SEAPTender Document

Anunt de participare simplificat: [SCN1082190] - Furnizare table interactive

  • Sectoriale: Nu
  • Legea nr. 98/23.05.2016
  • Modalitatea de atribuire: ONLINE
  • Data transmitere: 18.02.2021 13:51
  • Data publicare: 18.02.2021 13:51
  • Autoritate contractanta: PRIMARIA COMUNEI PODARI

Documentatie de atribuire:

DF1106384 / 17.02.2021 14:42

I.1) Denumire si adrese

PRIMARIA COMUNEI PODARI
Adresa:Strada: DUNARII, nr. 67 Cod fiscal:4553399 Cod postal:207465 Cod NUTS:RO411 Dolj Localitate:Podari Tara:Romania E-mail:primaria@podari.ro Telefon:+40 0251339155 Fax:+40 0251339211 Adresa Internet (URL):www.podari.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

I.2) Achizitie comuna

Contractul implica o achizitie comuna:Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie:Nu
Adresele celorlalte autoritati contractante
select

Se afiseaza select randuri dintr-un total de: 0

I.4) Tipul autoritatii contractante

Autoritate regionala sau locala

I.5) Activitate principala

Servicii generale ale administratiilor publice

II.1) Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu:

Furnizare table interactive Numar de referinta:1

II.1.2) Cod CPV principal:

30231320-6 Monitoare cu ecran tactil (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului:

Furnizare / Cumparare

II.1.4) Descriere succinta:

Achizitie table interactive, (10 bucati), pentru dotarea salilor de clasa in cadrul proiectului Scoala incluziva pentru o comunitate integrata.

II.1.5) Valoarea totala estimata:

Valoarea totala estimata:61930.9 Moneda: RON

II.1.6) Informatii privind loturile:

Contractul este impartit in loturi:Nu

II.2) Descriere

II.2.2) Coduri CPV secundare:

II.2.3) Locul de executare:

Codul NUTS:RO411 Dolj
Locul de executare:Localitatea Podari

II.2.4) Descrierea achizitiei publice:

Achizitie table interactive, (10 bucati), pentru dotarea salilor de clasa in cadrul proiectului Scoala incluziva pentru o comunitate integrata.

II.2.5) Criterii de atribuire:

Pretul cel mai scazut

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene:

Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene:Da
Identificarea proiectului:Programul Operational Capital Uman - POCU
Tip finantare :Program / Proiect

III.1) Conditii de participare

III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele profesionale sau comerciale:

1. Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016 Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (inclusiv eventualii terți și subcontractanți) cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Aceste documente pot fi: -certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării; -cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; -după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice; -alte documente edificatoare, după caz. Persoanele cu funcții de decizie privind organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire din cadrul autorității contractante sunt următoarele: Gheorghita Aurel-Florin - Primar, Rosca Catalin Cornel - viceprimar, Broncea Silviu - Administrator, Corciu Vlad Iulia - secretar, Iscru Florian Iulian-inspector contabilitate, Genoiu Ion - consilier achizitii, Brinzaniuc Ondin Alexandru - consilier superior comp urbanism, Sgir Adrian Iliuta - compartiment ISU, Consilieri locali: Prodileanu Petre, Dumitru Gheorghe, Vasilică Genică, Ionescu Viorel, Benea Aurica, Negut Daniel, Petcu Dragos Ovidiu, Safta Dumitru, Fulga Sorinel, Dinulescu Coltatu Alina Monica, Dumitru Aurel, Avram Costel, Dumitru Gheorghe, Magureanu Marian. Atentionari speciale : 1.Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. 2.Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente : angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunileDUAE, atat ale ofertantului/ candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidență, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

III.1.2) Situatia economica si financiara:

-

III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala:

1.) Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Furnizarea de produse similare in ultimii 3 ani cu o valoare însumata a furnizarii prezentata ca experienta similara de cel putin 61930 lei, fara T.V.A. Valoarea solicitata pentru indeplinirea cerintei de experienta similara pentru furnizarea de produse similare se poate atinge prin luarea în considerare a unui numar de maxim 3 (trei) contracte. Prin produse similare se înţeleg acele produse care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii: a) sunt destinate unor utilizări identice sau similare; b) fac parte din gama normală de produse care sunt furnizate/comercializate de către operatori economici cu activitate constantă în sectorul respectiv. De exemplu: desktop PC, imprimante multifunctionale, laptopuri, staţii de lucru fixe, tablete, tablă interactivă business, alte echipamente IT&C, pachete interactive complete incluzand software si accesorii utile. - DECLARATIE DUAE SI PREZENTARE DOCUMENTE DE OFERTANTUL DECLARAT CASTIGATOR

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii:

Procedura simplificata

IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:

Achizitia implica incheierea unui acord-cadru:Nu
Achizitia implica instituirea unui sistem dinamic de achizitii:Nu

IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica:

Se va organiza o licitatie electronica:Nu

IV.2) Informatii administrative

IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

Data si ora locala:03.03.2021 15:00

IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:

Romana

IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta:

Oferta trebuie sa fie valabila pana la:03.06.2021

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor:

Data de deschidere a ofertelor:03.03.2021 15:00
Locul de deschidere a ofertelor:In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor:-

VI.1) Informatii privind periodicitatea

Aceasta achizitie este periodica:Nu

VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice

Se va utiliza sistemul de comenzi electronice:Nu
Se va accepta facturarea electronica:Nu
Se vor utiliza platile electronice:Nu

VI.3) Informatii suplimentare

-

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor:

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa:Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Cod fiscal:- Cod postal:030084 Cod NUTS:RO321 Bucuresti Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:office@cnsc.ro Telefon:+40 213104641 Fax:+40 213104642 / +40 218900745 Adresa Internet (URL):www.cnsc.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere:

-

VI.4.3) Procedura de contestare:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:-

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare:

-

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

18.02.2021 13:51
Declaratie privind eligibilitatea Certificat de cazier judiciar pentru companie Certificat/e de cazier judiciar pentru administrator Certificat de atestare fiscala Certificat fiscal cu privire la impozitele si taxele locale Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului
select
select

  • Data transmitere
Data transmitere
Denumire document
Validare ex-ante
Se afiseaza select rezultate pe pagina dintr-un total de: 0
0 rezultate
  • Data publicare
Lista erate
Nu exista date.

Click Here For Main Source If You Have Any Problem In Above attachments/Documents