SEAPTender Document

Anunt de participare simplificat: [SCN1084044] - Contract furnizare gaze naturale

  • Sectoriale: Nu
  • Legea nr. 98/23.05.2016
  • Modalitatea de atribuire: ONLINE
  • Data transmitere: 02.04.2021 16:10
  • Data publicare: 02.04.2021 16:10
  • Autoritate contractanta: CENTRUL NATIONAL DE CARTOGRAFIE

Documentatie de atribuire:

DF1109855 / 02.04.2021 14:02

I.1) Denumire si adrese

CENTRUL NATIONAL DE CARTOGRAFIE
Adresa:Strada: Bd. Expozitiei, nr. 1A Cod fiscal:RO14057015 Cod postal:012101 Cod NUTS:RO321 Bucuresti Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:bmap@cngcft.ro Telefon:+40 0212241621 Fax:+40 0212241996 Adresa Internet (URL):www.cngcft.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

I.2) Achizitie comuna

Contractul implica o achizitie comuna:Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie:Nu
Adresele celorlalte autoritati contractante
select

Se afiseaza select randuri dintr-un total de: 0

I.4) Tipul autoritatii contractante

Agentie/birou regional sau local

I.5) Activitate principala

Servicii generale ale administratiilor publice

II.1) Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu:

Contract furnizare gaze naturale Numar de referinta:14057015_2021_PAAPD1279947.

II.1.2) Cod CPV principal:

09123000-7 Gaze naturale (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului:

Furnizare / Cumparare

II.1.4) Descriere succinta:

Obiectul prezentului contract îl reprezintă achiziţia de gaze naturale în scopul producerii de energie termică si apa calda menajera necesare desfasurarii in conditii optime a activitatilor de la nivelul Centrului National de Cartografie, OCPI Bucuresti si ANCPI de la orice furnizor titular de licenţă de furnizare gaze naturale, care activează pe piaţa liberă in vederea asigurarii în mod continuu a condițiilor pentru desfășurarea activităților specifice CNC

II.1.5) Valoarea totala estimata:

Valoarea totala estimata:400000 Moneda: RON

II.1.6) Informatii privind loturile:

Contractul este impartit in loturi:Nu

II.2) Descriere

II.2.2) Coduri CPV secundare:

II.2.3) Locul de executare:

Codul NUTS:RO321 Bucureşti
Locul de executare:Bdul. Expozitiei Nr. 1A, Sector 1, Bucuresti

II.2.4) Descrierea achizitiei publice:

Autoritatea contractanta doreste sa achizitioneze o cantitate de 2000 MWh gaze naturale pentru a asigura desfasurarea in conditii optime a activitatii la nivelul Centrului National de Cartografie, OCPI Bucuresti si ANCPI .

II.2.5) Criterii de atribuire:

Pretul cel mai scazut

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene:

Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene:Nu
Tip finantare :Alte fonduri

III.1) Conditii de participare

III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele profesionale sau comerciale:

Ofertanții vor fi excluși din procedura de atribuire a contractului dacă intră sub incidenţa art. 164, 165 si 167 din Legea 98/2016. Informațiile vor fi completate în DUAE. Cerința 1: Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016, cu moificările și completările ulteriore. Se va completa și prezenta inițial DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, după aplicarea criteriului de atribuire. Aceste documente justificative sunt: 1. Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc), la momentul prezentării. Aceste documente trebuie să ateste lipsa datoriilor restante la momentul prezentării certificatelor. Notă: În cazul ofertanților – persoane juridice străine se vor prezenta certificate echivalente care să ateste că aceștia nu înregistrează obligații fiscale restante în condițiile legii incidente în țara de rezidență, la momentul prezentării. 2. Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; Notă: se vor prezența caziere judiciare pentru acționar sau asociat semnificativ respectiv persoană care exercită drepturi aferente unor acțiuni care, cumulate, reprezintă cel puțin 10% din capitalul social sau îi conferă deținătorului cel puțin 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală. 3. Dacă este cazul, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art.166, alin. 2, art.167, alin. 2, art.171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. Cerinta 2: Declarație pe proprie răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 59, art. 60 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare. Declarația pe proprie răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 59,60 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, conform modelului de la secțiunea “Formulare” - Formular nr. 7, se va întocmi de către fiecare ofertant/asociat, inclusiv de către terț susținător/subcontractant, după caz, și va fi prezentată de toți participanții odată cu depunerea DUAE și ofertei în SEAP, cu informații aferente situației lor. Informațiile trebuie să fie reale/actuale la data prezentării documentelor. Persoane responsabile cu atribuirea contractului din partea Autorității Contractante precum și persoanele din cadrul autorității contractante ce pot influența conținutul documentației de atribuire și/sau procedura de atribuire sunt: Director – doamna Ileana SPIROIU Director Adjunct - domnul Radu Dan Nicolae CRISAN Şef Serviciu Economic – doamna Alexandrina VASILACHE Şef Birou Marketing si Achizitii Publice – doamna Mariana DUMITRACHE Şef Birou Juridic şi Resurse Umane – doamna Mariana BURTEA Responsabil CFPP – domnul Ştefan BALINT Consilier BMAP – Catalina VIRLAN Nota: Autoritatea contractantă va exclude un operator economic în orice moment al procedurii de atribuire în care ia la cunostinţă că operatorul economic se află, având în vedere acţiunile sau în acţiunile săvârşite înainte sau în cursul procedurii, în una dintre situatiile prevăzute la art. 164,165 si 167, de natură sa atragă excluderea din procedura de atribuire. Ofertantul va face dovada că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii sale precum și faptul că are capacitatea profesională de a-și îndeplini realizarea clauzelor contractului, dovedind înscrierea în obiectul său de activitate a activității/activităților principale supusă/supuse prezentei proceduri de achiziție și desfășurarea autorizată a acestora. Se va completa inițial DUAE de către operatorii economici participanți la procedură de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertanților străini, documente echivalente emise în țara de rezidentă, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, după aplicarea criteriului de atribuire. Nota: - în cazul unei oferte depuse în asociere, fiecare membru al asocierii trebuie să depună documentele necesare pentru demonstrarea faptului că este autorizat să desfășoare partea sa din contract; - cerința se aplică și pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul DUAE distinct; - informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale/actuale la momentul prezentării lor. - depunerea/prezentarea documentelor solicitate în cadrul acestei secțiuni se face prin incarcarea în SEAP cu semnatura electronică extinsă, numai de către ofertantul de pe primul loc. În cazul ofertanților - persoane juridice străine, documentele echivalente emise în țara de rezidență, urmează să fie prezentate la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul 1 în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor. În cazul persoanelor juridice străine se solicită documente echivalente emise în conformitate cu legislația țării de rezidență a operatorului economic, însoțite de traducerea acestora în limba română. Informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale/actuale la momentul depunerii certificatului.

III.1.2) Situatia economica si financiara:

-

III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala:

1.) Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Cerinta nr. 1 – Licenţa de furnizare a gazelor naturale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare, emise de A.N.R.E. - Completare DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, repectiv Licenta de furnizare a gazelor naturale, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceasta trebuie sa fie valabilă la data limită de depunere a ofertelor, în copie lizibilă "conform cu originalul", semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al ofertantului. Ofertantul are obligaţia să prezinte şi decizii de modificare a deciziei privind acordarea licenţei de furnizare a gazelor naturale, în copie lizibila „conform cu originalul”, semnata şi ştampilata de reprezentantul legal al ofertantului.

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii:

Procedura simplificata

IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:

Achizitia implica incheierea unui acord-cadru:Nu
Achizitia implica instituirea unui sistem dinamic de achizitii:Nu

IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica:

Se va organiza o licitatie electronica:Nu

IV.2) Informatii administrative

IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

Data si ora locala:13.04.2021 15:00

IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:

Romana

IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta:

Oferta trebuie sa fie valabila pana la:13.06.2021

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor:

Data de deschidere a ofertelor:13.04.2021 15:00
Locul de deschidere a ofertelor:In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor:Membrii comisiei de evaluare.

VI.1) Informatii privind periodicitatea

Aceasta achizitie este periodica:Nu

VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice

Se va utiliza sistemul de comenzi electronice:Nu
Se va accepta facturarea electronica:Nu
Se vor utiliza platile electronice:Nu

VI.3) Informatii suplimentare

Comisia de evaluare are obligatia solicitarii documentelor doveditoare privind indeplinirea criteriilor de calificare ofertantului clasat pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire. In perioada de evaluare a ofertelor, pentru stabilirea ofertelor admise si respinse (deliberare), comisia de evaluare inainte de a lua o decizie de respingere a unei oferte va solicita clarificari si, dupa caz, completari ale documentelor prezentate initial de ofertant. In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor o noua propunere financiara, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini. Autoritatea contractanta va transmite raspunsul la solicitarile de clarificari si/sau informatiile suplimentare solicitate de operatorii economici interesati de procedura numai prin intermediul SICAP. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informații suplimentare, adresate de către operatorii economici, cu 3 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. In conformitate cu prevederile art. 161 din Legea nr.98/2016, autoritatea contractantă va răspunde doar la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici până la termenul-limită stabilit la Sec. I.3, respectiv 6 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor:

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa:Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Cod fiscal:- Cod postal:030084 Cod NUTS:RO321 Bucuresti Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:office@cnsc.ro Telefon:+40 213104641 Fax:+40 213104642 Adresa Internet (URL):http://www.cnsc.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere:

-

VI.4.3) Procedura de contestare:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:Conform Legii 101/2016

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare:

Serviciul Juridic Resurse Umane si Relatii cu Publicul - CNC
Adresa:B-dul Expozitiei nr. 1A sector 1, Localitatea: Bucuresti; Localitate: Bucuresti; Cod Postal: 012101; Tara: Romania; Cod fiscal:- Cod postal:012101 Cod NUTS:RO321 Bucureşti Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:bmap@cngcft.ro Telefon:+40 212241621 Fax:+40 212241996 Adresa Internet (URL):www.cngcft.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

02.04.2021 16:10

Nu a fost solicitat nici un document din dosarul companiei.

select
select

  • Data transmitere
Data transmitere
Denumire document
Validare ex-ante
Se afiseaza select rezultate pe pagina dintr-un total de: 0
0 rezultate
  • Data publicare
Lista erate
Nu exista date.

Click Here For Main Source If You Have Any Problem In Above attachments/Documents