SEAPTender Document

Anunt de participare simplificat: [SCN1084036] - “Servicii de reparare a pneurilor inclusiv montare si echilibrare”

  • Sectoriale: Da
  • Legea nr. 99/23.05.2016
  • Modalitatea de atribuire: ONLINE
  • Data transmitere: 02.04.2021 14:54
  • Data publicare: 02.04.2021 14:54
  • Autoritate contractanta: DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.

Documentatie de atribuire:

DF1109763 / 02.04.2021 14:02

I.1) Denumire si adrese

DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.
Adresa:Strada: Măcelaru Ilie, nr. 28A Cod fiscal:RO14476722 Cod postal:400380 Cod NUTS:RO113 Cluj Localitate:Cluj-Napoca Tara:Romania E-mail:mariana.corneanu@distributie-energie.ro; natalia.raileanu@distributie-energie.ro Telefon:+40 244405001/5350/5351 Fax:+40 244405354/5004 Adresa Internet (URL):www.distributie-energie.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

I.2) Achizitie comuna

Contractul implica o achizitie comuna:Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie:Nu
Adresele celorlalte autoritati contractante
select

Se afiseaza select randuri dintr-un total de: 0

I.6) Activitate principala

Electricitate

II.1) Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu:

“Servicii de reparare a pneurilor inclusiv montare si echilibrare” Numar de referinta:RO14476722, P 11-2021

II.1.2) Cod CPV principal:

50116500-6 Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului:

Servicii / Servicii in afara celor cuprinse in Anexa II

II.1.4) Descriere succinta:

Achizitia de “Servicii de reparare a pneurilor inclusiv montare si echilibrare” pentru parcul auto ce deserveste DEER zona Muntenia Nord, pentru fiecare lot, conform caiet de sarcini. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 8 (inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor) Termenul limita in care entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare este: in a 4-a ZI INAINTE de termenul limita stabilit in Anuntul de participare pentru depunerea ofertelor.

II.1.5) Valoarea totala estimata:

Valoarea totala estimata:92102 Moneda: RON

II.1.6) Informatii privind loturile:

Contractul este impartit in loturi:Da
Pot fi depuse oferte pentru:Numarul maxim de loturi: 12
Numarul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant:12
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a atribui contracte prin combinarea urmatoarelor loturi sau grupuri de loturi:-

II.2) Descriere

Filtre
Sortare:
Cod CPV:
50116500-6 - Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)
Valoarea estimata fara TVA:
13.070,00  RON
Cod CPV:
50116500-6 - Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)
Valoarea estimata fara TVA:
7.514,00  RON
Cod CPV:
50116500-6 - Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)
Valoarea estimata fara TVA:
5.253,00  RON
Cod CPV:
50116500-6 - Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)
Valoarea estimata fara TVA:
5.253,00  RON
Cod CPV:
50116500-6 - Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare si echilibrare (Rev.2)
Valoarea estimata fara TVA:
12.185,00  RON

III.1) Conditii de participare

III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele profesionale sau comerciale:

Cerinta nr. 1 Prezentarea: Formular DUAE ( prin completare direct in SICAP) - Document unic de achizitie european, pentru ofertant (in caz de asociere atat pentru lider cat si pentru asociati) / tert sustinator/ subcontractanti, ca prima dovada a neincadrarii in situatiile de excludere si a indeplinirii cerintelor de capacitate. (1) Entitatea contractanta accepta la momentul depunerii solicitarilor de participare sau ofertelor DUAE (Document unic de achizitie european), care consta într-o declaratie pe propria raspundere actualizata, ca dovada preliminara în locul certificatelor eliberate de catre autoritatile publice sau de catre terti care confirma ca operatorul economic în cauza îndeplineste urmatoarele conditii: a) Situatiile de excludere se aplica tuturor operatorilor economici-ofertanti/ terti sustinatori/ subcontractori : - i. - ofertantul,ofertantul asociat,subcontractantul si tertul nu se afla în niciuna dintre situatiile de excludere prevazute la art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016. - ii. - ofertantul asociat, subcontractantul si tertul nu se afla în prevederile art. 71-73 din Legea 99/2016. b) îndeplineste criteriile privind capacitatea, astfel cum au fost solicitate de entitatea contractanta; (2) În cazul în care operatorul economic demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la situaţia economică şi financiară ori privind capacitatea tehnică şi profesională bazându-se pe capacităţile altor entităţi, invocând, după caz, susţinerea unui terţ, DUAE, împreună cu angajamentul de susţinere, trebuie să fie completat separat şi de către terţul/terţii susţinător(i). DUAE prezentat de terţul/terţii susţinător(i) va include toate informaţiile menţionate la alin. (1) lit. a), precum şi informaţiile de la alin. (1) lit. b) care prezintă relevanţă pentru susţinerea acordată în cadrul procedurii de atribuire respective. (3) În cazul în care operatorul economic intenţionează să subcontracteze o parte/părţi din contract, DUAE include şi informaţii privind partea din contract care urmează a fi eventual subcontractată, şi va avea anexat acordul de subcontractare. Subcontractanţii pe ale căror capacităţi se bazează ofertantul/candidatul trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând toate informaţiile menţionate la alin. (1) lit. a), precum şi cele de la alin. (1) lit. b) care prezintă relevanţă din perspectiva capacităţilor subcontractanţilor pe care se bazează ofertantul/candidatul în cadrul procedurii de atribuire respective. În cazul subcontractanţilor pe ale căror capacităţi ofertantul/candidatul nu se bazează, DUAE va conţine numai informaţiile menţionate la alin. (1) lit. a)." Incadrarea în situatiile prevazute la art.177;178;180 din L99/ 2016 conduce la excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie sectoriala Operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute din Legea 99/2016, daca se afla in urmatoarele situatii : a) art. 179 alin.(2) ,,Prin exceptie de la dipsozitiile art. 178 alin.(1) si (2), un operator economic nu este exclus din procedura de atribuire atunci cand cuantumul impozitelor, taxelor si contributiilor la bugetul consolidate datorate si restante este mai mic de 10.000 lei’’ b) art.180 alin.(2) ,,Prin excptie de la dispozitiile alin.91) lit.b), entitatea contractanta nu exclude din procedura de atribuire un operator economic impotriva caruia s-a deschis procedura generala de insolventa si care se afla in perioada de observatie atunci cand, pe baza informatiilor si/sau documentelor prezentate de operatorul economic sau in orice alt mod, stabileste ca operatorul economic in cauza are capacitatea de a executa contractul sectorial/ acordul-cadru, tinand cont de masurile adoptate de respectivul operator privind continuarea activitatii’’; c) art.184 alin.(1) ,,Orice operator economic aflat in oricare din situatiile prevazure la art. 177, 178 si 180 care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care sa arate ca masurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-si demonstra in correct credibilitatea prin raportare la motivele de excludere Mentionam urmatoarele persoane cu functii de decizie din cadrul DEER SA privind organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: Nr. Crt Nume Prenume Functia 1 MERDAN EMIL Director General 2 RADULESCU MONICA Director Operatiuni Achizitii 3 MOLDOVAN DIANA Director Divizia Suport Afaceri 4 RADUTA PETRESCU MARIUS Director Unitate Operatiuni Retea zona MN 5 BORLOVAN MONICA Manager Depart. juridic zona MN 6 STEGARITA MARIAN Manager Depart. Financiar zona MN 7 CORNEANU MARIANA Manager Depart. Achiziții &Logistică zona MN 8 SOARE CORNEL Sef Serv Managementul Flotei zona MN 9 BALASOIU RAZVAN Specialist Managementul Flotei zona MN 10 MARGARIT LILIANA Sef SC zona MN 11 PETRACHE ILIANA Sef SABS zona MN 12 MARINESCU Alexandra Sef SB&C DEER zona MN 13 BUCUR DANIELA Specialist Managementul Flotei Ploiesti 14 ONTELUS LAURENTIU Specialist Managementul Flotei Focsani 15 GHEORGHE ADRIAN Specialist Managementul Flotei Buzau 16 DIAMESCU CRISTIAN Specialist Managementul Flotei Galati 17 RAILEANU NATALIA Specialist achizitii SR SABS zona MN Confirmarea platii obligatiilor la bugetul de stat si taxelor si impozitelor la bugetul local. Modalitate de indeplinire: completare – DUAE - direct in SEAP/ SICAP. Ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire a ofertelor admisibile, face dovada neîncadrării în situațiile de excludere, prin incarcarea in SICAP cu semnatura electronica, la solicitarea entitatii contractante, de regulă a următoarelor informații și documente: • certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării sau alte documente solicitate de entitatea contractanta, dupa caz; • certificate/ documente privind situatia operatorului economic aflat in una din situatiile: cuantumul impozitelor, taxelor si contributiilor la bugetul consolidate datorate si restante este mai mic de 10.000 lei, daca este cazul; • cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv; • documentelor prezentate de operatorul economic prin care demonstraza ca are capacitatea de a executa contractul sectorial, tinand cont de masurile adoptate de respectivul operator privind continuarea activitatii, daca operatorul economic se afla in situatia prevazuta la art. 180(2) • dovezi/documente prin care operatorul economic demonstreaza in concret credibilitatea, daca operatorul economic se afla in situatia prevazuta la art. 184 Operatorii straini vor completa DUAE, urmand ca la solicitarea entitatii contractante, daca este cazul, sa prezinte documente doveditoare, edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa se dovedeasca indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. Completare DUAE direct in SEAP. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul 1, in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele prezentate trebuie sa fie valabile la data prezentarii. Cerinta nr. 1 Cerinte obligatorii Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Documentele prezentate trebuie sa fie valabile la data prezentarii. Modalitatea de îndeplinire Completarea DUAE in SEAP/SICAP, urmand ca documentele doveditoare sa fie prezentate doar la solicitarea entitatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor ofertantului clasat pe prima pozitie a clasamentului. - certificatul ONRC in cazul ofertantilor romani sau in cazul ofertantilor straini documente care dovedesc o forma de inregistrare/ atestare, la solicitarea EC. Informatiile cuprinse in acest certificate trebuie sa fie reale/actuale in momentul prezentarii si din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura actionarilor, reprezentatilor legali, domeniul de activitate principal/secundar, codurile CAEN afernte acestora. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondenta in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei pentru partea de contract care o realizeaza. Operatorii economici nerezidenti (straini):vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/ atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitatea persoanei juridice/fizice straine de a realiza obiectul prezentului acord-cadru, in conformitate cu tara de origine/ tara in care operatorul economic este stabilit. NOTA: a) in cazul in care oferta este depusa in asociere, fiecare asociat va prezenta documentul DUAE mentionat. b) In cazul in care oferta are sustinere tehnica/profesionala/financiara sau contine propuneri de subcontractanti, persoana care asigura sustinere(tert sustinator) sau subcontractantul va prezenta documentul DUAE mentionat.

III.1.2) Situatia economica si financiara:

-

III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala:

1.) Loturile: 1,10,11,12,2,3,4,5,6,7,8,9 Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat Experiența similară In conformitate cu art.192 din Legea 99/2016: Operatorul economic face dovada îndeplinirii criteriilor privind capacitatea tehnică şi profesională prin prezentarea, după caz, a unora sau mai multora dintre următoarele informaţii şi documente: Lista principalelor prestari de servicii in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani raportat la data limita de depunere a ofertelor, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati, din care sa rezulte ca a prestat servicii similare a caror valoare/ valoare cumulata a fost de minim: Lot 1: 13.000 lei; Lot 2: 7.000 lei; Lot 3: 5.000 lei, LOT 4: 5.000 lei; LOT 5: 12.000 lei; LOT 6: 4.000 lei; LOT 7: 2.000 lei; LOT 8: 16.000 lei; LOT 9: 5.000 lei; LOT 10: 2.400 lei; LOT 11: 14.000 lei; LOT 12: 3.500 lei, la nivelul unui contract sau mai multe contracte. Documentele solicitate in vederea sustinerii cerintei (procese verbale de receptie/ contracte/ parti din contracte/ alte documente ce indica valorile, datele si beneficiarii serviciilor, emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar) vor fi prezentate la solicitarea entitatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar. Pentru echivalenţă se va ţine cont de cursul mediu anual lei/valută comunicat de BNR. Daca un grup de operatori depune o oferta comuna, atunci aceasta cerinta privind experienta similara va fi indeplinita prin cumul de catre operatorii participanti. Pentru demonstrarea indeplinirii cerintei minime se va lua in calcul numai cota de participare a ofertantului la contractul respectiv. Cota de participare a ofertantului reprezinta proportia din cantitatea/valoarea totala a contractului corespunzatoare participarii acestuia la contractul respectiv. - Completare -DUAE- Document unic de achizitie European - in SICAP. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate la solicitarea entitatii contractante, de catre ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor (contracte/certificate/ alte documente, emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau client beneficiar). În cazul în care operatorul economic demonstrează îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi profesională bazându-se pe capacităţile altor entităţi, invocând, după caz, susţinerea unui terţ, DUAE, împreună cu angajamentul de susţinere, trebuie să fie completat separat şi de către terţul/terţii susţinător(i). DUAE prezentat de terţul/terţii susţinător(i) va include toate informaţiile menţionate la alin. (1) lit. a), precum şi informaţiile de la alin. (1) lit. b) şi c) care prezintă relevanţă pentru susţinerea acordată în cadrul procedurii de atribuire respective. Documentele prezentate trebuie sa fie valabile la data prezentarii.

III.1.4) Reguli si criterii obiective de participare:

-

III.1.6) Depozite si garantii solicitate:

Ofertantul trebuie să constituie garanţia de participare în cuantumul de: Lot 1: 130 lei; Lot 2: 70 lei; Lot 3: 50 lei, LOT 4: 50 lei; LOT 5: 120 lei; LOT 6: 40 lei; LOT 7: 20 lei; LOT 8: 160 lei; LOT 9: 55 lei; LOT 10: 24 lei; LOT 11: 140 lei; LOT 12: 35 lei. Perioada de valabilitate „este cel puţin egală cu perioada de valabilitate a ofertei”: 150 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Garanţia de participare se exprimă în lei şi poate fi constituită, în următoarele forme: a) prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, in conditiile legii . b) ordin de plată în contul organizatorului: Distributie Energie Electrica Romania S.A. zona Muntenia Nord: Banca Comercială Română – Sucursala Ploiesti, RO 08RNCB0205009977340001 c) plata in numerar la casieria organizatorului, conform prevederilor legale In orice situatie, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora limita de depunere a ofertelor, conform art.42, alin.7 din HG 394/2016. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. Entitatea contractanta are obligatia de a retine garantia de participare, conf. art. 43 din HG 394/2016. Notă: Restituirea garanţiei de participare se va face conf. art.44/ din HG 394/2016, în baza cererii depuse de către ofertant, la sediul organizatorului (Formularul din Secţiunea Formulare), cu precizarea valorii de restituit, a contului şi băncii societăţii, precum şi a numărului şi denumirii procedurii. Mentiune: Pentru o evaluare si raportare unitara a cuantumului aferent garantiei de participare, echivalenta pentru o garantie de participare depusa in valuta se va face la cursul BNR din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile. Garantia de buna executie se constituie astfel: Cuantumul garantiei de bună executie a contractului sectorial: 5 % din valoarea de atribuire a contractului, fara TVA; 1. Modalitatea de constituire a garantiei de buna executie, in conformitate cu prevederile art. 46 alin.(1) din Hotararea nr. 419/2018 din 8 iunie 2018: prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurări, in conditiile legii, si devine anexa la contract, prevederile art. 42 alin.(3) si (5) aplicandu-se in mod corespunzator. 2. Scrisoarea de garantie bancară – de regula (Formularul corespunzător din Sectiunea Formulare) In orice siuatie, garantia de buna executie se va constitui in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului. Entitatea contractantă are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu isi îndeplineste obligatiile asumate prin contract.

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii:

Procedura simplificata

IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:

Achizitia implica incheierea unui acord-cadru:Nu
Achizitia implica instituirea unui sistem dinamic de achizitii:Nu

IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica:

Se va organiza o licitatie electronica:Nu

IV.2) Informatii administrative

IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

Data si ora locala:20.04.2021 15:00

IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:

Romana

IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta:

Oferta trebuie sa fie valabila pana la:20.09.2021

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor:

Data de deschidere a ofertelor:20.04.2021 15:00
Locul de deschidere a ofertelor:In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor:comisia de evaluare

VI.1) Informatii privind periodicitatea

Aceasta achizitie este periodica:Nu

VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice

Se va utiliza sistemul de comenzi electronice:Nu
Se va accepta facturarea electronica:Nu
Se vor utiliza platile electronice:Nu

VI.3) Informatii suplimentare

Modul in care se poate accesa documentatia de atribuire: SEAP. Operatorii economici vor completa DUAE direct in SEAP. Modul de departajare a ofertelor admisibile cu preturi egale: Procedura de atribuire este online (fără etapă finală de licitatie electronică). In situatia in care doi sau mai multi ofertanti clasati pe primul loc au acelasi pret, in vederea departajarii ofertelor, entitatea contractanta (prin intermediul SEAP la Sectiunea Ïntrebari”) va solicita reofertarea, prin prezentarea unei noi propuneri financiare. Preturile vor fi calculate cu maxim doua zecimale. Castigatorul va fi desemnat prin aplicarea criteriului de atribuire: pretul cel mai scazut. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, urmeaza a fi prezentate la solicitarea entitatii contractante. În situatia în care, în urma demersurilor realizate de entitatea contractantă în baza art. 205 alin. (2) din Legea 99/2016, ofertantul clasat pe primul loc nu demonstrează în mod corespunzător îndeplinirea integrală a tuturor criteriilor de calificare, entitatea contractanta solicita ofertantului clasat pe locul urmator sa depuna toate documentele justificative ca dovada a informatiilor cuprinse in DUAE, in scopul verificarii indeplinirii criteriilor de calificare. Entitatea contractantă poate cere oricărui ofertant, în orice moment în cursul procedurii, să depună toate sau o parte dintre certificatele și documentele justificative solicitate atunci când acest lucru este necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii.

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor:

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa:Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Cod fiscal:- Cod postal:030084 Cod NUTS:RO321 Bucuresti Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:office@cnsc.ro Telefon:+40 213104641 Fax:+40 213104642 / +40 218900745 Adresa Internet (URL):http://www.cnsc.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere:

-

VI.4.3) Procedura de contestare:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:Termenele de exercitare a căii de atac sunt cele prevăzute la art. 8 alin.1 Legea 101/2016 .

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare:

-

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

02.04.2021 14:54

Nu a fost solicitat nici un document din dosarul companiei.

select
select

  • Data transmitere
Data transmitere
Denumire document
Validare ex-ante
Se afiseaza select rezultate pe pagina dintr-un total de: 0
0 rezultate
  • Data publicare
Lista erate
Nu exista date.

Click Here For Main Source If You Have Any Problem In Above attachments/Documents