SEAPTender Document

Anunt de participare simplificat: [SCN1098080] - ACHIZITIE GAZE NATURALE

  • Sectoriale: Da
  • Legea nr. 99/23.05.2016
  • Modalitatea de atribuire: ONLINE
  • Data transmitere: 03.12.2021 07:48
  • Data publicare: 03.12.2021 07:48
  • Autoritate contractanta: SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.

Documentatie de atribuire:

DF1132262 / 02.12.2021 16:43

I.1) Denumire si adrese

SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A.
Adresa:Strada: Banatul, nr. 67 Cod fiscal:RO2490570 Cod postal:300473 Cod NUTS:RO424 Timis Localitate:Timisoara Tara:Romania E-mail:achizitii.publice@stpt.ro Telefon:+40 356803703 Fax:+40 356803745 Adresa Internet (URL):www.ratt.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

I.2) Achizitie comuna

Contractul implica o achizitie comuna:Nu
Contractul este atribuit de un organism central de achizitie:Nu
Adresele celorlalte autoritati contractante
select

Se afiseaza select randuri dintr-un total de: 0

I.6) Activitate principala

Servicii feroviare, de tramvai sau de autobuz

II.1) Obiectul achizitiei

II.1.1) Titlu:

ACHIZITIE GAZE NATURALE Numar de referinta:2490570_2021_PAAPD1166416

II.1.2) Cod CPV principal:

09123000-7 Gaze naturale (Rev.2)

II.1.3) Tipul contractului:

Furnizare / Cumparare

II.1.4) Descriere succinta:

Total 2500 MWh defalcată pe luni conform Anexei 1 la Caietul de Sarcini şi defalcată: 1. Bv. Dâmboviţa nr. 9 – 2100 MWh; 2. Str. Renaşterii nr. 28 - 400 MWh.

II.1.5) Valoarea totala estimata:

Valoarea totala estimata:1758010 Moneda: RON

II.1.6) Informatii privind loturile:

Contractul este impartit in loturi:Nu

II.2) Descriere

II.2.2) Coduri CPV secundare:

II.2.3) Locul de executare:

Codul NUTS:RO424 Timiş
Locul de executare:Locurile de consum Conform Anexei 2 din Caietul de Sarcini

II.2.4) Descrierea achizitiei publice:

ACHIZITIE GAZE NATURALE Total 2500 MWh defalcată pe luni conform Anexei 1 la Caietul de Sarcini şi defalcată: 1. Bv. Dâmboviţa nr. 9 – 2100 MWh; 2. Str. Renaşterii nr. 28 - 400 MWh.

II.2.5) Criterii de atribuire:

Pretul cel mai scazut

II.2.13) Informatii despre fondurile Uniunii Europene:

Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene:Nu
Tip finantare :Alte fonduri
Program/Proiect:-

III.1) Conditii de participare

III.1.1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele profesionale sau comerciale:

Cerinta nr. 1- Neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 177 din legea 99/2016 Completarea şi prezentarea Declaraţiei privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 177 din legea 99/2016 Se va complete de către lider, asociat, terț susținător, subcontractant, după caz. Operatorul economic va completa Documentul Unic de Achiziții European (DUAE) conform art 202 alin 1 din Legea 99/2016. Încadrarea în situația prevazută la art. 177 din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, atrage excluderea ofertantului din procedura pentru atribuirea contractului . Cerinta nr. 2 - Neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 178, art 179 si art. 180 alin din legea 99/2016 Completarea şi prezentarea Declaraţiei privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 178 art 179 si art. 180 din legea 99/2016 Se va complete de către lider, asociat, terț susținător, subcontractant, după caz. Operatorul economic va completa Documentul Unic de Achiziții European (DUAE). Încadrarea în situația prevazută la art. 178 și art 180 din Legea nr. 99/2016 atrage excluderea ofertantului din procedura pentru atribuirea contractului sectorial. Cerinţa nr. 3 –Neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.73 din legea 99/2016 Prezentarea şi completarea Declaraţiei privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art.73 din legea 99/2016 Se va completa de către ofertant catsi de asociat,terț susținător, subcontractant, după caz. Operatorul economic va completa Documentul Unic de Achiziții European (DUAE) conform art 202 alin 1 din Legea 99/2016. Încadrarea în situația prevăzută la art. 73 din Legea nr. 99/2016 atrage excluderea ofertantului din procedura pentru atribuirea contractului sectorial. Declarația va fi prezentată odata cu DUAE de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator ). Persoane cu functii de decizie din cadrul STPT: Director General Provizoriu: Ruset Patriciu Director General Adjunct: Savu Natanael Director Economic: Lascuţ Felicia Director Exploatare: Faur Monica Director Iluminat Public si Infrastructura: Crasovan David Consilier Director General: Sarb Adrian Sef Serviciul Achizitii Publice Depozite: Craciunescu Georgeta Expert Achiziţii Serviciul Achizitii Publice Depozite: Marca Liliana. Expert Achiziţii Serviciul Achizitii Publice Depozite: Bugarin Elena Sef Compartiment Control Financiar Preventiv: Stanculescu Nicoleta Director juridic si de resurse umane: Negrea Lucia Vasilica; Consilier juridic: Pop Alex Andrei Consilier juridic: Furdui Cristina Presedinte în Consiliul de Administraţie al S.T.P Timişoara: Buboi Ligius Cosmin Membru în Consiliul de Administraţie al S.T.P Timişoara: Avram Stanusoiu Constantin Membru în Consiliul de Administraţie al S.T.P Timişoara: Petrescu Balint Membru în Consiliul de Administraţie al S.T.P Timişoara: Chis Culita Membru în Consiliul de Administraţie al S.T.P Timişoara: Batrin Alin Calin Membru în Consiliul de Administraţie al S.T.P Timişoara: Darius Graur Membru în Consiliul de Administraţie al S.T.P Timişoara: Jurita Arsenie Membru în Consiliul de Administraţie al S.T.P. Timişoara: Bitea Nicolae Florin Cerinţa nr. 4 – Certificate privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată -Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind obligațiile de plată la bugetul consolidat al statului din care să reiasă că ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentării documentelor, sau valoarea acestor datorii se incadrează în pragurile prevăzute la art. 179 (2) din Legea nr. 99/2016 -Certificat privind plata impozitelor şi taxelor locale din care să reiasă că ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentării documentelor, sau valoarea acestor datorii se incadrează în pragurile prevăzute la art. 179 (2) din Legea nr. 99/2016 - Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;- după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016 privind achizițiile publice; - alte documente edificatoare, după caz Documentele se prezintă în original sau copie certificată pe proprie răspundere, pentru conformitate cu originalul ; – cerință minimă: din certificate trebuie să reiasă că ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentării documentelor, sau valoarea acestor datorii se incadrează în pragurile prevăzute la art. 179 (2) din Legea nr. 99/2016. În cazul unei asocieri, certificatele vor fi prezentate de fiecare asociat. Operatorul economic va completa formularul DUAE conform art 202 alin 1 din Legea 99/2016. Certificatele vor fi prezentate în original numai de ofertantul clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire, până la data încheierii raportului procedurii de atribuire. Cerinţa 1- Certificat Constatator Persoane juridice române Prezentarea certificatului constatator emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui raza de activitate îşi are sediul ofertantul, din care să rezulte obiectul de activitate principal / secundar al ofertantului şi ca nu sunt incluse menţiuni cu privire la fapte aflate sub incidenţa art. 21 lit. d) – g) din Legea 26/1990. Ofertantul își va asuma răspunderea cu privire la faptul că informațiile cuprinse în acest document, vor fi valabile la momentul prezentării lor. Persoane juridice străine Prezentarea documentelor edificatoare care dovedesc o formă de înregistrare, atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional în conformitate cu prevederile legale din ţara în care candidatul / ofertantul este rezident (traducere autorizată în limba română efectuată de un traducător atestat). Operatorul economic va completa formularul DUAE. Documentele se vor prezenta în original numai de către ofertantul clasat pe primul loc, (inclusiv de ofertantul asociat, terț susținător sau subcontractant, după caz), după aplicarea criteriului de atribuire,până la data încheierii raportului procedurii de atribuire.

III.1.2) Situatia economica si financiara:

-

III.1.3) Capacitatea tehnica si profesionala:

1.) Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Ofertanții trebuie să demonstreze că în ultimii 3 ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor) au furnizat produse similare în valoare cumulată de cel puțin 1758010 lei, fără TVA [nu se va depăși valoarea estimată/valoarea celui mai mare contract subsecvent]. Cerinţa 1 : Dovada experienței similare prin complectarea in DUAE a listei principalelor livrări de produse efectuate pe ultimii 3 ani : DA Cerinţa 2 : Susținere terț : DA Cerinţa 3 – Informaţii privind asociaţiii (dacă este cazul) : DA - Se va completa DUAE de către OE participanți la procedura de atribuire cu inf ce descriu nivelul lor de experiență, prin raportare la contractele executate în trecut, corespunzător cerințelor A/EC. Asociatul/ții nominalizați va/vor prezenta distinct DUAE în care se vor cuprinde inf solicitate.La nivelul DUAE trebuie precizate inf cum ar fi: nr și data contractului invocat drept experiență similară, tipul/categoriile de produse, valoarea,beneficiarul,data și nr doc de recepție. Următoarele doc justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate doar de către ofertantul/ții clasat/ți pe primul/ ele loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: -PV de recepție sau alte do din care să reiasă următoarele informații: beneficiarul, cant/valoarea, perioada și locul livrării; -recomandări; -alte doc echivalente. C 1 : Ofertantul va face dovada ca in ultimii 3 ani de la data limita de depunere a ofertelor a livrat produse similare a caror valoare cumulata sa fie de minim 1758010 Lei fara TVA, la nivelul unui contract sau mai multor contracte.Pentru echivalenţa leu/altă valută, dacă documentele sunt întocmite în altă monedă, se va lua în considerare cursul mediu anual leu/altă valută comunicat de BNR pentru anul respectiv.Operatorul economic va completa DUAE.Doc solicitate în susținerea experienței similare, (ex. Contracte, procese verbale, alte documente, etc) operatorul economic clasat pe primul loc va fi obligat să le prezinte doar la solicitarea autorității contractante, la finalizarea evaluării ofertelor C 2 : În cazul în care operatorul economic îşi demonstrează capacitatea tehnică şi/sau profesională invocând şi susţinerea acordată, de către unul sau mai mulţi terţi, atunci operatorul economic are obligaţia de a dovedi autorităţii contractante că a luat toate măsurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea terţului/terţilor. Odată cu angajamentul de susţinere, ofertantul/candidatul are obligaţia să prezinte documente transmise acestuia de către terţul/terţii susţinător/susţinători, din care să rezulte modul efectiv prin care terţul/terţii susţinător/susţinători va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament. Aceste documente vor însoţi angajamentul ferm al persoanei respective, care trebuie să garanteze autorităţii contractante îndeplinirea obligaţiilor asumate prin acesta, în situaţia în care contractantul întâmpină dificultăţi pe parcursul derulării contractului sectorial. În DUAE completat de ofertant se vor include şi informaţiile solicitate cu privire la terț. În cazul în care ofertantul utilizează capacitățile tertului pentru a îndeplini criteriile de calificare, se va prezenta un formular DUAE separat pentru terț, completat și semnat în mod corespunzător. Documentele justificative care probează îndeplinirea cerinței vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor: documente justificative ale terților, Angajament susţinere. C 3 – În cazul în care oferta este depusă de către un grup de operatori, aceasta va cuprinde și Acordul de asociere. AC va solicita ca asocierea să fie legalizată, numai în cazul în care oferta comună este declarată câştigătoare. În acordul preliminar, se va stabili liderul de asociere, activitățile din contract care se vor realiza în comun, repartizarea fizică, valorică și procentuală a contractului pentru fiecare membru asociat. În cazul unei asocieri, garanția de participare solicitată de autoritatea contractantă se va constitui în numele asocierii. În DUAE completat de ofertant se vor include şi informaţiile solicitate cu privire la asociat. În cazul în care ofertantul utiliz cap asociatului pentru a îndeplini crit de calificare, se va prezenta un DUAE separat. 2.) Proportia de subcontractare In cazul in care ofertantul participa la procedura cu unul sau mai multi subcontractanti , atunci ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care operatorul economic intenționează să o/le subcontracteze, dacă este cazul. Subcontractantul/tii trebuie sa nu se incadreze in vreuna din situatiile prevazute la art. 72,73,177,178,179,180 din legea 99/2016 privind achizitiile publice. - Completare DUAE de ofertant si de fiecare subcontractant. Complectarea de fiecare subcontractant a declaratiei privind conflictul de intarese. Avand in vedere notificarea ANAP 256/08.12.2016 se solicita tuturor ofertantilor, ca o data cu depunerea DUAE sa prezinte acordul de subcontractare

III.1.4) Reguli si criterii obiective de participare:

-

III.1.6) Depozite si garantii solicitate:

17500 Lei; Stabilirea garanţiei de participare se face conform art. 41 – 44 din H 394 / 2016 Termen valabilitate 90 zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Cod IBAN RO38 RNCB 0249 0492 9594 0001 pentru Banca Comercială Română – Sucursala Timişoara 10 % din valoarea contractului fără TVA rezultată în urma aplicării procedurii. Constituirea Garanţiei de bună execuţie se poate realiza prin: • instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări care devine Anexă la contract • prin virări succesive din facturile parţiale de plată în contul de garanţii deschis de Furnizor, la dispoziţia Achizitorului la Trezoreria Timişoara. Suma iniţială care se virează de contractant în contul astfel deschis este de 0.5% din preţul contractului. Stabilirea garanţiei de bună execuţie se face conform art. 45 – 48 din H 394 / 2016

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii:

Procedura simplificata

IV.1.3) Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:

Achizitia implica incheierea unui acord-cadru:Nu
Achizitia implica instituirea unui sistem dinamic de achizitii:Nu

IV.1.6) Informatii despre licitatia electronica:

Se va organiza o licitatie electronica:Nu

IV.2) Informatii administrative

IV.2.2) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

Data si ora locala:14.12.2021 15:00

IV.2.4) Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:

Romana

IV.2.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta:

Oferta trebuie sa fie valabila pana la:14.01.2022

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor:

Data de deschidere a ofertelor:14.12.2021 15:00
Locul de deschidere a ofertelor:In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor:comisia de evaluare

VI.1) Informatii privind periodicitatea

Aceasta achizitie este periodica:Da
Perioadele estimate de publicare a anunturilor viitoare:octombrie 2022

VI.2) Informatii privind fluxurile de lucru electronice

Se va utiliza sistemul de comenzi electronice:Nu
Se va accepta facturarea electronica:Nu
Se vor utiliza platile electronice:Nu

VI.3) Informatii suplimentare

Alte fonduri = surse proprii. Preţul comparat este preţul contractului ( PC ) care este determinat conform Anexei 3 din Caietul de sarcini nr. 26260/24.11.2021 fără TVA si ANEXEI – CENTRALIZATOR DE PRETURI. Oferta câstigatoare va fi desemnata oferta cu pretul contractului cel mai scazut. În situatia în care 2 operatori oferteaza acelasi pret cel mai scazut Achizitorul va solicita noi oferte de la ofertantii ale caror oferte au fost egale. Operatorii economici au obligatia de a depune D.U.A.E. odata cu oferta, in caz contrar in conformitate cu art.228 alin.4 din Legea 99/2016 coroborat cu art.143 alin.2 lit.b din HG nr. 394/2016 oferta este considerata inacceptabila si respinsa. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de solutionare a contestatiilor:

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa:Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3 Cod fiscal:- Cod postal:030084 Cod NUTS:RO321 Bucuresti Localitate:Bucuresti Tara:Romania E-mail:office@cnsc.ro Telefon:+40 213104641 Fax:+40 213104642 / +40 218900745 Adresa Internet (URL):http://www.cnsc.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere:

-

VI.4.3) Procedura de contestare:

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:Termenele de exercitare a căilor de atac sunt cele prevăzute în Legea 101 / 2016

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare:

Serviciul Achiziţii Publice şi Depozite
Adresa:Bulevardul Dâmboviţa, nr. 67 Cod fiscal:- Cod postal:300425 Cod NUTS:RO424 Timiş Localitate:Timisoara Tara:Romania E-mail:achizitii.publice@stpt.ro Telefon:+40 356803703 Fax:+40 356803745 Adresa Internet (URL):www.ratt.ro Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

VI.5) Data expedierii prezentului anunt

03.12.2021 07:48

Nu a fost solicitat nici un document din dosarul companiei.

select
select

  • Data transmitere
Data transmitere
Denumire document
Validare ex-ante
Se afiseaza select rezultate pe pagina dintr-un total de: 0
0 rezultate
  • Data publicare
Lista erate
Nu exista date.

Click Here For Main Source If You Have Any Problem In Above attachments/Documents