SEAPTender Document

Anunt de participare simplificat: [SCN1082281] - Vaccinuri

  • Sectoriale: Nu
  • Legea nr. 98/23.05.2016
  • Modalitatea de atribuire: ONLINE
  • Data transmitere: 22.02.2021 08:13
  • Data publicare: 22.02.2021 08:13
  • Autoritate contractanta: SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE BRASOV

Documentatie de atribuire:

DF1106464 / 18.02.2021 15:07

I.1) Denumire si adrese

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE BRASOV
Adresa:Strada: Mihai Viteazul, nr. 9 Cod fiscal:4384273 Cod postal:500174 Cod NUTS:RO122 Brasov Localitate:Brasov Tara:Romania E-mail:sbibv.licitatii@gmail.com Telefon:+40 268422490 Fax:+40 268422490 Adresa Internet (URL):www.sbibrasov.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

I.2) Achizitie comuna

Contractul implica o achizitie comuna:Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie:Nu
Adresele celorlalte autoritati contractante
select

Se afiseaza select randuri dintr-un total de: 0

I.4) Tipul autoritatii contractante

Organism de drept public

I.5) Activitate principala

Sanatate

II.1) Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu:

Vaccinuri Numar de referinta:4384273202101

II.1.2) Cod CPV principal:

33651600-4 Vaccinuri (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului:

Furnizare / Cumparare

II.1.4) Descriere succinta:

Vaccinuri descrieri conform caiet de sarcini Termenul limita pana la care operatorii economici pot solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Autoritarea contractanta va raspunde, in mod clar si complet, tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare in a 3-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

II.1.5) Valoarea totala estimata:

Valoarea totala estimata:985951.8 Moneda: RON

II.1.6) Informatii privind loturile:

Contractul este impartit in loturi:Da
Pot fi depuse oferte pentru:Numarul maxim de loturi: 5
Numarul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant:5
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a atribui contracte prin combinarea urmatoarelor loturi sau grupuri de loturi:-

II.2) Descriere

Filtre
Sortare:
Cod CPV:
33651600-4 - Vaccinuri (Rev.2)
Valoarea estimata fara TVA:
149.800,00  RON
Cod CPV:
33651520-9 - Imunoglobuline (Rev.2)
Valoarea estimata fara TVA:
220.500,00  RON
Cod CPV:
33651600-4 - Vaccinuri (Rev.2)
Valoarea estimata fara TVA:
525.480,00  RON
Cod CPV:
33651520-9 - Imunoglobuline (Rev.2)
Valoarea estimata fara TVA:
37.746,80  RON
Cod CPV:
33651520-9 - Imunoglobuline (Rev.2)
Valoarea estimata fara TVA:
52.425,00  RON

III.1) Conditii de participare

III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele profesionale sau comerciale:

Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractanti nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantii clasati pe primele 3 locuri, dupa aplicarea criteriului de atribuire in conformitate cu prevederile art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 coroborat cu prevederile art. 132 alin. (2) din HG nr. 395/2016) Aceste documente pot fi: 1.certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii 2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC /actul constitutiv; 3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin.(2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; 4. alte documente edificatoare, dupa caz. Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractanti nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art.60 din Legea 98/2016 Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentul justificativ, respectiv Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.60 din Legea nr.98/2016 se depune de catre catre toti participantii la procedura (operator economic care depune oferta in mod individual sau in asociere, subcontractant sau tert sustinator ) odata cu DUAE pana la data limita a depunerii ofertelor si raportata la data depunerii ofertelor. Persoane cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt: Manager – Godri Dora-Ana; Director medical – Cocuz Maria; Director financiar-contabil – Bibicu Cristina; Control Financiar Preventiv – Vrâncianu Gina; Consilier Juridic – Mailat Emil; Farmacist principal, Marica Oana Dana; Referent specialitate – Hancu Mihaela; Referent specialitate – Bajko Antoniu Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Persoane juridice/ fizice romane: Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Se va prezenta in original sau copie conform cu originalul. Persoane juridice/ fizice straine: documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica sau inregistrare/ atestare din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar ofertantilor clasati pe primele 3 locuri dupa aplicarea criteriului de atribuire in conformitate cu prevederile art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 coroborat cu prevederile art. 132 alin. (2) din HG nr. 395/2016). Aceste documente sunt: - Autorizatia de distributie angro eliberata de Ministerul Sanatatii - Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale, valabila la data prezentarii. Actul normativ care impune obligativitatea acestei autorizari – Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii,Titlul XVII Medicamentul art. 800, cu modificarile si completarile ulterioare si O.M.S nr.761/17 iunie 2015 pt aprobarea Ghidului privind buna practica de distributie angro de medicamente. La procedura de achizitie pot participa numai operatorii economici autorizati de Agentia Nationala a Medicamentelor si Dispozitivelor Medicale .

III.1.2) Situatia economica si financiara:

-

III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala:

-

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii:

Procedura simplificata

IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:

Achizitia implica incheierea unui acord-cadru:Da
Acord-cadru cu mai multi operatori economici
Numarul maxim preconizat de participanti la acordul-cadru:3
Justificarea oricarei durate care depaseste patru ani:-

Achizitia implica instituirea unui sistem dinamic de achizitii:Nu

IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica:

Se va organiza o licitatie electronica:Nu

IV.2) Informatii administrative

IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

Data si ora locala:03.03.2021 15:00

IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:

Romana

IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta:

Oferta trebuie sa fie valabila pana la:03.06.2021

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor:

Data de deschidere a ofertelor:03.03.2021 15:00
Locul de deschidere a ofertelor:In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor:Membrii comisiei de evaluare

VI.1) Informatii privind periodicitatea

Aceasta achizitie este periodica:Nu

VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice

Se va utiliza sistemul de comenzi electronice:Nu
Se va accepta facturarea electronica:Nu
Se vor utiliza platile electronice:Nu

VI.3) Informatii suplimentare

Ofertele se vor depune exclusiv online, acestea trebuie transmise în SEAP în format electronic, semnate cu semnatura electronica extinsa. Toate documentele se vor depune in lb.romana. Numai operatorii economici înregistrati în SEAP au dreptul de a transmite oferta. Avand in vedere ca procedura se desfasoara online, ofertantii vor depune toate documentele scanate si semnate cu semnatura electronica extinsa. Operatorii economici pot participa la procedura numai daca sunt inregistrati in SEAP (SICAP) . Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP (SICAP) la Sectiunea ”Solicitari de clarificare/intrebari/comunicari”” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in SEAP (SICAP) catre solicitantul clarificarii la sectiunea ”Solicitari de clarificare/intrebari/comunicari” , iar catre toti operatorii economici la rubrica de "Lista clarificari, notificari si decizii”" a anuntului de participare publicat pe site –ul www.e-licitatie.ro. Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP (SICAP) la Sectiunea “Solicitari de clarificare/intrebari/comunicari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (SICAP) , Sectiunea “Solicitari de clarificare/intrebari/comunicari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte semnate cu semnatura electronica. Modul de departajare al ofertelor : In cazul in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP (SICAP), in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi. Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP (SICAP) în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant. Detalii cu privire la întocmirea DUAE veți regăsi, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE.

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor:

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa:Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Cod fiscal:- Cod postal:030084 Cod NUTS:RO321 Bucuresti Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:office@cnsc.ro Telefon:+40 213104641 Fax:+40 213104642 / +40 218900745 Adresa Internet (URL):http://www.cnsc.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere:

-

VI.4.3) Procedura de contestare:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:Sunt cele prevazute la art. 8 din LEGEA nr. 101 din 19 mai 2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea CNSC

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare:

-

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

22.02.2021 08:13

Nu a fost solicitat nici un document din dosarul companiei.

select
select

  • Data transmitere
Data transmitere
Denumire document
Validare ex-ante
Se afiseaza select rezultate pe pagina dintr-un total de: 0
0 rezultate
  • Data publicare
Lista erate
Nu exista date.

Click Here For Main Source If You Have Any Problem In Above attachments/Documents