SEAPTender Document

Anunt de participare simplificat: [SCN1084037] - Echipamente data center şi echipament testare în cadrul proiectului „Materiale compozite cu oxid de grafen pentru îmbunătățirea performanței la acțiunea focului a elementelor de construcții și instalații în scopul protejării vieții în caz de incendiu”, Cod proiect PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0350

  • Sectoriale: Nu
  • Legea nr. 98/23.05.2016
  • Modalitatea de atribuire: ONLINE
  • Data transmitere: 02.04.2021 14:56
  • Data publicare: 02.04.2021 14:56
  • Autoritate contractanta: UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"

Documentatie de atribuire:

DF1109802 / 02.04.2021 14:02

I.1) Denumire si adrese

UNIVERSITATEA "BABES-BOLYAI"
Adresa:Strada: Brătianu Ion I. C., nr. 14 Cod fiscal:4305849 Cod postal:400079 Cod NUTS:RO113 Cluj Localitate:Cluj-Napoca Tara:Romania E-mail:tiberiu.morosan@ubbcluj.ro Telefon:+40 264405342 Fax:+40 264450675 Adresa Internet (URL):www.ubbcluj.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

I.2) Achizitie comuna

Contractul implica o achizitie comuna:Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie:Nu
Adresele celorlalte autoritati contractante
select

Se afiseaza select randuri dintr-un total de: 0

I.4) Tipul autoritatii contractante

Organism de drept public

I.5) Activitate principala

Educatie

II.1) Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu:

Echipamente data center şi echipament testare în cadrul proiectului „Materiale compozite cu oxid de grafen pentru îmbunătățirea performanței la acțiunea focului a elementelor de construcții și instalații în scopul protejării vieții în caz de incendiu”, Cod proiect PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0350 Numar de referinta:1PS-C/2021

II.1.2) Cod CPV principal:

30233132-5 Unitati de hard disk (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului:

Furnizare / Cumparare

II.1.4) Descriere succinta:

Produsele care se doresc a fi achiziţionate prin intermediul prezentei proceduri sunt: echipamente data center (stabilizator curent – 1 buc şi extensie HDD în cadrul unui sistem SAN existent – 1 buc) şi Echipament testări - 1 buc Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 9. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor/informatiilor suplimentare cu 6 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

II.1.5) Valoarea totala estimata:

Valoarea totala estimata:171051.26 Moneda: RON

II.1.6) Informatii privind loturile:

Contractul este impartit in loturi:Da
Pot fi depuse oferte pentru:Numarul maxim de loturi: 2
Numarul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant:2
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a atribui contracte prin combinarea urmatoarelor loturi sau grupuri de loturi:-

II.2) Descriere

Filtre
Sortare:
Cod CPV:
30233132-5 - Unitati de hard disk (Rev.2)
Valoarea estimata fara TVA:
100.463,03  RON
Cod CPV:
38424000-3 - Echipament de masurare si de control (Rev.2)
Valoarea estimata fara TVA:
70.588,23  RON

III.1) Conditii de participare

III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele profesionale sau comerciale:

1.Ofertantii, asociatii si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la Art. 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire (inclusiv eventualii asociati si subcontractanti) cu informatiile aferente situatiei lor.(se va consulta Ghidul de utilizare DUAE elaborat de ANAP disponibil la adresa www.anap.gov.ro). Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, dupa aplicarea criteriului de atribuire. Aceste documente sunt: • certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul de stat și bugetul local la momentul prezentarii; • cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; • dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la Art. 166 alin. (2), Art. 167 alin. (2), rt. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice; • alte documente edificatoare, dupa caz. In cazul operatorilor economici straini se vor prezenta documente echivalente emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta. Potrivit prevederilor Art. 193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare,ca dovada preliminara. DUAE se va completa în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant. (se va consulta Notificare privind utilizarea DUAE în procedurile desfășurate exclusiv prin mijloace electronice elaborat de ANAP disponibilă la adresa: http://anap.gov.ro/web/documente-utile/notificari/?future=false). 2. Neîncadrarea în situatiile prevazute la Art. 59-60 Legea 98/2016, completand in acest sens formularul DUAE, precum si Declaratie conform Art. 59-60 din Legea nr. 98/2016, care va fi prezentata de catre toti participantii la procedura - Formularul nr. 3 din sectiunea Modele de formulare atasate in SICAP(noul SEAP), odata cu depunerea DUAE. Persoane cu functii de decizie in ceea ce priveste atribuirea contractului de achizitie publica, din cadrul autoritatii contractante: Rector Prof.univ.dr. Daniel-Ovidiu David, Prorector Prof.dr.Dan-Tudor Lazăr, Prorector Conf.univ.dr. Cristian-.Marius Litan, Director General Administrativ.Ec. Simona-Cornelia Tatomir, Director General Adjunct Administrativ Consilier juridic Alexandru Brașoveanu, Director financiar contabil Ec.Istvan Pusok, Director D.J.A.P. Consilier juridic Ana-Maria Spinean, Șef Serv.Achizitii Ing.Liviu Sava, Sef Birou Achizitii Produse, Servicii și Lucrări Ec.Diana-Monica Andrea, Consilier juridic Monica Laura Adi, Consilier juridic Valentina Radu, Responsabil de proiect conf. univ. dr. habil. Lucian Baia Manager proiect Alin-Adrian Mihăilă, Inginer de sistem Constantin Belei, Administrator patrimoniu Tiberiu-Laurențiu Moroșan, Inainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta solicita doar ofertantului (si asociatilor, subcontractantilor, dupa caz) clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire,sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE,in baza prevederilor Art. 196, alin (2) din Legea 98/2016 si Art. 132 alin (2) din H.G. 395/2016. Informatii si modalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: Atestarea formei de înregistrare profesională a operatorului economic ofertant: a) pentru persoane juridice/fizice române: 1) pentru persoane juridice - Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul teritorial astfel încât informațiile cuprinse în acesta să fie valabile /reale la momentul prezentării acestuia. 2) pentru persoane fizice - Autorizație de funcționare va fi valabilă cu viza la zi, astfel încât acest document să fie în termen de valabilitate la momentul prezentării acestuia, emisă de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul teritorial, conform Art. 7 alin. (1) din O.U.G. Nr. 44/2008 cu modificările și completările ulterioare. b). pentru persoane juridice/fizice străine: Prezentarea de Documente care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori apartenență din punct de vedere profesional din țară de rezidență a ofertantului traduse în limba română Potrivit prevederilor Art. 193 din Legea 98/2016, autoritatea contractantă va accepta în cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achiziție European) în locul documentelor solicitate în vederea demonstrării cerințelor de calificare, inclusiv a capacității de exercitare, ca dovadă preliminara. DUAE se va completa în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant ofertant asociat, subcontractant (Se va consulta Notificare privind utilizarea DUAE in procedurile desfasurate exclusiv prin mijloace electronice elaborat de ANAP disponibila la adresa http://anap.gov.ro/web/documente-utile/notificari/?future=false). Conform Art. 196, alin 2, din Legea 98/2016 și conform Art. 132, alin 2 din HG 395/2016, inainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar dupa aplicarea criteriului de atribuire si subcontractantilor asociati dupa caz, sa prezintre documentele justificative actualizate prin care se demonstreaza indeplinirea tuturor criteriilor de calificare. DUAE se va depune, dupa caz, si de catre subcontractanti, asociati.

III.1.2) Situatia economica si financiara:

-

III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala:

-

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii:

Procedura simplificata

IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:

Achizitia implica incheierea unui acord-cadru:Nu
Achizitia implica instituirea unui sistem dinamic de achizitii:Nu

IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica:

Se va organiza o licitatie electronica:Nu

IV.2) Informatii administrative

IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

Data si ora locala:19.04.2021 15:00

IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:

Romana

IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta:

Oferta trebuie sa fie valabila pana la:19.07.2021

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor:

Data de deschidere a ofertelor:19.04.2021 15:00
Locul de deschidere a ofertelor:In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor:Nu este cazul

VI.1) Informatii privind periodicitatea

Aceasta achizitie este periodica:Nu

VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice

Se va utiliza sistemul de comenzi electronice:Nu
Se va accepta facturarea electronica:Nu
Se vor utiliza platile electronice:Nu

VI.3) Informatii suplimentare

1. Se solicita depunerea documentelor semnate cu semnatura electronica extinsa a semnatarului, conform legii. 2. In scopul aplicarii prevederilor Art. 63, alin. 2 din Legea 98/2016, pentru a facilita accesul la datele de identificare ale participantilor la procedura, se va completa DUAE. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat, subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. 3. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: acordul de subcontractare si/sau acordul de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE,constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE,atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire. Se vor preciza in DUAE, in Partea II, la sectiunea A si C, subcontractantii și proportia de subcontractare. 4. Dovada indeplinirii criteriilor de calificare solicitate se face doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar, dupa aplicarea criteriului de atribuire – conform Art. 196 alin(2) din Legea 98/2016 si Art. 132 alin (2) din HG 395/2016. 5. Comunicarile transmise prin mijloace electronice de catre autoritatea contractanta, in SEAP in sectiunea dedicata, se considera efectuate in momentul transmiterii. 6. În cazul în care exista discrepante între informatiile prevazute în DUAE si cele prevazute în anunțul de participare simplificat, prevaleaza informatiile din anunțul de participare simplificat - conf. Art. 20 alin. (7) din HG 395/2016. 7. Acolo unde nu este posibila o descriere suficient de precisa si de inteligibila a obiectului contractului, precizarea elementelor este insotita de cuvintele “sau echivalent”, Art. 156, alin (2) si (3) din Legea nr. 98/2016. 8. SE VOR COMPLETA (DUPA CAZ) TOATE FORMULARELE DIN SECTIUNEA"MODELE DE FORMULARE". 9. Departajarea ofertelor clasate pe locul 1 - in cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de către operatorii economici de documente care contin noi preturi.

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor:

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa:Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Cod fiscal:- Cod postal:030084 Cod NUTS:RO321 Bucuresti Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:office@cnsc.ro Telefon:+40 213104641 Fax:+40 213104642 / +40 218900745 Adresa Internet (URL):http://www.cnsc.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere:

-

VI.4.3) Procedura de contestare:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: Conform Art. 4 si 8 din Legea 101/2016, persoanele care se considera vatamate de deciziile autoritatii contractante, pot sesiza instanta sau CNSC in 7 zile din ziua urmatoare a luarii la cunostinta.

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare:

Directia Juridica si Achizitii Publice, Biroul Juridic
Adresa:I.C. Bratianu 14 Cod fiscal:- Cod postal:400079 Cod NUTS:RO113 Cluj Localitate:Cluj-Napoca Tara:Romania E-mail:tmorosan@yahoo.com Telefon:+40 264405300-5450 Fax:- Adresa Internet (URL):www.ubbcluj.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

02.04.2021 14:56

Nu a fost solicitat nici un document din dosarul companiei.

select
select

  • Data transmitere
Data transmitere
Denumire document
Validare ex-ante
Se afiseaza select rezultate pe pagina dintr-un total de: 0
0 rezultate
  • Data publicare
Lista erate
Nu exista date.

Click Here For Main Source If You Have Any Problem In Above attachments/Documents