SEAPTender Document

Anunt de participare simplificat: [SCN1084062] - “Furnizare autoturisme 13 de bucati necesare pentru innoirea parcului auto al Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti"

  • Sectoriale: Nu
  • Legea nr. 98/23.05.2016
  • Modalitatea de atribuire: ONLINE
  • Data transmitere: 05.04.2021 08:26
  • Data publicare: 05.04.2021 08:26
  • Autoritate contractanta: DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI

Documentatie de atribuire:

DF1109784 / 02.04.2021 14:02

I.1) Denumire si adrese

DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI
Adresa:Strada: DIMITRIE GEROTA, nr. 13 Cod fiscal:4193117 Cod postal:020027 Cod NUTS:RO321 Bucuresti Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:achizitii.publice.mb@anaf.ro Telefon:+040 0213033020 Fax:- Adresa Internet (URL):www.anaf.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

I.2) Achizitie comuna

Contractul implica o achizitie comuna:Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie:Nu
Adresele celorlalte autoritati contractante
select

Se afiseaza select randuri dintr-un total de: 0

I.4) Tipul autoritatii contractante

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora

I.5) Activitate principala

Servicii generale ale administratiilor publice

II.1) Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu:

“Furnizare autoturisme 13 de bucati necesare pentru innoirea parcului auto al Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti" Numar de referinta:12/16.03.2021

II.1.2) Cod CPV principal:

34110000-1 Autoturisme (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului:

Furnizare / Cumparare

II.1.4) Descriere succinta:

“Furnizare autoturisme 13 de bucati necesare pentru innoirea parcului auto al Directia Generala Regionala a Finantelor Publice Bucuresti"

II.1.5) Valoarea totala estimata:

Valoarea totala estimata:613862.21 Moneda: RON

II.1.6) Informatii privind loturile:

Contractul este impartit in loturi:Nu

II.2) Descriere

II.2.2) Coduri CPV secundare:

II.2.3) Locul de executare:

Codul NUTS:RO321 Bucureşti
Locul de executare:municipiul Bucuresti

II.2.4) Descrierea achizitiei publice:

613.862,21 lei fara TVA, determinata astfel : - 13 buc. X 47.220,17 lei = 613.862,21 lei fara TVA - 84.500,00 lei (prima de casare de 6500 lei x 13 autoturisme = 84.500,00 lei.

II.2.5) Criterii de atribuire:

Pretul cel mai scazut

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene:

Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene:Nu
Tip finantare :Fonduri bugetare

III.1) Conditii de participare

III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele profesionale sau comerciale:

Ofertantul/ofertantul asociat/ tertii sustinatorii si subcontractantii trebuie sa demonstreze ca nu se încadrează în situatiile prevazute art 164, 165 si 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa Documentul Unic de Achizitii European de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea Documentul Unic de Achizitii European urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre operatorul clasat pe locul I dupa aplicarae criteriului de atribuire. Aceste documente pot fi: 1.certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat,)la momentul prezentarii; 2.cazierul judiciar al op.economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare,de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv; 3.dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca op.economic poate beneficia de derogari la art.166 alin.(2),art.167 alin.(2),art.171 din Lg 98/2016 privind achizitiile publice; 4. alte documente edificatoare, dupa caz. Se va completa Documentul Unic de Achizitii European conform art 193 alin. 1 din Legea 98/2016. În cazul în care în țara de origine sau în țara în care este stabilit operatorul economic, nu se emit documente de tipul celor solicitate sau acestea nu vizeaza toate situatiile cuprinse la art. 164, art. 165 si art. 167, se accepta orice document considerat edificator emis de autoritati competente din tara respectivă. In cazul ofertantilor persoane juridice/fizice straine documentele vor fi transmise în limba în care au fost emise, în copie certificată "conform cu originalul", semnată si ștampilată de reprezentantul legal, însoțite de o traducere autorizată a acestora in limba romana Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitate de îndeplinire: ofertantii vor completa Documentul Unic de Achizitii European in conformitate cu notificarea nr.237/2016, urmând ca documentul justificativ, respectiv certificatul ONRC sau pentru ofertantii straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, sa fie prezentat, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Nota 1: Documentele se vor prezenta în original, in copie legalizata sau în copie pe care se va mentiona sub semnatura autorizata ”conform cu originalul”. Documentele prezentate de operatorii economici nerezidenti(străini) vor fi însoțite de traducerea autorizată a acestora în limba româna. Informatiile cuprinse în certificatul constatator sau în documentul echivalent trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii acestuia. Nota 2: În cazul asocierii mai multor persoane juridice, cerintele referitoare la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale trebuie sa fie îndeplinite de fiecare asociat în parte pentru partea din contract pe care o realizeaza. - 5.Persoanele cu funcții de decizie in cadrul autorității contractante sunt: Director Executiv, Servicii Interne - Carmen Ioana Gheorghe, Director Executiv, Structura Juridică - Constantin RUSU, Șef Serviciu Financiar Contabilitate - Costina LAZĂR, Șef Serviciu Achiziții Publice și Investiții - Ermiona Daniela Bălu, Stefania Giurca - Sef Serviciu Patrimoniu Documente si Servicii Interne, Irina Emanuela Danciu - Sef Birou Investitii. -Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016,privind achizitiile publice, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. DUAE poate fi descarcat in vederea completarii si depunerii de la adresa https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter (instructiuni privind completarea DUAE sunt disponibile la adresa www.e-licitatie.ro). Documentele vor fi prezentate cu mențiunea conform cu originalul, însoțite de traducere autorizată în limba română. Ofertanții persoane juridice nerezidente în România vor prezenta documentul similar emis de autoritatea competenta din tara de origine, însoțita de traducerea autorizata în limba româna, valabil pentru anul calendaristic în curs. Nota: În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente. Operatorii economici trebuie sã dovedeascã forma de înregistrare în registre comerciale (precum şi obiectul de activitate). Certificat constatator emis de O.N.R.C. sau orice alt document echivalent care sã dovedeascã forma de înregistrare. Pentru persoanele juridice străine, document echivalent emis în ţara de rezidenţă prin care se dovedeşte forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică. Datele din document vor fi valabile la momentul prezentarii. Operatorul economic trebuie să aibă în obiectul de activitate autorizat, principal sau secundar, corespondent al obiectului contractului.

III.1.2) Situatia economica si financiara:

-

III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala:

1.) Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Operatorii economici vor face dovada produselor furnizate în ultimii 3 ani, calculați de la termenul limita pentru depunerea ofertelor, din care sa rezulte ca ofertantul a furnizat/livrat produse similare celor care fac obiectul contractului de achiziţie publică în valoare cumulată de minimum 645.000,00 lei, fără TVA, la nivelul a maximum 3 contracte, cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau privați. Modul de calcul al perioadei de trei ani nu va fi afectat de eventualele decalări ale termenului limita prevazut în anunțul de participare publicat inițial. Prin produse similare se înțelege, de exemplu, autoturisme. - In vederea indeplinirii cerintei ofertantii/ofertantul asociat/tertul sustinator vor completa DUAE - Partea a IV “Criterii de selectie”- Sectiunea B “Capacitatea economica si profesionala” indicand in mod explicit , pentru fiecare contract prezentat, urmatoarele informatii necesare pentru a verifica modul de indeplinire al cerintei : denumirea contractului, numarul si data contractului invocate drept experienta similara, beneficiarul acestuia, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil, impreuna cu valoarea acestora fara TVA. Pentru calculul pretului contractelor exprimate in alte monede decat in Lei se va folosi cursul mediu comunicat de catre BNR pentru anii respectivi. Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de aribuire documentele suport actualizate pentru demostrarea informatiilor din DUAE. Aceste documente pot fi: certificate / contracte / documente relevante / procese-verbale de recepție / recomandări etc. emise sau contrasemnate de către beneficiarii produselor din contractele ce vor fi menționate într-o Listă a principalelor produse livrate în ultimii 3 ani, din care să rezulte îndeplinirea condițiilor de mai sus și faptul că produsele au fost livrate în conformitate cu obligațiile contractuale. Beneficiarii produselor pot fi din sectorul public sau privat.

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii:

Procedura simplificata

IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:

Achizitia implica incheierea unui acord-cadru:Nu
Achizitia implica instituirea unui sistem dinamic de achizitii:Nu

IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica:

Se va organiza o licitatie electronica:Nu

IV.2) Informatii administrative

IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

Data si ora locala:15.04.2021 15:00

IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:

Romana

IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta:

Oferta trebuie sa fie valabila pana la:15.07.2021

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor:

Data de deschidere a ofertelor:15.04.2021 15:00
Locul de deschidere a ofertelor:In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor:-

VI.1) Informatii privind periodicitatea

Aceasta achizitie este periodica:Nu

VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice

Se va utiliza sistemul de comenzi electronice:Nu
Se va accepta facturarea electronica:Nu
Se vor utiliza platile electronice:Nu

VI.3) Informatii suplimentare

În cazul în care două sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea contractantă solicită ofertanţilor o nouă propunere financiară, iar contractul va fi atribuit ofertantului a cărui nouă propunere financiară are preţul cel mai scăzut.

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor:

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa:Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Cod fiscal:- Cod postal:030084 Cod NUTS:RO321 Bucuresti Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:office@cnsc.ro Telefon:+40 213104641 Fax:+40 213104642 / +40 218900745 Adresa Internet (URL):http://www.cnsc.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere:

-

VI.4.3) Procedura de contestare:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestareConform prevederilor Lg 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare:

-

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

05.04.2021 08:26

Nu a fost solicitat nici un document din dosarul companiei.

select
select

  • Data transmitere
Data transmitere
Denumire document
Validare ex-ante
Se afiseaza select rezultate pe pagina dintr-un total de: 0
0 rezultate
  • Data publicare
Lista erate
Nu exista date.

Click Here For Main Source If You Have Any Problem In Above attachments/Documents