SEAPTender Document

Anunt de participare simplificat: [SCN1082180] - contract de furnizare de echipamente de protectie

  • Sectoriale: Nu
  • Legea nr. 98/23.05.2016
  • Modalitatea de atribuire: ONLINE
  • Data transmitere: 18.02.2021 09:24
  • Data publicare: 18.02.2021 09:24
  • Autoritate contractanta: SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN MURES

Documentatie de atribuire:

DF1106319 / 17.02.2021 14:42

I.1) Denumire si adrese

SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN MURES
Adresa:Strada: Secuilor Martiri ,nr.16 Cod fiscal:8089381 Cod postal:540116 Cod NUTS:RO125 Mures Localitate:Targu Mures Tara:Romania E-mail:ambulanta_ms@yahoo.com Telefon:+40 0265210878 Fax:+40 0265210878 Adresa Internet (URL):www.e-licitatie.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

I.2) Achizitie comuna

Contractul implica o achizitie comuna:Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie:Nu
Adresele celorlalte autoritati contractante
select

Se afiseaza select randuri dintr-un total de: 0

I.4) Tipul autoritatii contractante

Organism de drept public

I.5) Activitate principala

Sanatate

II.1) Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu:

contract de furnizare de echipamente de protectie Numar de referinta:8089381/2021/2

II.1.2) Cod CPV principal:

18143000-3 Echipamente de protectie (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului:

Furnizare / Cumparare

II.1.4) Descriere succinta:

Achizitia de echipamente de protectie ,in special masti chirurgicale de uz medical tip II R,masca FFP 2,masca FFP 3,conform caietului de sarcini,.Termenul in care autoritatea va raspunde solicitarilor de clarificare cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.5) Valoarea totala estimata:

Intervalul intre : 5.084,03  si 159.663,87  Moneda: RON

II.1.6) Informatii privind loturile:

Contractul este impartit in loturi:Da
Pot fi depuse oferte pentru:Toate Loturile
Numarul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant:3
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a atribui contracte prin combinarea urmatoarelor loturi sau grupuri de loturi:-

II.2) Descriere

Filtre
Sortare:
Cod CPV:
33100000-1 - Echipamente medicale (Rev.2)
Valoarea estimata fara TVA:
336,13  - 11.764,71  RON
Cod CPV:
18143000-3 - Echipamente de protectie (Rev.2)
Valoarea estimata fara TVA:
4.201,68  - 126.050,42  RON
Cod CPV:
18143000-3 - Echipamente de protectie (Rev.2)
Valoarea estimata fara TVA:
546,22  - 21.848,74  RON

III.1) Conditii de participare

III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele profesionale sau comerciale:

Ofertantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164,165,167 din legea 98/2016 privind achizitiile publice. Operatorul economic(lider,asociat,tert sustinator,subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE cu informatii aferente sitiuatiile lor,din documentatia de atribuire . Incadrarea in situatia prevazuta la art 164,165,167 din legea 98/2016 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate din completarea formularului DUAE trebuie prezentate,doar la solicitarea autoritatii contractante,numai de ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi: -persoane juridice-fizice romane: 1.Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor,taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat(buget local,buget de stat etc),la momentul prezentarii. 2.Cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare,de conducere,sau de supraveghere al respectivului operator economic sau, al celor ce au putere de reprezentare,de decizie sau control in cadrul acestuia,asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC /actul constitutiv; 3.Dupa caz documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poatew beneficia de derogarile prevazute la art.166 alin.2 ,art.167 alin.2,art.171 din legea 98/2016 privind achizitiile publice. 4.Alte documente edificatoare dupa caz: Persoanele din cadrul unitatii care aproba sau semneaza contractul şi persoanele din conducerea executivă a instituţiei sunt: dr. Ivanici Ioan - manager general, ec. Zacharias Domnita - director economic, director medical Rosca Mihaela as.Chinciusan Emil as.Biro Cristina. Se va completa DUAE de către operatorii economici participanti la procedura de atribuire a contractului de achizitie cu informatii solicitate de autoritatea contractanta,informatii privind indeplinirea cerintelor privind capacitatea de exercitare a activitatii prodesionale. 1.Operatorii economicice depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit,ca nu se afla in nici una dinsituatiile deanulare aconstituirii precum si faptul ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completare DUAE respectiv certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului din raza teritorială unde are sediul operatorul economic cu menţiuni privind obiectul de activitate, falimentul, condamnări, amenzi, abuz de încredere, fals, abateri – informaţiile cuprinse în certificat trebuie să fie reale şi actuale la momentul prezentarii lor. Se va prezenta în original sau copie legalizată/copie lizibilă, cu menţiunea „conform cu originalul”. .Documentele justificative care probeaza cele asumate prin DUAE se vor prezenta doar de catre operatorul economic clasat pe primnul loc,la solicitarea autoritatii contractante.

III.1.2) Situatia economica si financiara:

-

III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala:

1.) Loturile: 1,2,3 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat lista principalelor livrari de produse in ultimii 3 ani. - Operatorii economicice depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit,ca nu se afla in nici una dinsituatiile deanulare aconstituirii precum si faptul ca are capacitate profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.In situatia participarii la procedura a unui grup de operatori cu oferta comuna, documentele referitoare la „Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale” vor fi prezentate de fiecare membru al grupului pentru partea din contract pe care o realizeaza. In etapa de evaluare a ofertelor, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, înainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentele în original sau copie legalizata.Documentele justificative care probeaza cele asumate prin DUAE se vor prezenta doar de catre operatorul economic clasat pe primnul loc,la solicitarea autoritatii contractante.Operatorul economic va detine aviz de functionare emis de MS.Produsele pentru care se solicita oferta vor indeplini conditiile in conformitate cu Directiva 93/42 EEC,tradusa si autorizata in limba romana privind dispozitivele medicale.Documentele justificative care probeaza cele asumate prin DUAE se vor prezenta doar de catre operatorul economic,clasat pe primul loc la solicitatrea autoritatii contractante.

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii:

Procedura simplificata

IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:

Achizitia implica incheierea unui acord-cadru:Da
Acord-cadru cu mai multi operatori economici
Numarul maxim preconizat de participanti la acordul-cadru:3
Justificarea oricarei durate care depaseste patru ani:-

Achizitia implica instituirea unui sistem dinamic de achizitii:Nu

IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica:

Se va organiza o licitatie electronica:Nu

IV.2) Informatii administrative

IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

Data si ora locala:03.03.2021 15:00

IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:

Romana

IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta:

Oferta trebuie sa fie valabila pana la:03.05.2021

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor:

Data de deschidere a ofertelor:03.03.2021 15:00
Locul de deschidere a ofertelor:In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor:-

VI.1) Informatii privind periodicitatea

Aceasta achizitie este periodica:Nu

VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice

Se va utiliza sistemul de comenzi electronice:Nu
Se va accepta facturarea electronica:Nu
Se vor utiliza platile electronice:Nu

VI.3) Informatii suplimentare

In cazul in care criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publica este ,,calitate/pret" si doua sau mai multe oferte contin in cadrul propunerii financiare acelasi pret,autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis ,caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are cel mai mic pret.

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor:

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa:Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Cod fiscal:- Cod postal:030084 Cod NUTS:RO321 Bucuresti Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:office@cnsc.ro Telefon:+40 213104641 Fax:+40 213104642 / +40 218900745 Adresa Internet (URL):http://www.cnsc.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere:

-

VI.4.3) Procedura de contestare:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:-

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare:

-

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

18.02.2021 09:24

Nu a fost solicitat nici un document din dosarul companiei.

select
select

  • Data transmitere
Data transmitere
Denumire document
Validare ex-ante
Se afiseaza select rezultate pe pagina dintr-un total de: 0
0 rezultate
  • Data publicare
Lista erate
Nu exista date.

Click Here For Main Source If You Have Any Problem In Above attachments/Documents