SEAPTender Document

Anunt de participare simplificat: [SCN1082205] - Furnizare cartuşe de toner

  • Sectoriale: Nu
  • Legea nr. 98/23.05.2016
  • Modalitatea de atribuire: ONLINE
  • Data transmitere: 18.02.2021 15:50
  • Data publicare: 18.02.2021 15:50
  • Autoritate contractanta: Serviciul Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local

Documentatie de atribuire:

DF1106484 / 18.02.2021 15:07

I.1) Denumire si adrese

Serviciul Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local
Adresa:Strada: Tomis, nr. 112 Cod fiscal:14260477 Cod postal:900507 Cod NUTS:RO223 Constanta Localitate:Constanta Tara:Romania E-mail:ap@spit-ct.ro Telefon:+40 241488577 Fax:+40 241488538 Adresa Internet (URL):www.spit-ct.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

I.2) Achizitie comuna

Contractul implica o achizitie comuna:Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie:Nu
Adresele celorlalte autoritati contractante
select

Se afiseaza select randuri dintr-un total de: 0

I.4) Tipul autoritatii contractante

Institutie Publica

I.5) Activitate principala

Incasare Impozite si Taxe Locale

II.1) Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu:

Furnizare cartuşe de toner Numar de referinta:14260477-2021-17

II.1.2) Cod CPV principal:

30125100-2 Cartuse de toner (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului:

Furnizare / Cumparare

II.1.4) Descriere succinta:

Obiectul acordului-cadru constă în furnizarea de cartuşe de toner necesare printării diverselor documente ce reies din activitatea compartimentelor autorității contractante (acte de impunere, acte de control, acte de executare silită, acte de plată, contracte de achiziție publică, diverse adrese, istorice fiscale, etc.).

II.1.5) Valoarea totala estimata:

Intervalul intre : 20.638,00  si 210.083,00  Moneda: RON

II.1.6) Informatii privind loturile:

Contractul este impartit in loturi:Nu

II.2) Descriere

II.2.2) Coduri CPV secundare:

II.2.3) Locul de executare:

Codul NUTS:RO223 Constanţa
Locul de executare:Locaţiile autorităţii contractante.

II.2.4) Descrierea achizitiei publice:

În cadrul duratei de valabilitate a acordului-cadru autoritatea contractantă va încheia contracte subsecvente în funcție de necesitățile de cartușe de toner pe care le are și în condițiile existenței fondurilor bugetare alocate de la bugetul local. Cantitatea estimată a acordului-cadru: minimum 18 cartușe de toner şi maximum 168 cartușe de toner. Cantitatea estimată a celui mai mare contract subsecvent: minimum 15 cartușe de toner şi maximum 86 cartușe de toner.

II.2.5) Criterii de atribuire:

Pretul cel mai scazut

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene:

Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene:Nu
Tip finantare :Fonduri bugetare

III.1) Conditii de participare

III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele profesionale sau comerciale:

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții NU trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea nr.98/2016. I. Motive de excludere a ofertantului 1) Motive legate de condamnările penale (art. 164 din Legea nr. 98/2016). Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE de către ofertanţii/terţii susţinători/subcontractanţii participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor. 2) Motive legate de plata impozitelor și a contribuțiilor la asigurările sociale (art. 165 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice). Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE de către către ofertanţii/ terţii susţinători/subcontractanţii participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor. 3) Motive legate de insolvență, conflicte de interese sau abateri profesionale (art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice). Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE de către ofertanţii/ terţii susţinători/subcontractanţii participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor. 4) Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (evitarea conflictului de interese) (secţiunea formulare). Ofertanţii și terții susținători nu trebuie să se afle în situațiile prevăzute de dispozițiile art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016. In acest sens, se va depune Declarație pe propria răspundere privind inexistența conflictului de interese, cu menționarea persoanelor care dețin funcții de decizie în cadrul A.C., precum și a celor implicate în elaborarea documentației de atribuire și derularea procedurii, completată în conformitate cu formularul din secţiunea formulare.A.C.precizează că persoanele ce deţin funcţii de decizie în ceea ce priveşte organizarea, derularea şi finalizarea acestei proceduri de atribuire în sensul prevederilor art. 63 (1) şi ale art. 167 alin. (1) lit. e din Legea nr. 98/2016, sunt următoarele: Cristina Aldea- Director Executiv, Carmen Aurelia Trentea Tatu - Director Executiv Adjunct, Daniela Iovu - şef Serviciu Achiziţii Publice- Preşedinte al comisiei de evaluare a ofertelor, Mariana Pîrleală - şef Serviciu Financiar-Contabilitate - Membru al comisiei de evaluare a ofertelor, Bogdan Nuţu- șef Serviciu Tehnic-Investiţii – Membru al comisiei de evaluare a ofertelor, Ruxandra-Irina Corbu – consilier achiziții publice Serviciul Achiziții Publice- Preşedinte de rezervă al comisiei de evaluare a ofertelor Anca-Loredana Gorgovan – inspector Serviciul Financiar-Contabilitate, membru de rezervă al comisiei de evaluare a ofertelor, Ioana Chersan - referent Serviciul Tehnic-Investiţii-Membru de rezervă al comisiei de evaluare a ofertelor. Modalitatea de îndeplinire: Se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor şi se va completa şi depune in SEAP Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (evitarea conflictului de interese) de către ofertant/asociat/terţ susţinător/subcontractant cu menționarea persoanelor care dețin funcții de decizie în cadrul autorității contractante. NOTE: -În conf. cu art. 168 din Legea nr. 98/2016, A.C.va accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la art. 164, 165 şi 167, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă. -În conformitate cu art. 170 din Legea nr. 98/2016, A.C. are obligaţia de a verifica inexistenţa unei situaţii de excludere prevăzute la art. 164, 165 şi 167 în legătură cu subcontractanţii propuşi . -În conformitate cu art. 171 din Legea nr. 98/2016: (1) Orice operator economic aflat în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 164 şi 167 care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care să arate că măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-şi demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere.(2) În cazul în care A.C. consideră dovezile prezentate de O.E. în conf. cu prev. alin. (1) ca fiind suficiente pentru demonstrarea în concret a credibilităţii, A.C.nu exclude O.E. din procedura de atribuire. (3) Dovezile pe care O.E. aflat în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 164 şi 167 le poate furniza A.C., în sensul prevederilor alin. (1), se referă la efectuarea de către O.E. a plăţii sau la asumarea de către O.E. a obligaţiei de plată a despăgubirilor în ceea ce priveşte eventualele prejudicii cauzate printr-o infracţiune sau printr-o altă faptă ilicită, clarificarea de către O.E. în mod complet a faptelor şi împrejurărilor în care a fost comisă infracţiunea sau altă faptă ilicită, prin cooperarea activă cu autorităţile care efectuează investigaţia, şi la adoptarea de către O.E.a unor măsuri concrete şi adecvate la nivel tehnic, organizaţional şi în materie de personal, cum ar fi eliminarea legăturilor cu persoanele şi organizaţiile implicate în comportamentul necorespunzător, măsuri de reorganizare a personalului, implementarea unor sisteme de control şi raportare, crearea unei structuri de audit intern pentru verificarea respectării dispoziţiilor legale şi a altor norme sau adoptarea unor reguli interne privind răspunderea şi plata despăgubirilor, pentru a preveni săvârşirea unor noi infracţiuni sau alte fapte ilicite.(3^1) A.C. evaluează măsurile luate de O.E şi dovedite în conformitate cu prevederile alin. (3), ţinând seama de gravitatea şi circumstanţele particulare ale infracţiunii sau abaterii avute în vedere.(3^2) În cazul în care măsurile prevăzute la alin. (3^1) sunt considerate insuficiente de către A.C., aceasta transmite operatorului economic o expunere a motivelor care au condus la luarea deciziei de excludere a acestuia din procedura de atribuire.(4) În cazul în care O.E. i-a fost aplicată prin hotărâre definitivă a unei instanţe de judecată măsura interdicţiei de a participa la proceduri de atribuire a unui contract de achiziţie publică/acord-cadru sau a unui contract de concesiune, care produce efecte în România, prevederile alin. (1)-(3) nu sunt aplicabile pe toată perioada de excludere stabilită prin respectiva hotărâre.(5) În cazul în care O.E.nu i-a fost aplicată prin hotărâre definitivă a unei instanţe de judecată măsura interdicţiei de a participa la proc. de atribuire a unui ctr. de achiziţie publică/acord-cadru sau a unui ctr. de concesiune pentru o anumită perioadă, situaţiile de excludere prevăzute la art. 164 şi 167 nu se aplică:a) dacă, în cazul faptelor prev. la art. 164, a expirat o perioadă de 5 ani de la data hot def. de condamnare.b) dacă,în cazul situaţiilor, faptelor sau evenimentelor prev. la art. 167, a expirat o perioadă de 3 ani de la apariţia situaţiei, săvârşirii faptei sau producerii evenimentului relevant. Documente justificative: Documentele care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, necesare a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante de catre ofertantul clasat pe primul loc, in clasamentul intermediar, dupa finalizarea evaluarii ofertelor, în urma aplicării criteriului de atribuire pot fi:-Certificat de atestare fiscală privind modul de îndeplinire a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor venituri datorate bugetului general consolidat al statului, eliberat de organul fiscal abilitat din care să rezulte că ofertantul nu înregistrează datorii restante la momentul prezentării documentelor. Documentul se va depune, de către ofertanți, în copie lizibilă. Pentru persoanele juridice străine se solicită prezentarea documentului echivalent eliberat de organismul competent din țara de origine. Documentul se va depune, de către ofertanți, în copie lizibilă, în varianta tradusă de un traducător autorizat, în limba română.-Certificat de atestare fiscală privind impozite, taxe locale și alte venituri la bugetul local, eliberat de organul fiscal abilitat din care să rezulte că ofertantul nu înregistrează datorii restante la momentul prezentării documentelor. Documentul se va depune, de către ofertanți, în copie lizibilă. Pentru persoanele juridice străine se solicită prezentarea documentului echivalent eliberat de organismul competent din țara de origine. Documentul se va depune, de către ofertanți, în copie lizibilă, în varianta tradusă de un traducător autorizat, în limba română.-Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv.-După caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice.Daca un grup de operatori economici depune oferta comună, aceste cerințe trebuie îndeplinite de fiecare membru al grupului. Note: În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.164, art. 165 și art. 167 din Legea nr. 98/2016, autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens. 1. Prezentarea de documente care dovedesc forma de înregistrare în calitate de operator economic; modalitatea de îndeplinire şi obiectul de activitate Cerinţa 1: Este obligatoriu ca operatorul economic ofertant să dovedească capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (forma de înregistrare şi obiectul de activitate) în conformitate cu cerinţele legale din ţara în care este stabilit, astfel încât să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situaţiile de anulare a constituirii precum şi faptul că are capacitatea profesională de a realiza activităţile care fac obiectul contractului. Obiectul acordului-cadru trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de O.N.R.C. sau de instituțiile abilitate (în cazul ofertanților străini). Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct. Modalitate de îndeplinire: Ofertantul are obligația de a completa DUAE cu informațiile necesare pentru demonstrarea capacității de exercitare a activității profesionale în conformitate cu Notificarea nr. 240/2016. Documente justificative: certificat ONRC sau pentru ofertantii straini, document echivalent emis in tara de rezidenta, care va fi prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor, de catre ofertantul clasat pe primul loc, in clasamentul intermediar. - Pentru persoane juridice/fizice române: Certificat Constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului din care trebuie să rezulte că obiectul de activitate al operatorului economic ofertant include categoria de servicii care fac obiectul prezentei proceduri. Informaţiile cuprinse în acesta trebuie să fie reale/actuale la data limită de depunere a ofertelor. - Pentru persoane juridice/fizice străine: Vor fi prezentate documente care dovedesc o formă de înregistrare/atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional, similare celor din România, conform legii ţării de rezidenţă a operatorului economic ofertant, în copie lizibilă şi vor fi însoţite de traducere autorizată. NOTE: - În cazul în care ofertantul propune un subcontractant, autoritatea contractantă în conformitate cu cerințele art. 174 din Legea nr. 98/2016 are dreptul de a solicita acestuia (ofertantului) să transmită informaţii şi documente relevante referitoare la capacitatea tehnică şi profesională a subcontractanţilor propuşi, cu privire la partea/părţile din contract pe care aceştia urmează să o/le îndeplinească efectiv. - În cazul în care din informaţiile şi documentele prezentate nu rezultă că subcontractantul propus are capacitatea tehnică şi profesională necesară pentru partea/părţile din contract pe care acesta urmează să o/le îndeplinească efectiv, autoritatea contractantă va respinge subcontractantul propus şi va solicita ofertantului o singură dată înlocuirea acestuia şi prezentarea unui alt subcontractant care să aibă capacitatea tehnică şi profesională necesară pentru partea/părţile din contract pe care acesta urmează să o/le îndeplinească efectiv. - Toate documentele solicitate de autoritatea contractantă vor fi depuse de ofertant prin mijloace electronice în SEAP, semnate cu semnătură electronic extinsă bazată pe un certificate calificat, conform Legii nr. 455/2001, republicată, privind semnătura electronică. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care vor completa informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

III.1.2) Situatia economica si financiara:

-

III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala:

-

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii:

Procedura simplificata

IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:

Achizitia implica incheierea unui acord-cadru:Da
Acord-cadru cu un singur operator economic
Numarul maxim preconizat de participanti la acordul-cadru:-
Justificarea oricarei durate care depaseste patru ani:-

Achizitia implica instituirea unui sistem dinamic de achizitii:Nu

IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica:

Se va organiza o licitatie electronica:Nu

IV.2) Informatii administrative

IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

Data si ora locala:25.02.2021 15:00

IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:

Romana

IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta:

Oferta trebuie sa fie valabila pana la:25.06.2021

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor:

Data de deschidere a ofertelor:25.02.2021 15:00
Locul de deschidere a ofertelor:In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor:Comisia de evaluare a ofertelor

VI.1) Informatii privind periodicitatea

Aceasta achizitie este periodica:Nu

VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice

Se va utiliza sistemul de comenzi electronice:Nu
Se va accepta facturarea electronica:Nu
Se vor utiliza platile electronice:Nu

VI.3) Informatii suplimentare

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile aferente situaţiei lor, solicitate in fisa de date a achizitiei. DUAE se poate accesa la adresa www.e-licitatie.ro Interacțiunea cu ofertanții, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfășura după următoarele reguli: Pentru vizualizarea documentației de atribuire încarcate în SEAP, este necesar ca operatorii economici să dețină/instaleze pe stația de lucru, aplicația care permite verificarea semnăturii electronice și vizualizarea documentelor semnate electronic Pentru transmiterea solicitărilor de clarificări, respectiv răspunsurile la solicitările de clarificări privind documentația de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art. 5 alin. (1) din H.G. nr. 395/2016 și vor transmite solicitările având în vedere termenele de răspuns ale autorității contractante prevăzute la art. 160-161 din Legea nr. 98/2016. În cazul în care doi sau mai mulţi operatori economici clasaţi pe primul loc au acelaşi preţ, pentru departajare, se va solicita depunerea unei noi oferte în SEAP, la o dată ulterioară care va fi comunicată de către autoritatea contractantă celor doi ofertanți. Preţurile vor fi calculate cu maximum două zecimale. Oferta are caracter obligatoriu, din punctul de vedere al continutului, pe toata perioada de valabilitate stabilita de catre autoritatea contractanta si asumata de ofertant. Comisia de evaluare are obligatia de a stabili oferta câstigatoare, dintre ofertele admisibile, pe baza aplicarii criteriului pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Înainte de atribuirea contractului autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire să prezinte fără întârziere documente justificative actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE. Ofertantul are obligatia depunerii DUAE odata cu oferta, sub sanctiunea respingerii acesteia din urma ca inacceptabila conform art. 137 alin (2) lit. b) din H.G. 395 / 2016, actualizata. Toate documentele depuse in SEAP, atat de catre autoritatea contractanta, cat si de catre operatorii economici (documentatii, solicitari / raspunsuri de / la clarificari, intrebari, etc.) vor fi incarcate sub forma de fisiere semnate electronic cu semnatura electronica extinsa (conform definitiei date in Legea 455 / 2001 privind semnatura electronica), bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat conform legislatiei in vigoare. Documentele emise în altă limbă decât română trebuie să fie însoţite de traducerea autorizată în limba română. Atenţie, nu se folosesc prescurtari! Operatorii economici nerezidenţi în România vor prezenta o declaraţie pe propria răspundere semnată de reprezentantul împuternicit să semneze oferta în care vor fi menţionate perioadele de valabilitate pentru documentele/certificatele emise de autorităţile competente. Autoritatea contractantă acceptă numai ofertele depuse online in SEAP. Adresa la care se depune oferta este: www.e-licitatie.ro.

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor:

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa:Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Cod fiscal:- Cod postal:030084 Cod NUTS:RO321 Bucuresti Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:office@cnsc.ro Telefon:+40 213104641 Fax:+40 213104642 / +40 218900745 Adresa Internet (URL):http://www.cnsc.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere:

-

VI.4.3) Procedura de contestare:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:Termenele de exercitare a căilor de atac sunt cele prevăzute în Legea 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare:

Serviciul Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local Constanţa-Serviciul Achiziţii Publice
Adresa:Constanta, b-dul. Tomis nr. 112 Cod fiscal:- Cod postal:900657 Cod NUTS:- Localitate:Constanta Tara:Romania E-mail:ap@spit-ct.ro Telefon:+40 241488577 Fax:- Adresa Internet (URL):www.spit-ct.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

18.02.2021 15:50

Nu a fost solicitat nici un document din dosarul companiei.

select
select

  • Data transmitere
Data transmitere
Denumire document
Validare ex-ante
Se afiseaza select rezultate pe pagina dintr-un total de: 0
0 rezultate
  • Data publicare
Lista erate
Nu exista date.

Click Here For Main Source If You Have Any Problem In Above attachments/Documents