeplinirii de catre operatorul economic a conditiilor/criteriilor stipulate, urmand ca inainte de atribuirea acordului cadru, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documentele care stau la baza informatiilor/datelor furnizate. - Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente relevante, in scopul verificarii datelor din declaratiile prezentate de ofertanti. 1. Este obligatoriu ca operatorul economic ofertant sa dovedeasca capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (forma de înregistrare si obiectul de activitate) în conformitate cu cerintele legale din tara în care este stabilit, astfel încât sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul acordului cadru. Modalitate de îndeplinire: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. - Pentru persoane juridice/fizice române: Certificat Constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului din care trebuie sa rezulte ca activitatea principala/secundara pe care o desfasoara conform codificarii CAEN, corespunde obiectului acordului cadru - în original, copie legalizata sau copie certificata "conform cu originalul". - Pentru persoane juridice/fizice straine: Vor fi prezentate documente care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, similare celor din România, conform legii tarii de rezidenta a operatorului economic ofertant, în original, copie legalizata sau copie certificata "conform cu originalul". Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceasta cerinta trebuie îndeplinita de fiecare membru al grupului. Modalitate de îndeplinire: Completare DUAE, urmând ca documentul justificativ sa fie prezentat la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire ofertelor declarate admisibile. Nota 1: In cazul unei asocieri, se va prezenta documentul pentru fiecare dintre membrii asocierii. Nota 2: In conformitate cu prevederile art. 196, alin (2) din Legea 98/2016, privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, inainte de atribuirea acordului cadru de achizitie publica, autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE. 2. Certificat de atestare a dreptului de a furniza servicii poștale pe baza regimului de autorizare generală, eliberat în temeiul art. 7 din OUG nr. 13/2013 privind serviciile poștale, de către Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (valabil pentru colectarea, sortarea, transportul și livrarea trimiterilor poștale). Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire ofertelor declarate admisibile..

III.1.2) Situatia economica si financiara:

-

III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala:

1.) Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Experiență similară: Lista principalelor servicii similare cu cele care fac obiectul prezentei achiziții prestate în ultimi 3 ani, din care să rezulte că ofertantul a prestat servicii similare la nivelul unuia sau mai multe contracte. Experiența similară poate fi demonstrată prin orice documente din care rezultă informațiile solicitate cum ar fi - copii ale contractelor prin care să se facă dovada că au fost prestate servicii similare de complexitate comparabilă cu cele care fac obiectul contractului (trimiteri poștale, expediere colete, curierat) Din contractele prezentate trebuie să reiasă identitatea părților, serviciile prestate, perioada de desfășurare - pentru contractele care probează experiența similară, documente constatatoare/recomandări/ procese verbale de recepție emise de beneficiarul serviciilor prestate privind modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale. Pentru transformarea din Euro în Lei (in cazul contractelor prezentate in alta moneda decat leu) se va utiliza cursul mediu pentru fiecare an in parte, publicat de BNR. Pentru alta moneda decât Euro, se transforma în Euro, utilizându-se cursul mediu publicat pe site-ul http://ec.europa.eu/budget/inforeuro. 2. INFORMATII DESPRE ASOCIERE – dacă este cazul În cazul unei asocieri se completează și se prezintă Formularul 6 "Informații privind asocierea" . Dacă oferta este declarată câștigătoare se va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Autorității contractante, înainte de data semnării acordului cadru. Oferta trebuie să cuprindă acordul de asociere în care să se menționeze că toți asociații își asumă răspunderea solidară pentru îndeplinirea contractului, ca liderul asocierii este împuternicit să se oblige și să primească instrucțiuni de la și în numele tuturor asociaților, individual și colectiv, și că liderul asocierii este responsabil pentru îndeplinirea contractului. Acordul de asociere va purta obligatoriu număr de înregistrare, va fi ștampilat și semnat. Se va completa Formularul 4- din Secțiunea Formulare model „Acord de asociere". 3 - INFORMATII PRIVIND TERȚII SUSȚINĂTORI – dacă este cazul - În vederea îndeplinirii cerinței, ofertantul poate beneficia de susținerea unui/unor terț/ terți. În acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/ 2016 si ale art. 48 din HG nr. 395/ 2016. - În cazul în care beneficiază de susținere din partea unui terț, ofertantul va prezenta odată cu depunerea DUAE și angajamentul terțului susținător (împreună cu documentele anexe la angajament, transmise de către terț/terți susținători din care să rezulte modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia/acestora. Documentele justificative care probează cele asumate în angajamente vor fi solicitate de autoritatea contractantă doar ofertantului declarat câștigător. Angajamentul ferm privind susținerea capacității tehnice acordata de terțul susținător, în conformitate cu Formularul 8 și Anexa la Formularul nr. 8 din Secțiunea Formulare . -Terțul/ terți ce asigură susținerea capacității tehnice nu trebuie să se afle în situația care determină excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art.164, 165 si 167 din Legea nr.98/2016. - Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente acestei cerințe. La nivelul DUAE trebuie precizate informații după cum urmează: numărul și data documentelor care stau la baza îndeplinirii experienței similare invocate drept experiență similară, beneficiarul, data și numărul documentului de recepție, precum și ponderea și/sau activitățile pentru care a fost responsabil . Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile. NOTA: Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă. Se vor depune, odată cu DUAE, următoarele documente : angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, a acordului de subcontractare și/sau a acordului de asociere, după caz. Nedepunerea acestora odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât și ale subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire. 2.) Proportia de subcontractare Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care intentioneaza sa o/le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi daca acestia din urma sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei, in conformitate cu prevederile art.219 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare. - In cazul în care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul are obligatia de a completa DUAE. De asemenea, fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat. In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul va prezenta si acordul de subcontractare. De asemenea, ofertantul clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, asupra ofertelor admisibile anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autoritatii Contractante, va prezenta, daca este cazul, documente relevante referitoare la capacitatea tehnica a subcontractantilor propusi cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa o/le indeplineasca efectiv. Autoritatea Contractanta are obligatia de a solicita, ulterior atribuirii contracului, la incheierea acestuia, prezentarea contractului/contractelor incheiate intre contractant si subcontractantul/subcontractantii nominalizat/nominalizati in oferta, astfel incat activitatile ce revin acestuia/acestora, precum si sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse in contractul de achizitie publica. Raspunderea contractantului în ceea ce priveste modul de îndeplinire a contractului nu este diminuata în cazul în care o parte/ parti din acesta sunt îndeplinite de subcontractanti. Se va completa/prezenta Formularul 9 - Declaratie privind partea/partile din acordul cadru care sunt îndeplinite de subcontractanti si specializarea acestora din Sectiunea Formulare .

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii:

Procedura simplificata

IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:

Achizitia implica incheierea unui acord-cadru:Da
Acord-cadru cu un singur operator economic
Numarul maxim preconizat de participanti la acordul-cadru:-
Justificarea oricarei durate care depaseste patru ani:-

Achizitia implica instituirea unui sistem dinamic de achizitii:Nu

IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica:

Se va organiza o licitatie electronica:Nu

IV.2) Informatii administrative

IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

Data si ora locala:04.03.2021 15:00

IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:

Romana

IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta:

Oferta trebuie sa fie valabila pana la:04.09.2021

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor:

Data de deschidere a ofertelor:04.03.2021 15:00
Locul de deschidere a ofertelor:In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor:-

VI.1) Informatii privind periodicitatea

Aceasta achizitie este periodica:Nu

VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice

Se va utiliza sistemul de comenzi electronice:Nu
Se va accepta facturarea electronica:Nu
Se vor utiliza platile electronice:Nu

VI.3) Informatii suplimentare

Solicitarile de clarificari se vor adresa, in limba romana, prin intermediul SICAP/SEAP, in Sectiunea ”Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice iar raspunsurile la acestea vor fi publicate in limba romana, in SEAP la Sectiunea ”Documentatie, clarificari si decizii” din cadrul anuntului de participare. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari operatorii economici trebuie sa se inregistreze in SICAP/SEAP. (www.e-licitatie.ro) ca operator economic si sa se inscrie la procedura de atribuire, ca participant. Detalii privind inregistrarea in SICAP/SEAP si participarea la procedurile de atribuire online se pot obtine de la operatorul SEAP (http://sicap-prod.e-licitatie.ro ). Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare in legatura cu oferta, in limba romana, prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile in SEAP (Sectiunea “Intrebari”). Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor, prin intermediul SEAP (Sectiunea “Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, in format electronic, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica. Toate documentele/inscrisurile referitoare la procedura de atribuire, transmise de catre ofertanti (oferta, documente de calificare, solicitari de clarificari, raspunsuri la solicitarile de clarificari) vor fi redactate in limba romana sau vor fi prezentate insotite de traducerea autorizata in limba romana. Detalii cu privire la întocmirea DUAE veți regăsi, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE. DESEMNAREA OFERTEI CASTIGATOARE Autoritatea contractanta are obligatia de a stabili oferta câstigatoare pe baza criteriului de atribuire precizat in Documentatia de Atribuire si se realizeaza numai prin compararea preturilor fiecarei oferte admisibile in parte si prin intocmirea, in ordine crescatoare a preturilor respective, a clasamentului pe baza caruia se stabileste oferta castigatoare, fara sa fie cuantificate alte elemente de natura tehnica sau alte avantaje care rezulta din modul de îndeplinire a contractului de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire. Criteriul de atribuire se aplica pretului ofertat. Prețul ofertat, (calculat de către ofertanți) se calculează ca medie aritmetică a preturilor medii pentru trimiteri simple (standard), recomandate și cu confirmare de primire pentru trimiteri interne și internaționale în funcție de gramaj. Pret ofertat = [prețul mediu trimiteri interne standard (simple) + prețul mediu trimiteri interne recomandate + prețul mediu trimiteri interne cu confirmare de primire + prețul mediu trimiteri internaționale standard + prețul mediu trimiteri internaționale recomandate + prețul mediu trimiteri internaționale cu confirmare de primire] / 6, in conformitate cu algoritmul din Caietul de sarcini. Compararea preturilor prevazute in propunerile financiare ale ofertantilor se realizeaza la valoarea fara TVA. In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, Autoritatea Contractanta solicita ofertantilor o noua propunere financiara, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Noua propunere financiară nu va influența în nici un caz propunerea tehnică, această rămânând neschimbată.

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor:

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa:Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Cod fiscal:- Cod postal:030084 Cod NUTS:RO321 Bucuresti Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:office@cnsc.ro Telefon:+40 213104641 Fax:+40 213104642 / +40 218900745 Adresa Internet (URL):http://www.cnsc.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere:

-

VI.4.3) Procedura de contestare:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:Eventualele contestatii se pot depune la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor si vor fi solutionate potrivit Legii nr.101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare. Termenul de depunere al contestatiei: in conformitate cu art.8 din Legea nr. 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare:

DIRECTIA GENERALA ACHIZITII PUBLICE
Adresa:B-dul Regina Elisabeta, nr. 47 , sector 5 Cod fiscal:- Cod postal:- Cod NUTS:RO32 Bucureşti - Ilfov Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:directiaproceduri@pmb.ro; Telefon:+40 213055500 Fax:- Adresa Internet (URL):www.pmb.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

18.02.2021 16:11

Nu a fost solicitat nici un document din dosarul companiei.

select
select

  • Data transmitere
Data transmitere
Denumire document
Validare ex-ante
Se afiseaza select rezultate pe pagina dintr-un total de: 0
0 rezultate
  • Data publicare
Lista erate
Nu exista date.

Click Here For Main Source If You Have Any Problem In Above attachments/Documents