SEAPTender Document

Anunt de participare simplificat: [SCN1082179] - Amenajari parcari rezidentiale pentru amplasamentele din strada Ady Endre nr.1, Aleea Bethlen Gabor, Strada Stefan Cel Mare nr.22 si Strada Libertatii nr.11, Aleea Pacii

  • Sectoriale: Nu
  • Legea nr. 98/23.05.2016
  • Modalitatea de atribuire: ONLINE
  • Data transmitere: 18.02.2021 09:22
  • Data publicare: 18.02.2021 09:22
  • Autoritate contractanta: ORAS COVASNA (CONSILIUL LOCAL ORAS COVASNA)

Documentatie de atribuire:

DF1106028 / 12.02.2021 14:19

I.1) Denumire si adrese

ORAS COVASNA (CONSILIUL LOCAL ORAS COVASNA)
Adresa:Strada: Piliske, nr. 1 Cod fiscal:4404613 Cod postal:525200 Cod NUTS:RO123 Covasna Localitate:Covasna Tara:Romania E-mail:primar@primariacovasna.ro Telefon:+40 0267340001 Fax:+40 0267342679 Adresa Internet (URL):www.primariacovasna.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

I.2) Achizitie comuna

Contractul implica o achizitie comuna:Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie:Nu
Adresele celorlalte autoritati contractante
select

Se afiseaza select randuri dintr-un total de: 0

I.4) Tipul autoritatii contractante

Autoritate regionala sau locala

I.5) Activitate principala

Servicii generale ale administratiilor publice

II.1) Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu:

Amenajari parcari rezidentiale pentru amplasamentele din strada Ady Endre nr.1, Aleea Bethlen Gabor, Strada Stefan Cel Mare nr.22 si Strada Libertatii nr.11, Aleea Pacii Numar de referinta:1

II.1.2) Cod CPV principal:

45223300-9 Lucrari de constructii de parcari (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului:

Lucrari / Executarea

II.1.4) Descriere succinta:

Parcare strada Bethlen Gabor Parcare care face obiectul prezentei documentaţii are accesul de pe strada Aurel Vlaicu și este situat in spatele blocurilor nr.1 sc A si B avand o suprafata totala de 1165 mp. Suprafaţa carosabilă a parcării respective este asfaltat partial in rest pietruit, care se aflată în stare degradată. Parcare strada Libertatii si o portiune din Aleea Pacii Parcarecare care face obiectul prezentei documentaţii are accesul de pe strada Libertatii și este situat in spatele blocurilor nr.2D si nr.14 bl 11 avand o suprafata totala de 1144mp. Suprafaţa carosabilă a parcării respective este asfaltat partial in rest pietruit /pamint In locul parcarii respective fiind o casa de locuit. Parcare strada Ady Endre Parcare care face obiectul prezentei documentaţii are accesul de pe strada Ady Endre și este situat in fata blocului nr.1 avand o suprafata totala de 397 mp. Suprafaţa carosabilă a parcării respective este pietruit pietruit. Parcare strada Stefan cel Mare zona Dispensar Medical Parcare care face obiectul prezentei documentaţii are accesul de pe strada Stefan cel Mare și este situat in fata Dispensarului avand o suprafata totala de 356 mp. Suprafaţa carosabilă a parcării respective este betonata.

II.1.5) Valoarea totala estimata:

Valoarea totala estimata:604869.52 Moneda: RON

II.1.6) Informatii privind loturile:

Contractul este impartit in loturi:Nu

II.2) Descriere

II.2.2) Coduri CPV secundare:

II.2.3) Locul de executare:

Codul NUTS:RO123 Covasna
Locul de executare:Oras Covasna

II.2.4) Descrierea achizitiei publice:

Având în vedere ca locatarii din blocurile respective si clientii din spatiile comerciale nu au locuri de parcare amenajate lucrările de modernizare sunt absolut necesare şi oportune.

II.2.5) Criterii de atribuire:

Pretul cel mai scazut

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene:

Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene:Nu
Tip finantare :Fonduri bugetare

III.1) Conditii de participare

III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele profesionale sau comerciale:

Cerinta nr.1 Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: -se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor ofertanti/asociati/subcontractanti/terti sustinatori) Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I dupa aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile. Aceste documente se vor preciza in cadrul acestei sectiuni si pot fi: 1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii 2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; 3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; 4. alte documente edificatoare, dupa caz. Cerinta nr.2 Evitarea conflictului de interese în conformitate cu art.59 din Legea 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: -DECLARATIA privind neîncadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interese, prezentata de ofertanti, terti sustinatori si subcontractanti, odata cu DUAE. Persoanele cu functie de decizie implicate în procedura sunt: Gyero József Primar;Jeszenovics Robert-Karoly Viceprimar; Enea Vasilica Secretar; Bagoly Zsolt-Lajos Director executiv; Antal Levente Director executiv adjunct; Rakosi Aron Administrator Public; Csorba Zoltan Inspector; Ciurea Maria-Crina Sef serviciu; Opra Debreczi Beata Ilona inspector; Raduly-Faragó Gyula Inspector; Barti Edith Sef serviciu; Dimeny Hunor-Attila inspector; Bocan Ioan-Marcel Consilier local; Bodó Eniko Consilier local; Demes Ferenc Consilier local; Domaházi János Consilier local; Fülöp Csaba Consilier local; Gazda István Consilier local; Imre Csaba-Lorand Consilier local;Kádár Gyula Consilier local; Kopacz Levente Benedek Consilier local; Manea Ovidiu Mihai Consilier local; Molnár János Consilier local; Neagovici Vasile Catalin Consilier local; Sasu Izabella Consilier local; Szabó Levente Consilier local; Tabalai Gheorghe Consilier local; Tozlovanu Horia Mihai Consilier local; Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintelor: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor Cerinta nr.1 Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate de indeplinire : completare DUAE, Inainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte certificat ONRC sau pentru ofertantii straini, document echivalent emise in tara de rezidenta.

III.1.2) Situatia economica si financiara:

-

III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala:

1.) Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Pentru contractele de achizitie de lucrari: executarea de lucrari de tipul specificat Ofertantul trebuie să fi dus la bun sfârșit lucrari similare în ultimii 3 ani în valoare cumulată de cel puțin 600.000,00 lei, fără TVA. Se acceptă însumarea valorilor aferente lucrarilor prestate în cadrul a maximum 3 contracte. Nota : Prin lucrari duse la bun sfârșit se înțelege : - lucrari recepționate/receptionate parțial, cu condiția ca acestea sa fi putut fi utilizate de Beneficiar ca rezultat independent; Prin lucrari similare, se înțelege: Lucrari de constructii de parcari nouă, și/sau modernizare, și/sau lărgire și/ sau reparații Ultimii 3 ani se raportează la data limită de depunere a ofertelor - În vederea îndeplinirii cerinței, ofertantul/ofertantul asociat/terțul susținător va completa DUAE, indicând in mod explicit, pentru fiecare contract prezentat, cel puțin următoarele informații necesare pentru a verifica modul de îndeplinire a criteriului: numărul si data contractului invocat drept experiența similara, beneficiarul acestuia si datele sale de contract, calitatea avută în acel contract (contractant unic, asociat, subcontractant ) data si numărul documentului de recepție, precum si ponderea si/sau activitățile pentrucare a fost responsabil, împreună cu valoarea acestora, fără TVA. Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile va prezenta, anterior atribuirii contractului, la solicitarea Autorității Contractante, certificate / documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar / procese verbale de recepție, din care sa reiasă toate elementele necesare pentru confirmarea îndeplinirii cerinței de capacitate tehnica. Aceste documente vor fi prezentate pentru fiecare asociat in parte, daca resursele acestuia sunt luate in considerare pentru îndeplinirea cerinței. Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerința se demonstrează prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In situaţia în care operatorul economic, ce prezintă respectiva experienţă, a realizat activităţi în calitate de subcontractant în contractul prezentat drept experienţă similară pentru un antreprenor general, condiţia este ca respectivele activităţi să fie confirmate de antreprenorul general, iar beneficiarul final a atestat faptul că respectivul operator economic a avut calitatea de subcontractor Autoritatea contractanta are dreptul de a se adresa inclusiv beneficiarului final al serviciilor care fac obiectul contractului prezentat drept experienta similara, pentru confirmarea celor prezentate de ofertant . In vederea îndeplinirii cerinței, ofertantul poate beneficia de susținerea unui/unor terț/terți. In acest sens vor fi respectate prevederile art. 182 din Legea nr. 98/2016 2016 cu modificările si completările ulterioare si ale art. 48 din H.G. nr. 395/2016 cu modificările si completările ulterioare. In cazul in care beneficiază de susținere din partea unui terț, ofertantul va prezenta: a) Angajamentul ferm privind susținerea capacității tehnice acordata de terțul susținător. Angajamentul ferm va fi încărcat in mod obligatoriu in SEAP împreună cu DUAE. b) documentele transmise ofertantului de către terțul/terții susținător/susținători din care sa rezulte modul efectiv prin care terțul/terții susținător/susținători asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere, care se constituie in anexe la angajamentul ferm. Aceste documente vor fi încărcate in SEAP împreună cu Angajamentul ferm, cu DUAE si cu oferta. c) certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar/ procese verbale de recepție, din care sa reiasă toate elementele necesare pentru confirmarea îndeplinirii cerinței de capacitate tehnica. Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: Proportia de subcontractare In cazul în care are intenţia să subcontracteze parte/părţi din contract, ofertantul are obligaţia de a cuprinde în oferta sa denumirea subcontractanţilor şi datele de contact ale acestora, partea/părţile din contract care urmează a fi îndeplinite de către aceştia. Se va preciza in mod obligatoriu procentul de subcontractare. Modalitatea de indeplinire: Fiecare subcontractant va completa un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate. In cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contract, ofertantul va prezenta odată cu depunerea DUAE, acordul de subcontractare. (model orientativ Formular exat). Subcontractanții pe a căror capacități se bazează ofertantul vor completa la rândul lor un DUAE separat, incluzând informații

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii:

Procedura simplificata

IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:

Achizitia implica incheierea unui acord-cadru:Nu
Achizitia implica instituirea unui sistem dinamic de achizitii:Nu

IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica:

Se va organiza o licitatie electronica:Nu

IV.2) Informatii administrative

IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

Data si ora locala:05.03.2021 15:00

IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:

Romana

IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta:

Oferta trebuie sa fie valabila pana la:05.06.2021

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor:

Data de deschidere a ofertelor:05.03.2021 15:00
Locul de deschidere a ofertelor:In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor:-

VI.1) Informatii privind periodicitatea

Aceasta achizitie este periodica:Nu

VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice

Se va utiliza sistemul de comenzi electronice:Nu
Se va accepta facturarea electronica:Nu
Se vor utiliza platile electronice:Nu

VI.3) Informatii suplimentare

-

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor:

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa:Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Cod fiscal:- Cod postal:030084 Cod NUTS:RO321 Bucuresti Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:office@cnsc.ro Telefon:+40 213104641 Fax:+40 213104642 / +40 218900745 Adresa Internet (URL):http://www.cnsc.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere:

-

VI.4.3) Procedura de contestare:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:-

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare:

-

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

18.02.2021 09:22

Nu a fost solicitat nici un document din dosarul companiei.

select
select

  • Data transmitere
Data transmitere
Denumire document
Validare ex-ante
Se afiseaza select rezultate pe pagina dintr-un total de: 0
0 rezultate
  • Data publicare
Lista erate
Nu exista date.

Click Here For Main Source If You Have Any Problem In Above attachments/Documents