SEAPTender Document

Anunt de participare simplificat: [SCN1082177] - CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL ÎN MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC

  • Sectoriale: Da
  • Legea nr. 99/23.05.2016
  • Modalitatea de atribuire: ONLINE
  • Data transmitere: 18.02.2021 08:47
  • Data publicare: 18.02.2021 08:47
  • Autoritate contractanta: MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC (PRIMARIA MUNICIPIULUI ODORHEIU SECUIESC)

Documentatie de atribuire:

DF1106394 / 17.02.2021 14:42

I.1) Denumire si adrese

MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC (PRIMARIA MUNICIPIULUI ODORHEIU SECUIESC)
Adresa:Strada: Varoshaza, nr. 5 Cod fiscal:4367558 Cod postal:535600 Cod NUTS:RO124 Harghita Localitate:Odorheiu Secuiesc Tara:Romania E-mail:botog.andrea@udvarhely.ro; farkas.martin@udvarhely.ro Telefon:+40 266218384 Fax:+40 266218032 Adresa Internet (URL):www.udvarhely.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

I.2) Achizitie comuna

Contractul implica o achizitie comuna:Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie:Nu
Adresele celorlalte autoritati contractante
select

Se afiseaza select randuri dintr-un total de: 0

I.6) Activitate principala

Servicii feroviare, de tramvai sau de autobuz

II.1) Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu:

CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL ÎN MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC Numar de referinta:4367558_2021_PAAPD1178868

II.1.2) Cod CPV principal:

60112000-6 Servicii de transport rutier public (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului:

Servicii / Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II

II.1.4) Descriere succinta:

Prin HOTĂRÂREA Consiliului local al Municipiului Odorheiu Secuiesc nr. 170/2016 a fost aprobat „Studiul de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului public de transport public local de persoane prin curse regulate in municipiul Odorheiu Secuiesc”. În baza studiului de oportunitate, aprobat modalitatea de gestiune a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate este gestiunea delegata. Se impune in consecinţă derularea unei proceduri de achiziţie publică în vederea achiziţionării unui contract de „CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL PRIN CONCESIUNE ÎN MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC”, conform legislaţiei în vigoare. Termen limita - numar zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pana la care se pot solicita clarificari: 5 zile. Termen limita -numar zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pana la care Autoritatea contractanta va raspunde obligatoriu la toate clarificarile solicitate in termenul precizat la alineatul anterior: 3 zile.

II.1.5) Valoarea totala estimata:

Valoarea totala estimata:972000 Moneda: RON

II.1.6) Informatii privind loturile:

Contractul este impartit in loturi:Nu

II.2) Descriere

II.2.2) Coduri CPV secundare:

II.2.3) Locul de executare:

Codul NUTS:RO124 Harghita
Locul de executare:Municipiul Odorheiu Secuiesc

II.2.4) Descrierea achizitiei publice:

Ofertantul desemnat castigator in urma procedurii propuse, este obligat sa prestaze in integralitate şi fără întrerupere in conditiile stabilite de Regulamentul de organizarea si functionare a serviciului si al Caietului de Sarcini pe perioada contractuală serviciile de transport local prin curse regulate în teritoriul administrativ al Municipiului Odorheiu Secuiesc.

II.2.5) Criterii de atribuire:

Cel mai bun raport calitate – pret
Denumire factor evaluare
Descriere
Pondere
Pretul ofertei
Componenta financiara
50 %
Invers proportional
Punctaj maxim total 50
Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
Componenta tehnica Vechimea parcului de vehicule
Punctajul aferent vechimii fiecărui mijloc de transport se va acorda după cum urmează: Pentru VP = 0, se acorda 25 puncte; Pentru VP = 1, se acorda 20 puncte; Pentru VP = 2, se acorda 15 puncte; Pentru VP = 3, se acorda 10 puncte; Pentru VP = 4, se acorda 5 puncte; Pentru VP ≥ 5, se acorda 0 puncte. Pvp = punctajul pentru factorul de evaluare „vechimea parcului de autovehicule” se calculează după următoarea formulă: Pvp= (Pvp1+Pvp 2+...+ Pvpn)/n, unde: Pvp1 = punctajul acordat pentru vechimea mijlocului de transport 1 din listă; Pvp2 = punctajul acordat pentru vechimea mijlocului de transport n din listă; Pvpn = punctajul acordat pentru vechimea mijlocului de transport n din listă, pentru toate autovehicolele propuse în ofertă pentru prestarea serviciului. Punctele se stabilesc pentru fiecare autovehicul în parte, şi se face media aritmetică a acestora.
25 %
Invers proportional
Punctaj maxim total 25
Algoritm de calcul: Algoritm de calcul: Vechimea mijlocului de transport n (VPn) se va calcula după următoarea formulă: VPn = AO – Afn, unde, AO = anul de depunere al ofertelor (2021), și AFn = anul de fabricaţie înscris în certificatul de înmatriculare şi cartea de identitate a mijlocului de transport n.
Componenta tehnica Gradul de poluare al autovehiculelor
Punctajul pentru fiecare mijloc de transport se va acorda după următoarea formulă: Pentru GP = euro 5, euro 6 sau autovehicule electrice se acorda 25 puncte; Pentru GP = euro 4 se acorda 20 puncte; Pentru GP = euro 3 se acorda 15 puncte; Pentru GP = sub euro 3 se acorda 0 puncte.
25 %
Invers proportional
Punctaj maxim total 25
Algoritm de calcul: Pgp = punctajul pentru factorul de evaluare „gradul de poluare al autovehiculelor” se calculează după următoare formulă: Pgp=(Pgp1+Pgp2+...+Pgpn)/n.
Punctaj maxim total100

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene:

Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene:Nu
Tip finantare :Fonduri bugetare

III.1) Conditii de participare

III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele profesionale sau comerciale:

1. Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. Aceste documente sunt: • - certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii; • - cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; • - după caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice; alte documente edificatoare, după caz. În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167, autoritatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere,o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens. 2. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii trebuie sa respecte Regulile de evitare a conflictului de interese prevazute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Se va prezenta o Declaratie de neincadrare in prevederile art. 60. Declaratia se va prezenta odata cu DUAE, de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator). Persoane ce deţin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, cu putere de reprezentare din partea furnizorului de servicii auxiliare precum și a celor implicați în procedură din partea acestuia din urmă: Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Primar - GÁLFI ÁRPÁD, Viceprimar – PÁLFI KINGA, Secretar – VENCZEL ATTILA, Director tehnic – FULOP-SZEKELY ISTVÁN, Director economic – SZILÁGYI ISTVÁN, Director dezvoltare şi investiţii – SZABÓ SAMOILĂ. Persoane care aproba bugetul aferent autoritatii contractante (membrii Consiliului Local): Albert Sándor, András Lehel, Benedek Árpád-Csaba, Berde Zoltán, Bindea Dániel-János, Bíró Edith, Bíró Jolán, Darabont Ede-Gergő, Dávid Endre, Kurtus István, Jakab Zoltán, Józsa Levente, Major Sándor, Ölvedi Zsolt, Pál Dénes, Péter Balazs, Szabó Zsuzsa, Szakács Tibor. Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii sale precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: - se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I. în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

III.1.2) Situatia economica si financiara:

-

III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala:

1.) Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Ofertantul (Operator Economic individual sau Asocierea de Operatori Economici) trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani până la data limită de depunere a Ofertei a prestat servicii de servicii publice de transport călători cu autobuzul, în valoare de minim 900.000 lei fără TVA, valori care se poate demonstra prin însumarea valorilor serviciilor prestate la nivelul a unuia sau a mai multor contracte. - Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinţei: se va completa DUAE de către operatorii economici participanţi la procedura de atribuire cu informaţiile ce descriu nivelul lor de experienţă, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerinţelor autorităţii contractante. Următoarele documente justificative care probează îndeplinirea cerinţei vor fi prezentate, la solicitarea autorităţii contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. - La contractele finalizate se vor depune copii de pe parti relevante ale contractelor/procese verbale de receptie/documente constatatoare/orice alte documente din care sa reiasă urmatoarele informatii: valoarea, perioada de prestare şi beneficiarul serviciilor; În cazul depunerii unei oferte comune, DUAE va fi completat de către fiecare operator economic în parte (ofertant, lider asociatie, asociat, subcontractant, terţ susţinător). Având in vedere Notificarea nr. 256/08.12.2016, ofertanţii vor prezenta odata cu depunerea DUAE, angajamentul tertului sustinator (Formular 4, impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa susținerea acestuia/acestora), acordul de asociere (Formular 3) si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator. Capacitatea tehnică şi/sau profesională a operatorului economic poate fi susţinută în conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016. Modalitate de îndeplinire: în DUAE completat de ofertant se vor include şi informaţiile cu privire la existenţa unei susţineri de terţă parte, precum şi celelalte aspecte solicitate prin formatul standard al DUAE. Terţul/terţii susţinători vor completa DUAE cu informaţii privind nivelul lor de experienţă, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător susţinerii acordate. Prin angajamentul ferm, terţul/terţii confirmă, prezentând documente justificative, după caz, faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret, pentru a duce la îndeplinire respectivele activităţi pentru care a acordat susţinerea, fie prin identificarea resurselor tehnice şi profesionale pe care le va pune la dispoziţie ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru). Totodată, conform prevederilor art. 184 din Legea nr. 98/2016, prin angajamentul ferm, terţul/terţii se va/vor angaja că va/vor răspunde în mod solidar cu ofertantul pentru executarea contractului de achiziţie publică. Răspunderea solidară a terţului/terţilor susţinător/susţinători se va angaja sub condiţia neîndeplinirii de către acesta/aceştia a obligaţiilor de susţinere asumate prin angajament.

III.1.4) Reguli si criterii obiective de participare:

-

III.1.6) Depozite si garantii solicitate:

Ofertanții vor constitui garanția de participare în valoare de 100.000,00 lei, având o valabilitate de 5 luni calendaristice de la termenul limită de depunere a ofertelor. Regula privind modalitatea de constituire a garanției de participare este: a. virament bancar, sau b. instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii. Acolo unde un instrument de garantare este utilizat ca modalitate de constituire a garanției de participare, acesta trebuie să fie: i. transmis în SEAP împreună cu Oferta și celelalte documente ale acesteia, cel mai târziu la data și ora-limită de depunere a Ofertelor; ii. în suma și moneda indicată, iii. valabil pentru perioada indicată, iv. irevocabil, v. în formă necondiționată, și anume instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata se va realiza necondiționat, la prima cerere a beneficiarului (Entității Contractante), pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Pentru garanția constituită prin transfer bancar, se va utiliza următorul cont RO30TREZ3525006XXX000101 deschis la Trezoreria Odorheiu Secuiesc CIF 4367558, iar în detaliile tranzacției se va menționa numărul Anunțului de participare. Pentru constituirea garanției de participare de către Operatori Economici din afara României, pentru conversie dintr-o altă monedă, se va utiliza cursul de schimb valutar publicat de Banca Națională a României (www.bnr.ro) valabilă data publicării Anunțului de participare/simplificat în SEAP.

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii:

Procedura simplificata

IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:

Achizitia implica incheierea unui acord-cadru:Nu
Achizitia implica instituirea unui sistem dinamic de achizitii:Nu

IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica:

Se va organiza o licitatie electronica:Nu

IV.2) Informatii administrative

IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

Data si ora locala:02.03.2021 15:00

IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:

Romana

IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta:

Oferta trebuie sa fie valabila pana la:02.09.2028

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor:

Data de deschidere a ofertelor:02.03.2021 15:00
Locul de deschidere a ofertelor:In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor:Comisia de evaluare.

VI.1) Informatii privind periodicitatea

Aceasta achizitie este periodica:Nu

VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice

Se va utiliza sistemul de comenzi electronice:Nu
Se va accepta facturarea electronica:Nu
Se vor utiliza platile electronice:Nu

VI.3) Informatii suplimentare

Interacțiunea cu ofertanții, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfășura după următoarele reguli: Pentru vizualizarea documentației de atribuire încarcate în SEAP, operatorii economici trebuie sa aibă un program necesar vizualizarii fișierelor semnate electronic (site-urile furnizorilor de semnatură electronică). Reguli de comunicare și transmitere a datelor: solicitările de clarificări referitorare la prezenta documentație de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la Secțiunea „Întrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la Secţiunea „Documentaţie, clarificări și decizii” din cadrul anunțului de participare simplificat. Pentru transmiterea solicitarilor de clarificări privind documentația de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operator economic conform prevederilor art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 și vor transmite solicitările avand în vedere termenele de răspuns ale autorității contractante prevăzute la art.160-161 din Legea nr.98/2016 precum și cele de la art. 103 (2) din HG 395/2016. Pentru comunicările ulterioare depunerii ofertelor: comisia de evaluare va transmite solicitările de clarificare în legatura cu oferta prin utilizarea facilităților tehnice disponibile în SEAP (Secțiunea „Întrebari”). Comisia de evaluare va analiza DUAE în corelație cu cerințele stabilite prin fișa de date a achiziției. Comisia de evaluare va analiza și verifica fiecare ofertă din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, iar ulterior din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implică. În urma finalizării fiecăreia dintre fazele de verificare prevăzute mai sus, autoritatea contractantă va introduce în SEAP rezultatul admis/respins, și va deschide în SEAP sesiunea pentru prezentarea documentelor suport aferente DUAE depuse de ofertantul de pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, acordând un termen de răspuns. Operatorii economici vor transmite răspunsurile la clarificari și eventualele documente solicitate pe parcursul evaluării ofertelor prin intermediul SEAP (Sectiunea „Întrebari”), în format electronic, semnate cu semnatură electronică, conform Legii nr. 455/2001. Operatorii economici vor respecta modelul de contract de servicii. În cazul în care există mai multe oferte cu prețuri egale clasate pe primul loc se procedează astfel: departajarea se va face exclusiv în funcție de preț și nu prin cuantificarea altor elemente de natură tehnică sau alte avantaje care rezultă din modul de îndeplinire a contractului de către operatorii economici în vederea departajării ofertelor, autoritatea contractantă va solicita depunerea unor noi propuneri financiare îmbunătățite iar operatorii economici vor transmite răspunsul lor în plic închis (până la crearea facilității tehnice de recriptare noi oferte prin SEAP) caz în care contractul va fi atribuit ofertantului care a prezentat prețul cel mai scăzut.

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor:

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa:Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Cod fiscal:- Cod postal:030084 Cod NUTS:RO321 Bucuresti Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:office@cnsc.ro Telefon:+40 213104641 Fax:+40 213104642 / +40 218900745 Adresa Internet (URL):http://www.cnsc.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere:

-

VI.4.3) Procedura de contestare:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:7 zile începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă despre actul autorităţii contractante considerat nelegal in conformitate cu art. 8, alin. 1 lit. b) din Legea nr. 101/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare:

-

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

18.02.2021 08:47

Nu a fost solicitat nici un document din dosarul companiei.

select
select

  • Data transmitere
Data transmitere
Denumire document
Validare ex-ante
Se afiseaza select rezultate pe pagina dintr-un total de: 0
0 rezultate
  • Data publicare
Lista erate
Nu exista date.

Click Here For Main Source If You Have Any Problem In Above attachments/Documents