SEAPTender Document

Anunt de participare simplificat: [SCN1082170] - materiale sanitare, echipamente de protecție și materiale de curățenie pentru gestionarea de către Spitalul Universitar de Urgență Elias a crizei sanitare COVID-19

  • Sectoriale: Nu
  • Legea nr. 98/23.05.2016
  • Modalitatea de atribuire: ONLINE
  • Data transmitere: 18.02.2021 06:43
  • Data publicare: 18.02.2021 06:43
  • Autoritate contractanta: SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS

Documentatie de atribuire:

DF1106301 / 17.02.2021 14:42

I.1) Denumire si adrese

SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS
Adresa:Strada: Mărăşti, nr. 17 Cod fiscal:4192537 Cod postal:011461 Cod NUTS:RO321 Bucuresti Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:achizitii.birou@spitalul-elias.ro Telefon:+40 213161600 Fax:+40 213111032 Adresa Internet (URL):www.spitalul-elias.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

I.2) Achizitie comuna

Contractul implica o achizitie comuna:Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie:Nu
Adresele celorlalte autoritati contractante
select

Se afiseaza select randuri dintr-un total de: 0

I.4) Tipul autoritatii contractante

Agentie/birou regional sau local

I.5) Activitate principala

Sanatate

II.1) Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu:

materiale sanitare, echipamente de protecție și materiale de curățenie pentru gestionarea de către Spitalul Universitar de Urgență Elias a crizei sanitare COVID-19 Numar de referinta:x

II.1.2) Cod CPV principal:

18143000-3 Echipamente de protectie (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului:

Furnizare / Cumparare

II.1.4) Descriere succinta:

materiale sanitare, echipamente de protecție și materiale de curățenie pentru gestionarea de către Spitalul Universitar de Urgență Elias a crizei sanitare COVID-19 Nr. lot DENUMIRE PRODUS U.M. Cantitate solicitată LOT 1 1.1 E22. Manusi din nitril, cu manseta lunga, marimea S, 50 buc/cutie 50 buc/ cutie 50.00 1.2 E23. Manusi din nitril, cu manseta lunga, marimea M, 50 buc/cutie 50 buc/ cutie 50.00 1.3 E24. Manusi din nitril, cu manseta lunga, marimea L/XL, 50 buc/cutie 50 buc/ cutie 50.00 1.4 E25. Manusi din nitril, scurte, nepudrate, marimea S, 100 buc/cutie 100 buc/ cutie 100.00 1.5 E26. Manusi din nitril, scurte, nepudrate, marimea M, 100 buc/cutie 100 buc/ cutie 100.00 1.6 E27. Manusi din nitril, scurte, nepudrate, marimea L, 100 buc/cutie 100 buc/ cutie 100.00 LOT 2 2.1 E28. Masti chirurgicale cu 3 straturi, de unica folosinta, 1 buc=1 masca buc 2,000.00 2.2 E37. Mască de protecție de tip FFP2 buc 600.00 2.3 E38. Mască de protecție de tip FFP3 buc 600.00 LOT 3 3.1 E29. Cotiere de unica folosinta, din polietilena cu elastic, sterile buc 200.00 3.2 E39. Botosi scurti din poliuretan antistatic-Protectie incaltaminte (inaltime de aprox 15 cm) pereche 6,000.00 3.3 E40. Botosi inalti din poliuretan antistatic-Protectie incaltaminte (inaltime de aprox 40 cm) pereche 1,500.00 LOT 4 4.1 E30. Combinezon complet, inclusiv cu glugă și protecție încălțăminte, marimea M buc 400.00 4.2 E31. Combinezon complet, inclusiv cu glugă și protecție încălțăminte, marimea L/XL buc 200.00 LOT 5 E32. Viziera protectie fata buc 200.00 LOT 6 6.1 E33. Costum de unica folosinta (pijama) din material netesut, chirugical buc 4,000.00 6.2 E36. Halat chirurgical steril de unica folosinta: ambalat in punga de sterilizare buc 500.00 LOT 7 7.1 E34. Saboti chirurgicali autoclavabili marime 36, 37, 38, 40, 41 buc 30.00 7.2 E35. Saboti chirurgicali autoclavabili marime 42, 43, 44, 45 buc 20.00 LOT 8 8.1 Saci autoclavabili din polipropilena speciala, dimensiune de aprox. 30 x 60 cm, capacitate de aprox. 27 L buc 200.00 8.2 Saci autoclavabili, din polipropilena, dimensiune de aprox. 40x70 cm, capacitate de aprox 45 L buc 200.00 LOT 9 Pungi autoclavabile mici, cutie buc 600.00 LOT 10 Cutii biohazard pentru deseurilor medicale, inscriptionata cu pictograma Risc biologic, 40 L buc 100.00 LOT 11 Prosop hartie monorola, cu derulare centrala, lungimea de aprox. 300 m/rola rola 100.00 Termenul limita pana la care operatorii economici pot solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritarea contractanta va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare in a 3-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.5) Valoarea totala estimata:

Valoarea totala estimata:178223.5 Moneda: RON

II.1.6) Informatii privind loturile:

Contractul este impartit in loturi:Da
Pot fi depuse oferte pentru:Numarul maxim de loturi: 11
Numarul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant:11
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a atribui contracte prin combinarea urmatoarelor loturi sau grupuri de loturi:Ofertantii vor putea depune oferte pentru unul sau mai multe loturi, obligatoriu pentru toate produsele ce formeaza lotul respectiv!

II.2) Descriere

Filtre
Sortare:
Cod CPV:
18424000-7 - Manusi (Rev.2)
Valoarea estimata fara TVA:
23.785,50  RON
Cod CPV:
18143000-3 - Echipamente de protectie (Rev.2)
Valoarea estimata fara TVA:
44.080,00  RON
Cod CPV:
18143000-3 - Echipamente de protectie (Rev.2)
Valoarea estimata fara TVA:
7.030,00  RON
Cod CPV:
18143000-3 - Echipamente de protectie (Rev.2)
Valoarea estimata fara TVA:
23.400,00  RON
Cod CPV:
18143000-3 - Echipamente de protectie (Rev.2)
Valoarea estimata fara TVA:
4.000,00  RON

III.1) Conditii de participare

III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele profesionale sau comerciale:

Cerința nr.1. Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 / art.177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016 Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. 1 din Legea 98/2016/ art. 202 alin. 1 din Legea 99/2016. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității/entității contractante doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor sunt: • certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.); Operatorul economic trebuie să prezinte certificate valabile la momentul prezentării. • cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; • după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. • alte documente edificatoare, după caz. Notă: În cazul ofertanților care sunt persoane juridice străine se vor prezenta certificate/documente echivalente care să fie valabile la momentul prezentării. În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus, sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016, respectiv la art. 177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016, autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens. Cerința nr.2. Declarație pe proprie răspundere privind conflictul de interese Declarația pe proprie răspundere privind conflictul de interese se va întocmi de către fiecare ofertant/asociat, inclusiv de către terț susținător / subcontractant, după caz, și va fi prezentată de toți participanții odată cu depunerea DUAE și a ofertei in SEAP. Persoanele cu functie de decizie din cadrul SUUE sunt: Dr. Mugur Cristian ARDELEAN Ec. Daniela ȘTEFAN Jur. Bogdan VLAD As. Gabriela POȘCHINĂ Ing. Andreea VLASE Cerința nr.1. Operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara rezidentă, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea de exercitare a activității profesionale ce face obiectul contractului de achiziție publică/ sectorială. Cerința se aplică inclusiv pentru documentația care trebuie prezentată de subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct. Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială cu informațiile solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale. Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificatul constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, traduse în limba română, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de catre ofertantul/ofertanții clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. In situația în care vor fi executate părți din contract de către subcontractanți, dovada înregistrării și corespondența activităților principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achiziției se va prezenta obligatoriu și de către subcontractanți, pentru partea din contract pe care o vor realiza. Cerința nr.2. Operatorii economici, (importatori, distribuitori) vor prezenta aviz de funcționare (însoțit de anexe) emis în temeiul Ordinului Ministerului Sănătății nr. 566/2020 de Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) din Romania, valabil la momentul prezentării, din care să reiasă că producătorul/producătorii măștilor pe care le include în propunerea tehnică sunt înregistrați în aviz. Note: Cerința 2 este aplicabilă în cazul achiziției de măști de tip II și II R – dispozitive medicale clasa de risc I utilizate într-un context medical; Dacă producătorul este din România, nu se solicită prezentarea unui aviz de funcționare emis de ANMDM, ci certificatul de înregistrare sau avizul de la Centrul de Cercetare Științifică pentru Apărare CBRN și Ecologie. Se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/sectorială cu informațiile solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă – informații referitoare la îndeplinirea cerințelor privind capacitatea de exercitare a activității profesionale. Documentul justificativ care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv avizul insotit de anexe, urmează să fie prezentat, la solicitarea autorității/entității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

III.1.2) Situatia economica si financiara:

-

III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala:

1.) Loturile: 1,10,11,3,4,5,6,7,8,9 Pentru contractele de achizitie de bunuri: esantioane, descrieri sau fotografii, cu certificate de autenticitate descrieri sau fotografii ale produselor care urmează a fi livrate, a căror autenticitate trebuie certificată la solicitarea autorității contractante, conform art. 179, lit. L, din Legea nr. 98/2016. - completare DUAE Nota: se vor solicita operatorului economic clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor 2.) Loturile: 2 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Cerinţa nr. 1 Ofertanții trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor) au furnizat produse similare în valoare cumulată de cel puțin 44.080,00 lei, fără TVA (nu se va depăși valoarea estimată/valoarea celui mai mare contract subsecvent). Prin produse similare se înţelege orice echipament sau dispozitiv medical de protecție umană indiferent de forma de prezentare și fără a condiționa domeniul în care au fost livrate (sanitar, alimentar, zootehnic, industrial, colectivități). - completare DUAE 3.) Loturile: 2 Pentru contractele de achizitie de bunuri: esantioane, descrieri sau fotografii, cu certificate de autenticitate Cerinţa nr. 2 descrieri sau fotografii ale produselor care urmează a fi livrate, a căror autenticitate trebuie certificată la solicitarea autorității contractante, conform art. 179, lit. L, din Legea nr. 98/2016. - completare DUAE Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre operatorul economic clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii:

Procedura simplificata

IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:

Achizitia implica incheierea unui acord-cadru:Nu
Achizitia implica instituirea unui sistem dinamic de achizitii:Nu

IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica:

Se va organiza o licitatie electronica:Da
Informatii suplimentare despre licitatia electronica:Elementul care va face obiectul procesului repetitiv este pretul unitar. Procesul repetitiv va avea loc prin intermediul SEAP (www.elicitatie.ro). În timpul licitatiei electronice operatorul SEAP va pune la dispozitia ofertantilor informatii privind numarul de participanti care liciteaza electronic, precum si cel mai scazut pret. Numar runde - 1 . Durata rundei - 1 zi lucratoare (24 ore). Nu se utilizeaza pasul de licitare. Dupa licitatia electronica ofertantul declarat câstigator va avea obligatia de a transmite o noua oferta financiara semnata si stampilata. La etapa finala a acestei faze, sistemul informatic va pune la dispozitia autoritatii contractante clasamentul final.

IV.2) Informatii administrative

IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

Data si ora locala:25.02.2021 15:00

IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:

Romana

IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta:

Oferta trebuie sa fie valabila pana la:25.05.2021

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor:

Data de deschidere a ofertelor:25.02.2021 15:00
Locul de deschidere a ofertelor:In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor:-

VI.1) Informatii privind periodicitatea

Aceasta achizitie este periodica:Nu

VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice

Se va utiliza sistemul de comenzi electronice:Nu
Se va accepta facturarea electronica:Nu
Se vor utiliza platile electronice:Nu

VI.3) Informatii suplimentare

DUAE va fi configurat de către autoritatea/entitatea contractantă direct în SEAP la definirea documentației de atribuire. Operatorii economici care participă la procedură vor completa direct în SEAP, în secțiunea dedicată a procedurii de interes, DUAE-ul deja configurat de autoritatea/entitatea contractantă. Detalii cu privire la întocmirea DUAE se vor regăsi, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE. In situatia in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici situati pe primul loc a unor documente care vor contine noi preturi (reofertare).

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor:

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa:Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Cod fiscal:- Cod postal:030084 Cod NUTS:RO321 Bucuresti Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:office@cnsc.ro Telefon:+40 213104641 Fax:+40 213104642 / +40 218900745 Adresa Internet (URL):http://www.cnsc.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere:

-

VI.4.3) Procedura de contestare:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:Eventualele contestații se pot depune la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor/instanța competentă și vor fi soluționate potrivit Legii nr. 101/2016 cu modificările și completările ulterioare. Termenele de contestare sunt cele prevazute la art. 8 din Legea nr 101/2016

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare:

SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENTA ELIAS
Adresa:Bd. Marasti, Nr. 17, sector 1 Cod fiscal:- Cod postal:011461 Cod NUTS:RO321 Bucureşti Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:achizitii.elias@gmail.com Telefon:+402 13161600 Fax:- Adresa Internet (URL):www.spitalul-elias.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

18.02.2021 06:43

Nu a fost solicitat nici un document din dosarul companiei.

select
select

  • Data transmitere
Data transmitere
Denumire document
Validare ex-ante
Se afiseaza select rezultate pe pagina dintr-un total de: 0
0 rezultate
  • Data publicare
Lista erate
Nu exista date.

Click Here For Main Source If You Have Any Problem In Above attachments/Documents